A Supplication to the Lion of Speech: Lời Cầu Nguyện đến Ngài Sư Tử Thuyết

Manjushri Bodhisattva
Sanskrit: Mañjuśrī
Tibetan: འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ Jampalyang
Vietnamese: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

༄༅། །སྨྲ་སེང་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།།

A Supplication to the Lion of Speech
Lời Cầu Nguyện đến Ngài Sư Tử Thuyết

༄༅། །ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤ་ར་ཡ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི །སང་གི་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །པད་མ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ།།

NA MO LO KAY SHO RA YAY. DU SUM SANG JAY TAM CHAY CHI, SUNG GI DAK NYI CHOM DEN DAY, PAY MA RIK CHI DAK PO TAY,
Homage to Chenrerik, I supplicate Amitabha, who embodies speech of all Buddha in three times, who is the Transcendent Conqueror, the Lord of the lotus family,
Kính lễ Đức Quan Âm Tứ Thủ, Con cầu nguyện đến Đức Phật A Di Đà, hiện thân về khẩu của tất cả chư Phật trong ba thời, Bậc Chiến Thắng Siêu Việt, đứng đầu Liên Hoa Bộ,

གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །འོད་དཔག་མེད་ལགསོལ་བའདེབས། །དེ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི། །སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོའི་ཚུལ་བཟུང་བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

SUNG GI DOR JAY SHAY CHANG CHA. Ö PAK MAY LA SÖL WA DEP, DAY DANG NGO WÖ YER MAY PAY. SAY CHI TU WÖ TSUL ZUNG WA, JANG CHUP SEM
the one called the vajra of speech. I supplicate the lion of speech, red Manjushri, who holds a sword. Bodhisattva Mahasattva, who take the form of
với danh xưng là kim cang khẩu. Con cầu nguyện đến Đấng sư tử thuyết, Đức Văn Thù đỏ, Ngài nắm giữ một thanh kiếm. Đại Bồ Tát (Bồ Tát Ma Ha Tát), Đấng thừa kế

དཔའ་སེམས་དཔའཆ། །འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་རལ་གྲི་འཛིན། །སྨྲ་བའི་སེང་གེར་གེར་གསོལ་བའདེབས། །ཤེས་ེརབ་ཡུམ་གྱི་ཚུལ་བཟུང་བ། །དུས་གསུམ་

PA SEM PA CHAY, JAM PAL MAR PO RAL DRI DZIN. MRA WAY SENG GER SÖL WA DEP. SHAY RAP YUM JI TSUL ZUNG WA, DÜ SUM
Amitabha’s heir, while in essence you remain inseparable from him. I supplicate the goddess of speech, Sarasvati. Taking the form of the wisdom mother, you
Đức Phật A Di Đà, về bản chất  Ngài bất phân với Đức Phật A Di Đà. Con cầu nguyện đến Diệu âm thiên nữ, Sarasvati. Trong hình tướng người mẹ trí tuệ

སངས་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསུང་གི་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ། །ངགི་ལྷ་མོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

SANG JAY TAM CHAY CHI, SUNG GI LHA MO YANG CHEN MA, KANG GI LHA MO SHAY CHANG CHA. NGAK GI LHA MOR SÖL WA DEP SÖL WA TAP PAY
are the goddess of speech of all the Buddhas of the three time and known as the Goddess of Ganges. Through the blessing of the supplicating, may the  darkness
của tất cả chư Phật trong ba thời, Diệu âm thiên nữ, được mệnh danh là Thiên nữ sông Hằng. Nhờ năng lực cầu nguyện, Nguyện cho bóng tối

བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་དང་བདག་གི་རྗས་འཇུག་དང་། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འགྲོ་བརྣམས། །མི་ཤེས་མུན་པ་རབ་གསལ་ནས། །ཤེས་རབ་རྩ་ཁ་

CHIN LAP CHI; DAK DANG DAK GI JAY JUK DANG, TONG TÖ DREN REK DRO WA NAM, MI SHAY MUN PA RAP SAL NAY. SHAY RAP TSA KA
of unknowing be complete clearing away; then, may the wisdom nadis open out for myself, followers, and all living beings who see, hear, recalls or touch us. Throughout
vô minh được đẩy lùi. Nhờ đó, Nguyện cho luân xa trí tuệ mở ra cho chính con, các hành giả và tất cả chúng sanh ai nhìn thấy, nghe thấy, nhớ lại hoặc chạm vào chúng con. Trong

བྱེ་བར་ཤོག །སྐྱེ་བའདི་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན། །ཤེས་རབ་འཆལ་བར་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབརྒྱམ

CHAY WAR SHOK, CHAY WA DI NAY TSAY RAP KUN. SHAY RAP CHAL WAR MI JUNG SHING, SHAY RAP PUN SUM TSOK PAR SHOK, JAL WAY SUNG RAP JAM
this and all future lives, may confuse knowing not arise and may we gather perfect wisdom. May we also attain the power of memory to retain the ocean of scriptures spoken by the Victorious One.
kiếp này và tất cả các kiếp trong tương lai, nguyện sự thấy biết lầm lạc không phát sinh và nguyện chúng con tích tập được trí tuệ hoàn hảo. Nguyện chúng con đạt được trí nhớ siêu việt để lưu giữ đại dương Kinh thuyết của Đấng Chiến Thắng.

ཚོ་ལ། །མ་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱང་ཐོབ་པར་ཤུག །ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བམེད་པ་དང་། །འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་

TSO LA. MI JAY ZUNG CHANG TOP PAR SHOK, CHÖ NYI NAM PAR DAK PA DANG, TEN DREL LU WAY MAY PA DANG, JAM PAL YAB YUM TUK JAY
Through the completely pure Dharmata, the unfailing working of dependent arising, and the compassion of Manjushri father and Sarasvati the mother, may this aspiration
Thông qua Pháp tánh thanh tịnh, lý duyên sinh chính xác, lòng từ bi từ cha – Bồ Tát Văn Thù và mẹ – Diệu Âm Thiên Nữ (Sarasvati) nguyện lời

ཡིས༑ །སྨོན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག

YI, MÖN LAM TAP ZHIN DRUP PAR SHOK.
prayers be fulfilled as it was made.
khẩn cầu được viên mãn như thật.

།ཅེས་པ་འདིའང་མཁས་གྲུབ་རཱ་གཨ་སྱས་ཉེར་འམོྒྷའི་ཆེད་དུ་སྦྱར་བས་བསྟན་འགྲོ་ལ་གནས་སྐབས་ཕན་པ་དང་མཐར་ཐུག་བདེ་བའི་

To fulfill the need of others. The scholar and Siddha raga Asye composed this supplication.

རྒྱུཡར་གྱུར་ཅིག །དགེལོ། དགེལོ། དགེའོ།།

May it become a cause for temporal benefit and ultimate bliss for this teaching and for all living beings. May it be virtuous. May it be virtuous. May it be virtuous.

(Đây là phần chú thích, không phải phần tụng)

Để đáp ứng nhu cầu của chúng sinh. Các học giả và thành tựu giả đã soạn bài cầu nguyện này. Nguyện nó trở thành nhân cho lợi ích hiện thời và hạnh phúc tối hậu cho giáo Pháp này và cho tất cả chúng Sanh. Nguyện cho công đức tăng trưởng. Nguyện cho công đức tăng trưởng. Nguyện cho công đức tăng trưởng.


  • Translated from English to Vietnamese by པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon.
  • Compiled by ཀརྨ་རྡོ་རྗེ Karma Dorje to provide motivational support practice, please forgive him for any mistakes found.

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply