Calling the Guru from Afar: Gọi Thầy Từ Chốn Xa

Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé

 


༄༅།།བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
ན་མོ་གུ་རུ་བེ། བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀུན་ལ་གྲགས་ཆེའང་། བྱིན་བརླབས་བསྐུལ་བའི་གནད་སྐྱོ་ཤས་དང་ངེས་འབྱུང་གིས་བསྐུལ་བའི་མོས་གུས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྙིང་གི་དཀྱིལ། རུས་པའི་གཏིང་ནས་བསྐྱེད། བླ་མ་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ལྡན་པས་དབྱངས་རྟ་སྙན་པོས།།

This practice of Calling the Gurus From Afar is well known to everyone. The key to invoking the blessings is devotion inspired by disenchantment and renunciation. Therefore, giving rise to devotion that is not mere lip service but is felt from the depths of one’s heart, from the core of one’s bones, and with the decisive certainty that there is no other buddha who is greater than the guru, we should recite the following with a melodious tune.

Nam mô Gurube. Gọi Thầy Từ Chốn Xa là bài tụng mọi người đều biết. Then chốt để thỉnh lực gia trì là tâm hướng đạo sư phát xuất từ lòng chân thành sám hối lối cũ, buông xả sinh tử luân hồi. Tâm hướng đạo sư này không chỉ là lời nói đầu môi mà phải phát xuất từ tận đáy lòng, từ trong xương tủy, với niềm tin xác quyết rằng ngoài Đạo Sư ra, vốn không có Phật nào khác. Với niềm tự tín tròn đầy như vậy, chúng con tụng rằng:

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།།

lama khyenno drinchen tsawé lama khyenno
Guru, think of me. Kind root guru, think of me.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con.  Bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con.

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ།། ལུང་རྟོག་དམ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།།

düsum sangye kyi ngowo lungtok damchö kyi jungné
Essence of the buddhas of the three times, source of the sublime dharma of scripture and realization,
Thầy là tinh túy của Phật ba thời,
cội nguồn chánh pháp, kinh điển, thành tựu

འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག། རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།`

pak tsok gendün kyi ngadak tsawé lama khyé khyenno
Root guru, think of me. Lord of the saṅgha, the noble assembly,
Là bậc thượng thủ Tăng đoàn tôn quí,
bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con.

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ཡི་གཏེར་ཆེན།། དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།།

jin lab tukjé yi terchen ngödrub nam nyi kyi jungné
Great treasure of blessings and compassion, source of the two siddhis,
Thầy là kho tàng gia trì, đại bi,
là cội nguồn của hai loại thành tựu,

ཕྲིན་ལས་ཅི་འདོད་ཀུན་སྩོལ་མཛད།། རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།།

trinlé chi dö kün tsöl dzé tsawé lama khyé khyenno
Bestower of whatever activities are desired, root guru, think of me
Thiện hạnh của Phật, ban sự như ý,
bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con.


བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཁྱེན་ནོ།། སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

lama öpak mepa khyenno trö dral chökü long né zik shik
Guru Amitābha, think of me. Look upon me from the expanse of dharmakāya, free of elaborations.
Thầy A Di Đà, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cõi Pháp thân, thoát mọi đối đãi.

བདག་སོགས་ལས་ངན་འཁོར་བར་འཁྱམས་རྣམས།། བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་མཛོད།།

dak sok lé ngen khorwar khyam nam dechen dakpé shying du drong dzö
Lead us, those wandering in saṃsāra due to our negative karma, to the realms of great bliss.
Chúng con là kẻ, trầm luân sinh tử, chỉ vì nghiệp ác,
xin Thầy cho con vãng sinh về cõi  Cực Lạc của Thầy.


བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁྱེན་ནོ།། འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

lama chenrezig wang khyenno ösel long kü long né zik shik
Guru Avalokiteśvara, think of me. Look upon me from the expanse of luminous sambhogakāya
Thầy Quan Thế Âm, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cõi Báo thân rạng ngời trong sáng

རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་རྩད་ནས་ཞི་ཞིང་།། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛོད།།

rig druk dug ngal tsené shyi shying kham sum khorwa dong né druk dzö
Pacify completely the suffering of the six realms and shake the three realms of saṃsāra out from their depths.
Quét sạch khổ đau sáu loại chúng sanh,
chuyển hóa toàn bộ  ba cõi luân hồi.


བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན་ནོ།། རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་གཟིགས་ཤིག།

lama pema jung né khyenno ngayab pemo ö né zik shik
Guru Padmasaṃbhava, think of me. Look upon me from Lotus Light of Cāmara.
Thầy Liên Hoa Sanh,  xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ đóa sen sáng của Nga Yab Ling.

སྙིགས་དུས་སྐྱབས་མེད་བོད་འབངས་ཉམ་ཐག །ཐུགས་རྗེས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྐྱོབས་མཛོད།

nyig dü kyab mé bö bang nyam tak tukjé nyurwa nyidu kyob dzö
As beings are without refuge in this dark age, quickly protect us with your compassion.
Trong thời tối ám, Thầy vì từ bi mà mau hộ trì  cho chúng đệ tử  ở xứ Tây Tạng, những kẻ khốn cùng  không chốn chở che.

བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཁྱེན་ནོ།། མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

lama yeshe tsogyal khyenno khachö dechen drong né zik shik
Guru Yeshe Tsogyal, think of me. Look upon me from the celestial realm, the city of great bliss.
Đức Yeshe Tsogyal, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ chốn đại lạc của Đà kì ni.

སྡིག་ལྡན་བདག་སོགས་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས།། ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་གྲོལ་མཛོད།།

dik den dak sok sipé tsolé tar pé drong khyer chenpor dröl dzö
Free us, who commit misdeeds, from the ocean of saṃsāra into the great city of liberation.
Dẫn dắt chúng con, kẻ phạm ác nghiệp, vượt biển luân hồi,
đạt đến thành trì  vĩ đại giải thoát.


བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།། ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

kater gyüpé lama khyenno zungjuk yeshe long né zik shik
Lineage gurus of kama and terma, think of me. Look upon me from the expanse of wisdom union.
Chư tổ các dòng nhĩ truyền, tàng truyền,  xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cõi trí giác hợp nhất hiện – không.

