Sám Quy Mạng

Quy mạng Điều Ngự trong mười phương
Pháp màu thanh tịnh khéo tuyên dương
Thánh Tăng bốn quả, ba thừa Pháp
Xin dũ lòng từ, nguyện xót thương.
Đệ tử chúng con,
Tự xa chân tánh,
Uổng đọa dòng mê
Theo sinh tử mãi thăng trầm
Tham sắc thanh luôn ô nhiễm.
Mười triền mười sử
Kết thành hữu lậu nghiệp nhân;
Sáu căn sáu trần

(more…)