Great Compassion Mantra (Vietnamese)

Nguồn ảnh: deviantart

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, Bồ Tát (3 lần)

 1. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

 2. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 3. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da.

 4. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da.

 5. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 6. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế.

 7. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

 8. Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị.

 9. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng.

 10. Cu lô cu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế.

 11. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra.

 12. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ.

 13. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm.

 14. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị.

 15. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô.

 16. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ.

 17. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha.

 18. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha,

 19. Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha.

 20. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.

 21. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha.

 22. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.

 23. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

 24. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

 25. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 26. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

 27. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Phạn:

Oṃ Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Avalokiteśvaraya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Sarva Bandhana Chedana Karaya. Sarva Bhava Samudram sosana karana. Sarva Vyadhi Prasamana Karaya. Sarva Mrtyu Upa-drava Viansana Karana. Sarva Bhaye Su Trana Karaya. Yasmat Namas – kṛtva Idam Arya Avalokiteśvaraya Bhastinam Nīlakaṇṭha Pi Nama Hṛdayam Vartayisyāmi Sarvārtha-sādhanam śubham Ajeyam Sarva-bhūtānām Bhava-mārga-viśodhakam Tadyathā, Oṃ Aloke Aloka-mati Lokātikrānta. He Hare Arya Avalokiteśvara Mahā Boddhisattvā, He Boddhisattvā, He Mahā Boddhisattvā, He virya Boddhisattvā He Mahākāruṇikā Smara Hṛdayam. Hi Hi, Hare arya Avalokiteśvara Mahesvara Parama Maitra-citta Mahākāruṇikāya. Kuru Kuru Karman Sadhaya Sadhaya Vidyam. Ni Hi, Ni Hi Varnam Kamam-game. Vitta-kama Vigama. Siddha Yogesvara. Dhuru Dhuru Viryanti, Maha Viryanti. Dhara Dhara Dharendresvara. Kala Kala Vimala Amala Murte Ārya Avalokiteśvara Jina Kṛṣṇa Jata-makutavalam Ma Pra-lamba Maha Siddha Vidya Dhara. Vara Vara Maha Vara. Bala Bala Maha Bala. Kala Kala Maha Kala Kṛṣṇa-varna Nigha Kṛṣṇa – paksa Nirghatana. He Padma-hasta Cara Cara Desa Caresvara Kṛṣṇa – sarpa Kṛta Yajnopavita Ehyehi Maha Varaha-mukha, Tripura dhanesvara Narayana Va Rupa Vara Marga Ari. He Nīlakaṇṭha, He Mahakara, Hala Hala Visa Nir-jita Lokasya. Raga Visa Vinasana. Dvesa Visa Vinasana. Moha Visa Vinasana huru Huru Mala, Huru Huru Hare, Maha Padmanabha Sara Sara, Siri Siri, Suru Suru, Bucruc Bucruc, Bodhiya Bodhiya, Bodhaya Bodhaya Maitri Nīlakaṇṭha Ehyehi Vama Shitha Simha-mukhā Hasa Hasa, Munca Munca Mahattahasam Ehiyehi Pa Mahā Siddhā Yogeśvarā Bhana Bhana Vaco Sadhaya Sadhaya Vidyam. Smara Smaratam Bhagavantam Lokita Vilokitam Lokesvaram Tathagatam Dadahi Me Drasana Kamasya Darsanam Pra-hia Daya Mana Svāhā. Siddhaya Svāhā. Maha Siddhāya svāhā. Siddha Yogesvaraya Svāhā. Nīlakaṇṭhaya svāhā. Varaha-mukhaya svāhā. Maha-dara Simha-mukhaya Svāhā. Siddha Vidyadharaya Svāhā. Padma-hastaya Svāhā. Kṛṣṇa-sarpa Kṛta Yajno Pavitaya Svāhā. Maha Lakuta Daharaya Svāhā. Cakra Yuddhaya Svāhā. Sankha-sabdani Bodhanaya Svāhā. Vama Skandha Desa Sittha Kṛṣṇa Jinaya Svāhā. Vyaghra-Carma Nivasa Naya Svāhā. Lokesvaraya Svāhā. Sarva Siddhesvaraya Svāhā. Namo Bhagavate Ārya Avalokiteśvaraya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya. Sidhyanthu Me Mantra-padāya Svāhā.

 

 • Tâm Tịnh compiled this page as a supplemental guide and motivational support for others, please forgive him for any errors.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!