བདག་རྒྱུད་འཁྲུལ་པའི་མུན་ཁང་བརྟོལ་ནས།། རྟོག་པའི་ཉི་མ་ཤར་བར་མཛོད་ཅིག།

dak gyü trül pé mün khang töl né tok pé nyima shar war dzö chik
Break through the dark dungeon of my deluded mind and make the sun of realization dawn.
Phá tan ngục tối của vọng tâm này,
cho rạng ánh ngày mặt trời thành tựu.


ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁྱེན་ནོ།། ལྷུན་འགྲུབ་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

kün khyen drimé özer khyenno lhündrup ö ngé long né zik shik
Omniscient Drimé Özer, think of me. Look upon me from the expanse of the five lights of spontaneous presence.
Đấng Nhất Thiết Trí Drime Ozer, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới ngũ quang bản nhiên


ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ནས།། སྣང་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག།

kadak gong pé tsal chen dzok né nang shyi taru chinpar dzö chik
Having perfected the great strength of realizing primordial purity, help me complete the four visions.
Giúp con viên thành hoạt dụng của tâm, bản lai thanh tịnh,
Đạt bốn giai đoạn a tì du già.

།མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་མཁྱེན་ནོ།། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་དབུས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

nyam mé jowo yab sé khyenno gaden lha gyé ü né zik shik
Incomparable Lord Atiśa, father and sons, think of me. Look upon me from Tuṣhita, surrounded by a hundred deities
Đức A ti sa cùng bậc trưởng tử, không ai sánh bằng,
từ giữa trăm đấng bổn tôn Đâu Xuất mà nhìn chúng con


སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི།། བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་མཛོད་ཅིག།

tong nyi nying jé nyingpo chen gyi jang sem gyüla kyewar dzö chik
Make bodhicitta—emptiness suffused with compassion—arise within my mind.
Cho trong tâm con sinh tâm bồ đề,
tinh túy tánh không, cùng tâm đại bi.


གྲུབ་མཆོག་མར་མི་དྭག་གསུམ་མཁྱེན་ནོ།། བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག

drub chok mar mi dak sum khyennodechen dorje ying né zik shik
Three supreme siddhas, Marpa, Mila, and Gampopa, think of me. Look upon me from the basic space of indestructible great bliss.
Đại thành tựu giả Marpa, Mila, cùng Gampopa, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới đại lạc kim cang

།བདེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཅིང་།། ཆོས་སྐུ་སྙིང་དབུས་སད་པར་མཛོད་ཅིག།

detong chak chen chok ngö drub ching chöku nying ü separ dzö chik
Help me to attain the supreme siddhi of Mahāmudrā, bliss-emptiness, and awaken the dharmakāya in the depths of my heart.
Giúp cho chúng con đạt Đại Thủ Ấn lạc-không hợp nhất,
thức tỉnh Pháp thân ngay giữa trái tim.


།འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།། མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་འདུལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

jikten wang chuk karmapa khyenno kha khyab drodül ying né zik shik
Mighty lord of the world, Karmapa, think of me. Look upon me from the basic space where all beings everywhere are tamed.
Bậc ngự cõi thế, đức Karmapa,  xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới chúng sinh vô biên đều đã viên thành.

ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་སྒྱུ་མར་རྟོགས་ནས།། སྣང་སེམས་སྐུ་གསུམ་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག།

chö kün den mé gyumar tok né nang sem kusum charwar dzö chik
Realizing that all phenomena are unreal and illusory, make appearance and mind arise as the three kāyas.
Giúp con chứng biết vạn pháp như huyễn, không chút tự tánh;
chính từ nơi tâm và tướng của tâm hiện ba thân Phật.


བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་མཁྱེན་ནོ།། རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

kagyü che shyi chung gyé khyenno rang nang dak pé shying né zik shik
Kagyu masters of the four major and eight minor lineages, think of me. Look upon me from the realm of pure self-appearances.
Chư tổ Kagyu, bốn chánh, tám phụ xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới thanh tịnh bản nhiên.


གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་སང་ནས།། ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག།

né kab shyi yi trülpa sang né nyam tok taru chinpar dzö chik
Having cleared away the delusion of the four states, help me perfect my experience and realization.
Quét sạch mê lầm ở nơi bốn cảnh,
cho con viên thành kinh nghiệm, thành tựu.

།རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་མཁྱེན་ནོ།། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

jetsün gong ma nam nga khyenno khor dé yer mé long né zik shik
Five Sakya forefathers, think of me. Look upon me from the expanse of inseparable saṃsāra and nirvāṇa.
Năm đấng sơ tổ dòng tu Sakya, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cảnh bất nhị luân hồi niết bàn


རྣམ་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་འབྲེལ་ནས།། གསང་བའི་ལམ་མཆོག་བགྲོད་པར་མཛོད་ཅིག།

nam dak tagom chö sum drelné sang wé lam chok dröpar dzö chik
Combining pure view, meditation, and conduct help me traverse the supreme secret path.
Giúp con hợp nhất ba pháp thanh tịnh:  tri kiến, thiền, hành
Đưa chúng con vào đường tu tối thượng mật thừa kim cang.

མཉམ་མེད་ཤང་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཁྱེན་ནོ།། རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

nyam mé shangpa kagyü khyenno nam dak sangye shying né zik shik
Peerless Shangpa Kagyu, think of me. Look upon me from your pure buddha realm.
Chư tổ Shangpa Kagyu vô song, xin nghĩ đến con.
Nhìn chúng con từ cõi Phật thanh tịnh


ཐབས་གྲོལ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་འབྱོངས་ནས།། མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་བརྙེས་པར་མཛོད་ཅིག།

tab dröl nyam len tsül shyin jong né milob zung juk nyepar dzö chik
Having trained correctly in means and liberation, help me attain the unity of no-more learning.
Giúp con thuần luyện pháp tu giải thoát,
đưa con vào quả hợp nhất cứu cánh của vô học đạo.

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན་ནོ།། རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

drub chen tang tong gyalpo khyenno tsöl mé tukjé long né zik shik
Great siddha Tangtong Gyalpo, think of me. Look upon me from the expanse of effortless compassion.
Đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cõi đại bi không chút dụng công


བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་ནས།། རླུང་སེམས་རང་དབང་འདུ་བར་མཛོད་ཅིག།

den mé tokpé tül shyuk drub né lung sem rang wang duwar dzö chik
By training in the discipline of realizing the absence of reality, help me gain control over prāṇa and mind.
Giúp con đắc pháp vô sinh cứu cánh
và giúp chúng con điều phục khí tâm.

