Pema Choedon: Dịch Giả Tiếng Việt

Dịch giả tiếng Việt cho văn bản tiếng Anh-Tây Tạng / Thông Dịch Viên.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!