Akṣobhāya Tathāgata

Sanskrit: Akṣobhāya
1 of 5 Tathāgatas
(Wisdom Dhyāni Buddhas)
Tibetan: མི་བསྐྱོད་པ་ Mikyöpa (Mitrugpa)
English: The Unshakeable

 

Sanskrit dhāraṇī:

Namo Bhagavate Akṣhobhāya, Tathāgatāyārhate Saṃyaksaṃbuddhyāya. Tadyathā: Oṃ Kaṃkani Kaṃkani, Rotsani Rotsani, Troṭani Troṭani, Trāsani Trāsani, Pratihana Pratihana, Sarva Karma Paraṃparāṇime Sarva Sattvānañcha Svāhā

Listen to the His Holiness the 17th Karmapa chanting Akṣobhāya’s Dhāraṇī

play_circle_filled
pause_circle_filled
Akṣobhāya Buddha Dhāraṇī
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje doing an audio recording recitation of the Sanskrit dhāraṇī above.

Dhāraṇī in Tibetan script

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི་ ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི།

ཏྲཱ་ས་ནི་ཏཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་ར་རཱ་ནི་མེ་སྭཱཧཱ།


ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།

NAMO RATNA TRAYĀYA

ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི།

OṂ KAṂKANI KAṂKANI

རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི་

ROCHANI ROCHANI

ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི།

TROṬANI TROṬANI

ཏྲཱ་ས་ནི་ཏཱ་ས་ནི།

TRĀSANI TRĀSANI

པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན།

PRATIHANA PRATIHANA

སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་ར་རཱ་ནི་མེ་སྭཱཧཱ།

SARVA KARMA PARAMPARĀṆI ME SVĀHĀ


  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje compiled this page as a supplemental guide and motivational support for others, please forgive him for any errors.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!