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ།། ལས་རབ་གྲུབ་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

pa chik dampa sangye khyennolerab drub pé ying né zik shik
Only father, Padampa Sangye, think of me. Look upon me from the space which accomplishes the supreme activity.
Từ phụ duy nhất, Dampa Sangye, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới viên thành Phật hạnh.


བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ནས།། རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག།

gyüpe jin lab nying la shyuk né ten drel chok mé char war dzö chik
The blessings of the lineage having entered my heart, make auspiciousness arise in all directions.
Cho tim chúng con tràn lực gia trì,
cho điềm cát tường tràn khắp mọi nơi.


།མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཁྱེན་ནོ།། ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

machik lab kyi drönma khyenno sherab parchin long né zik shik
Only mother, Machik Labdrön, think of me. Look upon me from the expanse of prajñāpāramitā.
Từ mẫu duy nhất Labkyi Dronma, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cõi bát nhã ba la mật đa

བདག་འཛིན་སྙེམས་བྱེད་རྩད་ནས་ཆོད་ཅིང་།། བདག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེན་མཐོང་མཛོད་ཅིག།

dak dzin nyem jé tsé né chöching dak mé trö dral den tong dzö chik
Help me annihilate ego-clinging, the cause of pride, and see the truth of egolessness, free of constructs.
Cho con đoạn ngã,  cội của lòng kiêu,
thâm chứng vô ngã  bất khả tư nghì.


ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ།། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

kün khyen dolpo sangye khyenno nam kün chok den ying né zik shik
Omniscient Dolpo Sangye, think of me. Look upon me from the basic space endowed with the excellence of all aspects
Đấng Nhất Thiết Trí Dolpo Sangye, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới  đủ mọi thắng tướng

འཕོ་བའི་དབུགས་རྣམས་དབུ་མར་འགགས་ནས།། འཕོ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད་ཅིག།

powé ug nam umar gakné po dral dorje ku tob dzö chik
Having stilled the prāṇas of transference within the central channel, help me attain the vajra body free of transference.
Giúp con nhiếp khí về nơi trung đạo,
và chứng đắc thân bất hoại kim cang.


།རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ན་ཐ་མཁྱེན་ནོ།། རྣམ་གསུམ་ཕོ་ཉའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

jetsün taranata khyenno nam sum ponyé ying né zik shik
Jetsün Tāranātha, think of me. Look upon me from the basic space of the three mudrās.
Đức Taranatha vô vàn tôn quí, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con  từ cõi tam ấn


རྡོ་རྗེའི་གསང་ལམ་གེགས་མེད་བགྲོད་ནས།། འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག།

dorje sang lam gek mé drö né jalü kha chö drubpar dzö chik
Traversing the secret vajra path unhindered, help me accomplish the celestial rainbow body.
Giúp con bước qua kim cang mật đạo không vướng chướng ngại,
để rồi chứng đắc quả thân cầu vồng.


འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རྩེ་དབང་པོ་མཁྱེན་ནོ།། མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

jamyang khyentsé wangpo khyenno khyen nyi yeshe ying né zik shik
Jamyang Khyentsé Wangpo, think of me. Look upon me from the basic space of the wisdom of twofold knowledge.
Đức Jamyang Khyentse Wangpo, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cõi trí giác biết đúng và khắp


མི་ཤེས་བློ་ཡི་མུན་པ་སངས་ནས།། མཁྱེན་རབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག།

mi shé loyi münpa sang né khyen rab nangwa gyepar dzö chik
Dispelling the mental darkness of unknowing, make the light of supreme knowledge shine forth.
Phá tan bóng tối mê muội vô minh,
tăng nguồn ánh sáng trí tuệ vô thượng.

།འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ།། འཇའ་ཟེར་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

ösal trül pé dorje khyenno jazer ö ngé long né zik shik
Ösal Trulpé Dorje, think of me. Look upon me from the expanse of five-coloured rainbow lights.
Đức Osel Tulpay Dorje,  xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới ngũ sắc cầu vồng


ཐིག་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག་ནས།། གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བྱང་ཆུབ་མཛོད་ཅིག།

tik lung sem kyi drima dak né shyönnu bumkur jang chub dzö chik
Having cleansed the impurities of bindu, prāṇa, and mind, help me awaken as the youthful vase body.
Tịnh hết cấu nhiễm nơi giọt, khí, tâm,
đưa chúng con đến với quả giác ngộ của thân bình trẻ.

པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ།། བདེ་སྟོང་འགྱུར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

pema do ngak lingpa khyenno detong gyurmé long né zik shik
Pema Do-ngak Lingpa, think of me. Look upon me from the expanse of unchanging bliss-emptiness.
Đức Pema Do Ngak Lingpa, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ cõi bất biến lạc-không hợp nhất

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་དགོང་པ་མཐའ་དག །བདག་གི་ཡོངས་སུ་སྐོང་ནུས་མཛོད་ཅིག།

gyal dang gyalsé gong pa tadak dak gi yong su kong nü dzö chik
Enable me to fulfill completely all the intentions of the victorious ones and their heirs.
Cho con viên thành
ý thật của khắp Phật đà bồ tát.


།ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ།། དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

ngawang yönten gyatso khyenno ying yé zung juk long né zik shik
Ngawang Yönten Gyatso, think of me. Look upon me from the expanse of the unity of basic space and wisdom.
Đức Ngakwang Yonten Gyamtso, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới bản lai hợp nhất

སྣང་བའི་བདེན་འཛིན་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག་ནས།། གང་བྱུང་ལམ་དུ་འཁྱེར་ནུས་མཛོད་ཅིག།

nangwé den dzin hrül gyi shyik né gang jung lam du khyer nü dzö chik
My clinging to the reality of appearances dismantled, enable me to bring whatever occurs to the path.
Cho chúng con thôi chấp bám tướng hiện,
thuần dưỡng khả năng mang hết cảnh hiện vào trong đường tu.


རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མཁྱེན་ནོ། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་གཟིགས་ཤིག།

gyal sé lodrö tayé khyenno jam dang nying jé ngang né zik shik
Son of the victorious ones, Lodrö Tayé, think of me. Look upon me from the state of loving kindness and compassion.
Bồ tát Lodro Thaye, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ nơi cảnh giới  đại từ đại bi


འགྲོ་ཀུན་དྲིན་ཅན་ཕ་མར་ཤེས་ནས།། གཞན་ཕན་སྙིང་ནས་སྒྲུབ་ནུས་མཛོད་ཅིག།

dro kün drin chen pama shené shyen pen nying né drub nü dzö chik
Knowing all beings to have been my kind parents, help me to work wholeheartedly for the benefit of others.
Cho con thấy ra khắp cả chúng sinh đều là mẹ hiền
Có đủ khả năng từ tận đáy lòng gánh vác chúng sinh.

།པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་ནོ།། བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

pema gargyi wang chuk khyenno dechen ösel ying né zik shik
Pema Gargyi Wangchuk, think of me. Look upon me from the basic space of luminous great bliss.
Đức Pema Gargyi Wangchuk,  xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con  từ cõi lạc-sáng


དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་གྲོལ་ནས།། སྤང་ཐོབ་གཉིས་འཛིན་ཞིག་པར་མཛོད་ཅིག།

dug nga yeshe ngaru dröl né pang tob nyi dzin shyik par dzö chik
Help me to liberate the five poisons as the five wisdoms and dissolve my dualistic clinging to loss and gain.
Giải thoát năm độc chuyển thành năm trí
Cho tâm đối đãi chấp bám được mất hoàn toàn tận diệt.

བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ།། སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

ten nyi yung drung lingpa khyenno si shyi nyam nyi ying né zik shik
Tennyi Yungdrung Lingpa, think of me. Look upon me from the basic space in which saṃsāra and nirvāṇa are equal.
Đức Tenyi Yungdrung Lingpa, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ trong cảnh giới luân hồi niết bàn bình đẳng như một.

མོས་གུས་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས།། རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོར་མཛོད་ཅིག།

mögü nalma gyü la kyené tok dröl dü nyam chenpor dzö chik
Natural devotion having arisen in my mind, may realization and liberation be simultaneous.
Cho tâm hướng Thầy chân thành nảy sinh,
cho con đắc quả giác ngộ bản nhiên và quả giải thoát.

།དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།། སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་གནས་ནས་གཟིགས་ཤིག།

drinchen tsawé lama khyenno chi tsuk dechen né né zik shik
Kind root guru, think of me. Look upon me from the abode of great bliss, the crown of my head.
Bổn sư từ hòa, xin nghĩ đến con.
Nhìn về chúng con từ chốn đại lạc trên đỉnh đầu con

རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཇལ་ནས།། ཚེ་ཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ནུས་མཛོད་ཅིག།

rang rik chö kü rang shyal jal né tsé chik sangye drubpar dzö chik
Having met natural awareness, the dharmakāya, face to face, may I accomplish buddhahood in a single lifetime.
Cho con nhìn thấy gương mặt Pháp thân , là tâm chứng tánh,
Ngay trong đời này đưa chúng con vào quả đại giác ngộ.


༈ ཀྱེ་མ།། བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྡིག་ཏོ་ཅན།། ཐོག་མེད་དུས་ནས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་འཁྱམས།།

kyema dak dré semchen lé ngen dikto chentok mé düné khorwar yün ring khyam
Alas! Sentient beings like myself, evildoers with bad karma, have been wandering in saṃsāra since beginningless time.
Than ôi!
Chúng sinh như chúng con đây, phạm bao ác nghiệp,
trôi lăn luân hồi kể từ vô thủy

ད་དུང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མེད་མྱོང་འགྱུར་བས།། སྐྱོ་ཤས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་སྐྱེས་པས།།

da dung dug ngal tamé nyong gyur wé kyoshé kechik tsam yang makyé pé
We continue to experience endless suffering yet do not feel disenchanted for even an instant.
cho đến bây giờ vẫn khổ triền miên,
vậy mà chưa từng ăn năn sám hối.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik ngejung ding né kyewar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that renunciation arises from the depths of my heart.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con phát tâm chán khổ.

།དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་མཁན།། དོན་མེད་ཚེ་འདིར་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེང་།།

dal jor tob kyang mi tsé tong zé khen dön mé tsedir jawé tak tu yeng
Although I have obtained the freedoms and riches, I squander them in vain, constantly distracted by the activities of this futile life.
Thân người quí giá nay đã đạt rồi, sao lại lãng phí!
Siêng việc tào tạp, rỗng không vô nghĩa,


དོན་ཆེན་ཐར་པ་སྒྲུབ་ལ་ལེ་ལོས་ཁྱེར།། ནོར་བུའི་གླིང་ནས་ལག་སྟོང་ལོག་གྱུར་པས།།

dön chen tarpa drub la lelö khyer norbu ling né lak tong log gyur pé
Though I apply myself to the great goal of liberation, I am overcome by laziness and return empty-handed from this island of jewels.
Còn quả giải thoát thì lại biếng lười.
Thật giống như người lên đảo châu ngọc trở về tay không.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། མི་ལུས་དོན་ལྡན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik milü dönden drubpar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that my human birth becomes meaningful.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con sống cho xứng đáng.

མ་ཤི་ས་སྟེང་ལུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།། ད་ལྟ་གཅིག་རྗེའི་གཉིས་མཐུད་ཕ་རོལ་འགྲོ།།

ma shi sa teng lüpa chik kyang mé danta chik jé nyi tü parol dro
There is no one on earth who will not die. Right now, beings pass away one after another.
Thế gian này đây có ai không chết,
đang biết bao người nối gót nhau đi.
Chính chúng con đây,

རང་ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆི་དགོས་ཀྱང་།། ཡུན་རིང་སྡོད་གྲབས་བྱེད་པའི་སྙིང་རུལ་པོ།

rang yang nyurwa nyidu chi gö kyang yün ring dö drab chepé nying rülpoI
also must die very soon, yet, like a fool, prepare to live for a long time.
sớm ngày cũng chết, sao còn ngu xuẩn tính việc sống đời.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik long mé lona tungwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that without wasting time I curtail my plans.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con dứt lòng toan tính.

སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་བྲལ།། སེར་སྣས་བསག་པའི་ནོར་རྫས་གཞན་གྱིས་སྤྱོད།།

nying du dukpé dza shé sosor dral serné sakpé nor dzé shyen gyi chö
Parted from my family and friends, the wealth I have hoarded stingily will be enjoyed by others.
Thân nhân bằng hữu, rồi sẽ lìa xa,
tài sản chắt chiu cho người khác hưởng,


གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་བོར་ནས་སུ།། རྣམ་ཤེས་བར་དོ་གཏོལ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས།།

chepé lü kyang shül du bor né su nam shé bardo tol mé khorwar khyam
Even my cherished body will be left behind while my consciousness wanders aimlessly in the bardo.
thân dù chăm chút, cũng bỏ phía sau,
tâm phải thang lang trong cảnh trung hữu

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik chi kyang gö mé tokpar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I realize the futility of it all.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con thấy đời vô nghĩa.


