Đăng Việc Công Quả

Chương mục này được lập ra nhằm tạo điều kiệm cho bất kỳ tự viện nào trên thế giới điều có thể sử dụng, thường thì phải trả chi phí khi dùng công nghệ internet này với các công ty lớn. Đây là phuơng tiện thông tin giúp cho sự kết nối giữa các chùa và mọi người dễ dàng hơn.

Chương mục này cho phép các chùa đăng các bài đăng quảng cáo tìm người làm công quả hoặc các việc Phật sự khác, các chùa được sử dụng miễn phí khi dùng và nơi đây sẽ được tiếp cận bởi những người truy cập vào trang web của chúng tôi từ trên toàn cầu.

Location: Nhập thành phố hoặc địa chỉ chùa
Job Title: Nhập tiêu đề việc, ví dụ một ngôi chùa có thể tìm thấy một nhu cầu cho: Thông dịch viên, người quay phim, Web Designer (thiết kế trang mạng/web), Graphic Designer, Computer Engineer/Technician, Network Engineer, v.v.).
Job Type: Chọn một, nói chung làm công quả chùa sẽ thường chọn (Temporary: Tạm thời) hoặc (Part time: bán thời gian)
Description: Nhập mô tả công việc và cũng nên nhập các chi tiết khác như ngày dự kiến hoặc bất kỳ điều gì khác có thể hữu ích.
Application email/URL: Nhập email đơn xin việc
Company name: Nhập tên chùa
Website (optional): Trang web chùa (tùy chọn nhập)

[submit_job_form]

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!