འཇིག་པའི་མུན་པ་ནག་པོས་སྔོན་ནས་བསུ།། ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་དྲག་པོས་རྒྱབ་ནས་དེད།

jikpé münpa nakpö ngön né su lé kyi lung mar drak pö gyab né dé
The fearful black darkness confronts me, while the fierce red winds of karma chase me from behind.
Trước mặt tối đen bóng đêm kinh hãi chực nuốt con vào
Sau lưng đỏ ngòm ngọn gió nghiệp chướng rượt cuốn con đi


མི་སྡུག་གཤེན་རྗེའི་ཕོ་ཉས་བརྡེག་ཅིང་བཙོག། བཟོད་དཀའ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་ན།།

mi duk shin jé ponyé dek ching tsok zöka ngen drö dug ngal nyong gö na
Yama’s hideous messengers beat and hack me. Since I must experience the unbearable sufferings of the lower realms,
Ngục tốt Diêm vương dị hình dị dạng nào đâm nào chém.
Rồi con phải chịu cảnh khổ cùng tận ác đạo luân hồi.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ངན་སོང་གཡང་ལས་ཐར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik ngen song yang lé tarwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I may be free from the abyss of the lower realms.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con thoát vực ác đạo.


རང་སྐྱོན་རི་བོ་ཙམ་ཡང་ཁོང་དུ་སྦས།། གཞན་སྐྱོན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་སྒྲོག་ཅིང་སྨོད།།

rang kyön riwo tsam yang khong du bé shyen kyön til dru tsam yang drok ching mö
Although my faults are as large as a mountain, I conceal them within. Although others’ faults are as tiny as a sesame seed, I proclaim and condemn them.
Chúng con chôn dấu ở trong tâm mình núi cao ác nghiệp
Vậy mà lỗi người nhỏ như hạt mè vẫn lớn tiếng chê.

ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་མེད་ཀྱང་བཟང་པོར་རློམ།། ཆོས་པའི་མིང་བཏགས་ཆོས་མིན་ཁོ་ནར་སྤྱོད།།

yönten chung zé mé kyang zangpor lom chöpé ming tak chö min khona chö
Though I lack even the slightest good quality, I boast about how great I am. I call myself a dharma practitioner, but only do non-dharma.
Mảy may thiện đức con đều không có, chỉ giỏi khoe khoang.
Mang tiếng là tu, nhưng chỉ tu toàn điều trái chánh pháp.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། རང་འདོད་ང་རྒྱལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zhik rang dö nga gyal shyiwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I may pacifiy my selfishness and pride.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con lìa tâm ngã mạn cùng tâm ngã ái.

གཏན་ཕུང་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་བཅུག །བསམ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ།།

ten pung dak dzin gongpo khong du chuk sam tsé tamché nyön mong pelwé gyuI
conceal the destructive demon of ego-clinging within. All my thoughts cause disturbing emotions to increase.
Dấu ở bên trong quỉ dữ ngã chấp chỉ để đọa rơi.
Niệm nào cũng khiến cho phiền não tăng.


བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་མི་དགེའི་འབྲས་བུ་ཅན། ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་ཙམ་མ་ཕྱིན་པས།།

ché tsé tamché migé drebu chen tarpé lam du chok tsam ma chin pé
All my actions result in non-virtue. Since I have not even turned towards the path of liberation,
Việc nào cũng gieo toàn quả bất thiện.
Tâm chưa từng biết hướng về giải thoát.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ངར་འཛིན་རྩད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik ngar dzin tsené chöpar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that ego-clinging may be severed from the root.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con đoạn tâm ngã chấp.


བསྟོད་སྨད་ཙམ་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ་སྐྱེ།། ཚིག་ངན་ཙམ་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ཤོར།།

tömé tsam la ga dang miga kyétsik ngen tsam la zöpé gocha shor
Just a little praise or blame makes me happy or sad. At a single harsh word I lose my armor of patience.
Được chút tiếng khen là lòng rộn vui;
nghe chút lời chê, lòng tê tái buồn.
Chạm lời thô ác, áo giáp kham nhẫn đã vội vất đi.

ཉམ་ཐག་མཐོང་ཡང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་མི་སྐྱེ།། སྦྱིན་ཡུལ་བྱུང་དུས་སེར་སྣའི་མདུད་པས་བཅིང་།།

nyam tak tong yang nying jé sem mi kyéjin yül jung dü ser né düpé ching
Even when I see the afflicted, I feel no compassion. When I encounter those in need, I am bound by a knot of greed.
Thấy kẻ khốn cùng, lòng không thương xót.
Gặp dịp bố thí, bó chặt lòng tham.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། སེམས་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik sem gyü chö dang drepar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that my mind may mix with the dharma.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con trú ở chánh pháp.

འཁོར་བ་སྙིང་པོ་མེད་ལ་སྙིང་པོ་བཟུང་།། ལྟོ་གོས་ཕྱིར་དུ་གཏན་འདུན་ལིང་གིས་བོར།།

khorwa nyingpo mela nying por zung togö chir du ten dün ling gi bor
Though meaningless, I ascribe meaning to saṃsāra. For the sake of food and clothing, I abandon lasting goals.
Thấy cảnh luân hồi con lại tưởng vui.
Tri kiến vô thượng con vì áo cơm mà từ bỏ hết.

མཁོ་རྒུ་ཚང་ཡང་དགོས་དགོས་ཕྱིར་ཕྱིར་མང་།། མི་བདེན་སྒྱུ་མའི་ཆོས་ཀྱིས་རང་སེམས་བསླུས།།

khogu tsang yang gögö chi chir mang miden gyumé chö kyi rang sem lü
Though I have all I need, I crave for more and more. My mind is deceived by unreal, illusory phenomena.
Việc gì cũng có, con vẫn muốn thêm.
Mê lầm chạy theo cảnh huyễn không thật.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik tsedi loyi tong war jin gyi lob
Guru think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I give up concern for this life.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con dứt tâm mê đắm nơi chuyện đời này.


ལུས་སེམས་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོའང་མི་བཟོད་ཀྱང་།། ངན་འགྲོར་འགྲོ་ལ་མི་འཚེར་སྙིང་རྡོས་ཅན།།

lüsem dug ngal tramo ang mizö kyang ngen dror drola mi tser nying dö chen
I cannot bear even the slightest physical or mental pain, yet I am so stubborn that I do not fear going to the lower realms.
Chút khổ thân tâm đều không kham nổi,
cớ sao ác đạo lại không ngần ngại mù quáng xông vào?


རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མངོན་སུམ་མཐོང་བཞིན་དུ།། དགེ་བ་མི་འགྲུབ་སྡིག་པའི་ཡོ་ལང་འཕེལ།།

gyu dré lumé ngön sum tong shyin dugewa mi drub dik pé yolang pel
Although I perceive directly that cause and effect are unfailing, I perform no virtue, but only increase my stock of misdeeds.
Dù biết nhân quả nhất định không sai,
vẫn không làm thiện, lại tăng điều ác.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du ziklela yiché kyewar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I develop certainty in karma.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con thâm tín nhân quả.

དགྲ་ལ་སྡང་སེམས་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་སྐྱེ།། བླང་དོར་གནས་ལ་གཏི་མུག་མུན་ལྟར་འཐོམ།།

drala dang sem nyen la chak sem kyé lang dor nela timuk mün tar tom
Hating enemies and attached to friends, I am lost in the darkness of not knowing what to adopt or reject.
Con ghét kẻ thù, luyến tham bằng hữu,
lạc trong bóng tối mê muội vô minh, không biết điều gì cần theo cần bỏ.

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཚེ་བྱིང་རྨུགས་གཉིད་དབང་ཤོར།། ཆོས་མིན་སྤྱོད་ཚེ་དབང་པོ་གསལ་ཅིང་གྲུང་།།

chö shyin chö tsé jing muk nyiwang shor chö min chö tsé wangpo sal ching drung
When practicing the dharma, I fall prey to dullness and sleep. When doing non-dharma, my senses are clear and alert.
Ngồi tu thì tâm mê mờ trì trệ, dứt tu tâm lại sáng suốt thông minh.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ཉོན་མོངས་དགྲ་བོ་ཆོམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik nyön mong drawo chom par jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I conquer my enemy, the disturbing emotions.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con hàng phục kẻ thù nhiễm tâm phiền não.


ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཡང་དག་ཆོས་པའི་གཟུགས།། ནང་དུ་རང་སེམས་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པས།།

chiné tena yang dak chöpé zuknang du rang sem chö dang madré pé
From the outside I look like a genuine practitioner, but inside my mind is not mixed with the dharma.
Nhìn tướng bên ngoài thấy giống người tu,
sao tâm bên trong không thuận chánh pháp

སྦྲུལ་གདུག་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ཁོང་ན་སྦས།། རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཚེ་ཆོས་པའི་མཚང་རྟགས་སྟོན།།

duk drül shyin du nyön mong khong na bé kyen ngen tré tsé chöpé tsang dak tön
Like a poisonous snake, I hide my disturbing emotions within, but when encountering difficulties, my hidden faults are exposed.
Dấu diếm phiền não như nuôi rắn độc,
khi gặp nghịch cảnh phơi bày tánh xấu của người vụng tu.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། རང་རྒྱུད་རང་གི་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik rang gyü rang gi tülwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I may tame my own mind.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con hàng phục tâm này.


རང་སྐྱོན་ངན་པ་རང་གིས་མ་རྟོགས་པས།། ཆོས་པའི་གཟུགས་བཟུང་ཆོས་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད།།

rang kyön ngenpa rang gi matok péchöpé zuk zung chö min na tsok chö
Not recognizing my own faults, I assume the guise of a practitioner and then engage in non-dharmic pursuits.
Chúng con không biết tự xét lỗi mình.
Khoác áo hành giả, nhưng lại đeo đuổi toàn những mục tiêu không thuận chánh pháp.


ཉོན་མོངས་མི་དགེའི་ལས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་གོམས།། དགེ་བློ་ཡང་ཡང་སྐྱེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཆད།།

nyön mong migé lé la shug kyi gom gelo yang yang kyé kyang yang yang ché
Naturally habituated to emotions and misdeeds, again and again virtuous intentions arise, but again and again they are overcome.
Tâm đã quen trong phiền não bất thiện.
Thiện tâm thoạt hiện là đoạn lìa ngay.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། རང་སྐྱོན་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

lama khyenno tukjé nyur du zik rang kyön rang gi tongwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I may see my own faults.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con biết thấy lỗi mình.


།ཞག་རེ་སོང་བཞིན་འཆི་ལ་ཕར་ཕར་ཉེ།། ཉིན་རེ་ལོན་བཞིན་རང་རྒྱུད་ཕྱིར་ཕྱིར་གྱོང་།།

shyak ré song shyin chila par par nyé nyin ré long shyin rang gyü chir chir gyong
As each day passes, I come closer and closer to death. As each day passes, my mind becomes more and more obstinate.
Theo từng ngày qua thêm gần cõi chết.
Theo từng ngày đến tâm càng khô khan.


བླ་མ་བསྟེན་བཞིན་མོས་གུས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ།། མཆེད་ལ་བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་ཇེ་ཆུང་སོང་།།

lama ten shyin mögü rim gyi dribchela tsé dung dag nang jé chung song
Though I rely on a guru, my devotion gradually fades, and my affection and pure perception towards my dharma siblings decreases.
Phụng sự đạo sư mà tâm-hướng-Thầy ngày thêm mờ nhạt.
Tấm lòng yêu quí  dành cho đồng đạo, càng lúc càng tan.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། རྨུ་རྒོད་རང་རྒྱུད་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zikmögü rang gyü tülwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I may tame my savage mind.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con luyện tâm khó luyện.

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཡང་།། མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་གཏིང་ནས་མ་སྐྱེས་པས།།

kyab dro semkyé söldeb chena yang mögü nying jé ting né makyé pé
Though I practice refuge, bodhicitta, and make supplications, devotion and compassion are not felt from the depths of my heart.
Chúng con qui y, phát tâm bồ đề, thỉnh cầu rộng rãi,
nhưng tâm đại bi và tâm hướng Thầy vẫn chưa phát khởi.

ཚིག་ཙམ་དབང་གྱུར་ཆོས་སྤྱོད་དགེ་སྦྱོར་རྣམས།། བྱས་ལོ་ཙམ་ལས་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཁེལ་བས།།

tsik tsam wang gyur chö chö gejor nam chélo tsam lé gyü tok ma khel wé
My dharma practice and virtuous deeds are mere lip-service; I only go through the motions and am left untouched.
Phật sự, công phu, chỉ giỏi đầu môi.
Thành tựu đủ điều, sao chẳng có gì khiến tâm rung động.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik chi ché chösu drowar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that whatever I do becomes dharma.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con,
giữ gìn sao cho mọi việc con làm đều thuận chánh pháp.

བདག་བདེ་འདོད་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། ། གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གསུངས་ཀྱང་། །

dak dé dö lé dug ngal tamché jung shyen pen sem kyi sangye drub sung kyang
All suffering comes from desiring happiness for oneself. Although it is said that buddhahood is accomplished by wishing to benefit others,
Chúng con vẫn biết khổ đau đến từ thủ lợi riêng mình;
giác ngộ bồ đề có được là nhờ tâm muốn lợi người.


སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་ཅིང་རང་འདོད་ཕུག་ཏུ་བཅུག ། གཞན་ཕན་ལྟ་ཅི་གཞན་གནོད་ཞོར་ལ་སྒྲུབ། །

sem chok kyé ching rang dö puk tu chuk shyen pen ta chi shyen nö shyorla drubI
arouse bodhicitta yet retain my selfish desires. Forget about benefitting others, I unconsciously cause them harm.
Nay đã phát tâm, nhưng vẫn kín đáo nuông chiều ái ngã.
Đã không lợi tha, lại còn vô tình nhiễu hại chúng sinh.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། ། བདག་གཞན་བརྗེ་བར་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik dak shyen jé war nüpar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I am able to exchange myself for others.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con có đủ khả năng hoán chuyển ngã tha.

སངས་རྒྱས་དངོས་སྣང་བླ་མ་མི་རུ་བཟུང་།། གདམས་ཟབ་སྟོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ངང་གིས་བརྗེད།།

sangye ngö nang lama miru zung dam zab tönpé kadrin ngang gi jé
Although the guru is the buddha in person, I regard him as an ordinary being. I automatically forget his kindness in bestowing the profound instructions.
Thầy chính là Phật nhưng con lại thấy Thầy là kẻ phàm.
Quên ơn đạo sư từ bi cho pháp.


རང་འདོད་མ་བྱུང་ཚེ་ན་ཡི་ཆད་བསྒོམས།། མཛད་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟས་སྒྲིབ།།

rang dö ma jung tsena yiché gom dzé chö namla tetsom lok té drib
When my desires are not met, I lose faith. I obscure myself by doubting his behaviour and deeds.
Muốn mà không được là lòng không vui.
Nhìn việc Thầy làm xuyên qua bức màn hoài nghi ác kiến.


།བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། མོས་གུས་འགྲིབ་མེད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zikmögü drib mé pelwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that unobscured devotion may increase.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con tăng lòng kính ngưỡng.

རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས།། རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཀྱང་དོན་མ་རྟོགས།།

rang sem sangye yin kyang ngoma shé nam tok chöku yin kyang dön ma tok
Although my own mind is the buddha, I do not recognize it. Although thoughts are the dharmakāya, I do not realize this.
Tâm con là Phật mà con không biết.
Niệm là pháp thân, con cũng chẳng hay.

མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཡིན་ཀྱང་སྐྱོང་མ་ནུས།། རང་བབས་གནས་ལུགས་ཡིན་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས།།

ma chö nyug ma yin kyang kyong ma nü rang bab neluk yin kyang yi ma ché
Although the uncontrived is the innate state, I cannot maintain it. Although naturalness is the basic state, I am not convinced of this.
Chân tánh tự nhiên lại không giữ được.
Thật tánh của tâm luôn tự an trú, cũng chẳng hề tin.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། རང་རིག་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik rang rig rang sar drölwar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that natural awareness is liberated in its own place.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con giải thoát tâm mình vào trong trú xứ.

ཡོང་ངེས་འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་མ་ཐུབ།། ཕན་ངེས་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ནུས།།

yong ngé chiwa nying né dren ma tub pen ngé dam chö tsül shyin drub ma nü
Death is imminent, but I cannot take it to heart. The sublime dharma will definitely help, but I cannot practice it properly.
Cái chết là điều chắc chắn sẽ đến lại không thể nhớ.
Chánh pháp là điều chắc chắn lợi ích lại không thể tu.

བདེན་ངེས་ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་མེད།། དགོས་ངེས་དྲན་ཤེས་མ་བསྟེན་གཡེང་བས་ཁྱེར།།

den ngé ledré lang dor tsül shyin mé gö ngé dren shé maten yeng wé khyer
Karma and its results are unfailing, but I do not act accordingly. Mindfulness and awareness are definitely needed, but I do not rely on them and am carried away by distraction.
Nghiệp và nhân quả, chắc chắn không sai, lại không thể chọn điều cần lấy, bỏ. Chánh niệm tỉnh giác chắc chắn cần thiết lại không thể giữ, để tâm tán loạn.

།བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ཡེངས་མེད་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik yeng mé drenpé zinpar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I maintain undistracted mindfulness.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con, đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con trú trong chánh niệm, thoát mọi tán tâm.

སྔོན་ལས་ངན་པས་སྙིགས་མི་དུས་མཐར་སྐྱེས།། སྔར་བྱས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་རུ་སོང་།།

ngön lé ngen pé nyigmé dü tar kyé ngar ché tamché dug ngal gyuru song
Due to my past misdeeds, I have been born at the end of this degenerate age. All my past actions have become causes for suffering.
Vì ác nghiệp cũ nên nay con phải sinh thời mạt pháp.
Nghiệp cũ chỉ toàn gieo nhân khổ đau.


གྲོགས་ངན་རྣམས་ཀྱིས་སྡིག་པའི་གྲིབ་མས་གཡོགས།། དོན་མེད་གླིང་མོས་དགེ་སྦྱོར་གཡེང་བས་ཁྱེར།།

drok ngen nam kyi dikpé drib mé yok dön mé leng mö gejor yeng wé khyer
Due to negative companions, I am veiled by the shadow of misdeeds and sidetracked from spiritual practice by meaningless chatter.
Bạn xấu rợp đầy bóng tối bất thiện.
Được chút thiện hạnh, là thói ngồi lê làm cho hư hết.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། ཆོས་ལ་སྙིང་རུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zik chöla nying ru nüpar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I can persevere in the sublime dharma.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con ấp ủ chánh pháp nơi tận đáy tim.


དང་པོ་བསམ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེད་པ་ལ།། ཐ་མ་གྲུབ་འབྲས་འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱུ།།

dang por sam gyu chölé mé pa latama drub dré khorwa ngen song gyu
At first I thought of nothing but the dharma, but in the end my actions are only a cause for saṃsāra and the lower realms.
Lúc đầu tâm con toàn là chánh pháp,
sao rồi rốt lại chỉ gieo toàn nhân sinh tử, ác đạo.

ཐར་པའི་ལོ་ཏོག་མི་དགེའི་སད་ཀྱིས་བཅོམ།། གཏན་འདུན་ཉེས་པའི་རྨུ་རྒོད་བདག་འདྲ་རྣམས།།

tarpé lotok migé sé kyi chom ten dün nyepa mugö dak dra nam
The harvest of liberation is destroyed by the frost of non-virtue. We savages destroy our lasting goals.
Hoa mầu giải thoát bị băng ác hạnh phá hủy cả đi.
Thành loài cặn bã, đánh mất tất cả mục tiêu cứu cánh.


བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས།། དམ་ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lama khyenno tukjé nyur du zikdam chö taru chinpar jin gyi lob
Guru, think of me; look upon me quickly with compassion. Bless me that I may bring the sublime dharma to completion.
Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con,
đưa mắt từ bi nhìn khắp chúng con.
Giữ gìn cho con viên thành chánh pháp.


སྐྱོ་ཤས་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

kyoshé ting né kyewar jin gyi lob longmé lona tungwar jin gyi lob
Bless me that disenchantment is felt from my heart. Bless me that I curtail my plans without time to waste.
Giữ gìn cho con sám hối thành tâm.
Giữ gìn cho con dứt lòng toan tính.

འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

chiwa nying né drenpar jin gyi lob lé la yiché kyewar jin gyi lob
Bless me that I take death to heart. Bless me that I develop conviction in karma.
Giữ gìn cho con nhớ chết trong tim.
Giữ gìn cho con thâm tín nhân quả


ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། སྒྲུབ་ལ་རྩོན་འགྲུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

lam la barché mé par jin gyi lob drub la tsöndrü nüpar jin gyi lob
Bless me that the path may be free of obstacles. Bless me that I may be diligent in practice.
Giữ cho đường tu thoát mọi ác chướng.
Cho con tinh tấn tu tập hành trì.

རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོང་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། གཉེན་པོ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

kyen ngen lam du long war jin gyi lob nyenpo rang tsuk tubpar jin gyi lob
Bless me that I may take negative circumstances onto the path. Bless me that I may be steadfast in applying the remedies.
Giữ cho nghịch cảnh chuyển thành đường tu.
Cho pháp đối trị đều luôn hữu hiệu


བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། གནས་ལུག་རང་ཞལ་འཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

chö min mögü kyewar jin gyi lob neluk rang shyal jalwar jin gyi lob
Bless me that uncontrived devotion arises in me. Bless me that I see the natural state face to face.
Cho tâm hướng Thầy chân thành nảy sinh.
Cho con chứng được diện mục chân tánh.

རང་རིག་སྙིང་དབུས་སད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། འཁྲུལ་སྣང་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

rang rig nying ü separ jin gyi lob trül nang shyi tsa chöpar jin gyi lob
Bless me that natural awareness is awakened in my heart. Bless me that deluded appearances are severed at the root.
Đánh thức bản giác ngay giữa trái tim.
Đoạn lìa tất cả mọi tướng hư vọng
Con thành chánh quả ngay kiếp hiện tiền.

ཚེ་ཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།།

tsé chik sangye drubpar jin gyi lob solwa debso lama rinpoché
Bless me to accomplish buddhahood in a single lifetime.Precious guru, I supplicate you.
Con khẩn xin Thầy, đạo sư trân quí, vô vàn từ hòa, ngự cõi chánh pháp,
con hướng về Thầy thiết tha khẩn nguyện.


གདུང་བས་འབོད་དོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།། སྐལ་མེད་བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱེད་ལས་མེད།།

dung wé bödo drinchen chö kyi jé kalmé dag la resa kyölé mé
Kind lord of dharma, I call to you longingly. Unfortunate though I am, I have no other hope but you.
Chúng con là kẻ khốn khổ bất hạnh, được Thầy là nguồn hy vọng duy nhất

ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།

tuk yi yermé drepar jin gyi lob
Bless me that my mind mixes inseparably with yours.
Xin Thầy gia trì tâm Thầy, tâm con hòa vào trong nhau.


ཚུལ་འདིར་མོས་ལྡན་དགེ་སྦྱོང་འགའ་ཞིག་གིས་སྔར་སོར་ནས་བསྐུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སུ་གྱུར་པ་ཉེ་ཆར་རིགས་ལྡན་ཆོས་མཛད་མ་བསམ་འགྲུབ་སྒྲོན་མ་དངདེ་བ་རཀྵི་ཏ་ཟུང་གིས་བསྐུལ་ངོར་སྙིགས་དུས་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབས་གནས་ཆེན་པོར་བགྱི་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Although several devoted practitioners requested me to compose something like this some time ago, I was delayed in doing so. Recently, Samdrub Drönma, a female practitioner of noble family, and Deva Rakshita entreated me to compose this. Therefore, I, Lodrö Tayé, someone who merely maintains the appearance of a guru in this degenerate age, wrote this at the great practice centre, Dzongshö Deshek Düpa. May virtue increase.

Trước đây có một vài tăng sĩ đã nhờ tôi viết ra bài tụng như thế này, thế nhưng thời gian như bóng câu. Gần đây có vị nữ thí chủ Samdrub Dronma, là hành giả thuộc gia đình quí tộc, và Deva Rakshita đã thiết tha thỉnh cầu, do đó mà tôi, Lodro Thaye, kẻ sống thời mạt pháp, chỉ là hình bóng mờ nhạt của bậc đạo sư, đã soạn tác bài tụng này ở chốn già lam tên gọi Dzongsho Deshek Dupa. Nguyện thiện đức tăng trưởng.


 

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje compiled this page on 03/11/2020 as a supplemental guide and motivational support for others, please forgive him for any errors.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này ngày tháng năm 11/03/2020 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: