His Holiness Sakya Trichen Rinpoche Oral Transmission of Thangtong Gyalpo’s Prayer To Eliminate Epidemics: Ngài Sakya Trichen Rinpoche Truyền Lời Cầu Nguyện Của Đại Thành Tựu Giả Thangtong Gyalpo Để Tiêu Trừ Các Dịch Bệnh

  • Latest update: 04/09/2020
  • Download PDF file.

  • Update mới nhất: 09/04/2020
  • Download bằng file PDF.
Thangtong Gyalpo (1385–1464)
Đại Thành Tựu Giả Thangtong Gyalpo (1385–1464)
Sanskrit: Parnaśavari
Tibetan: Loma Gyonma
Vietnamese: Diệp Y Phật Mẫu
Short Practice of Parnasvari
The Mother Draped in Leaves


Cầu Nguyện Ngắn Gọn đến Diệp Y Phật Mẫu,
Đức Mẹ Trang Phục Trong Những Chiếc Lá

། རྒྱལ་བ་ཀུན་གིུ་ཡེ་ཤིས་སྒྱུ་མ་ཡི།
GYAL WA KUN GYI YE SHE GYU MA YI
From the illusory primordial wisdom of all Victorious Ones,
Từ trí tuệ nguyên sơ huyễn hoặc của Đấng Chiến Thắng 

།ཆོ་འཕུལ་རྣལ་པར་འཕུལ་པ་ལས་བྱུང་བའི།
CHO THRUL NAM PAR THRUL PA LAY JUNG WA’I
You arise as the miraculous magical display.
Ngài khởi sinh như màn ảo thuật kỳ diệu

།ལྷ་མོ་གང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ནད་གདོནབགེགས།
LHA MO GANG GI DRUB PA’I NED DON GEG
Awakened Goddess, the sickness, malevolent spirits and hindrances of all beings who rely on you,
Nữ Thần tỉnh giác, bệnh tật, các tinh linh độc ác và các che chướng của những chúng sinh nương dựa nơi Ngài

།ཀུན་ཏུ་ཞི་མཛད་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
KUN TU ZHI DZED MA LA CHAG TSAL LO
You pacify completely. Homage!
Ngài hoàn toàn bạc trừ hết thảy. Con xin kính lễ!

།ༀ་པི་ཤཱ་ཙི་པརྣ་ཤ་བ་རི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
OM PISHATSI PARNA SHAWARI SARWA DZO LA PRA SHA MA NA YE SOHA
(Recite many times)
Trì tụng nhiều lần câu chú trên

།དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག།
GHE WA DHI YIY NYUR DU DHAG
By this virtue, may I swiftly
Nhờ bởi công đức này, nguyện con nhanh chóng

།ལོ་མ་གྱོན་མ་ འགྲུབ་གྱུར་ནས།
LO MA GYON MA DRUB GYUR NAY
Accomplish the state of The Mother Draped in Leaves (Parnasavari),
Thành tựu trạng thái của Đức Mẹ trang phục trong những chiếc lá (Diệp Y Phật Mẫu)

།འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།
DRO WA CHIG-KYANG MA LU PA
And may I establish all beings without a single exception
Và nguyện đưa tất cả chúng sinh, không chút ngoại lệ

དི་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག།། །།
DE YI SA LA GHOD PAR SHOG
In that state.
Vào trạng thái đó

Source: Ari Bhöd


Thangtong Gyalpo Refuge

LỜI NGUYỆN QUY Y

༄། །ཐང་སྟོང་ཆོས་སྐོར་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི།

The Outer, Inner and Secret Refuge Practice of the Mahāsiddha Thangtong Gyalpo
Mật thệ Quy Y trong, ngoài và kín mật của đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo

༄། །མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

ma namkha dang nyampé semchen tamché lama sangye rinpoche la kyab su chi o
All mother sentient beings as infinite as space take refuge in the lama, the precious buddha.
Chúng sinh mẹ hiền, nhiều như trời rộng, Quy y Thượng sư, là Phật tôn quí,

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

sangye chö dang gendün nam la kyab su chi o
In the Buddha, Dharma and Saṅgha, we take refuge.
Quy y Tam bảo, Phật, Pháp, và Tăng,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

lama yidam khandrö tsok la kyab su chi o
In the assembly of lamas, yidam deities and ḍākinīs, we take refuge.
Quy y thượng sư,bổn tôn, không hành,

རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །
༼ལན་བདུན་བརྗོད།༽

rangsem tongsal chö kyi ku la kyab su chi o
In the dharmakāya, the inseparable emptiness and clarity of our own minds, we take refuge.
Quy y tự tâm, pháp thân sáng-không
(Recite Seven Times )
(Trì tụng bảy lần)

ཞེས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་བཀའ་ལྔ་པར་གནང་ནས་འདི་དགེ་སློང་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱིན་ཅིག་དེས་འཛམ་གླིང་གི་མི་ལ་བསྒྲགས་ནས། གནས་སྐབས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ། ངན་སོང་ལས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་དོ་གསུངས་པ་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །དགེའོ། །

This prayer carries the blessing of Avalokiteśvara, who transmitted it to the Lord of Dharma Ka Ngapa and told him to give it to Gelong Tsöndru Zangpo (Thangtong Gyalpo), saying that if he taught it to the people of this world, it would dispel all sickness, negative influences and obstacles right now, and then also grant protection from the lower realms. Virtue!
Lời nguyện này chan chứa lực gia trì của đức Quan Thế Âm, người đã truyền cho Pháp Vương Ka Nga pa, căn dặn hãy truyền lại cho Tỷ kheo Tsöndru Zangpo Thangtong Gyalpo, nói rằng nếu dạy lại cho người trong cõi thế thì sẽ giúp phá tan tật bệnh, tà ám, chướng ngại liền ngay tức khắc, và cũng sẽ hộ trì cho họ không phải rơi ác đạo. Thiện tai!

Hồng Như Thupten Munsel chuyển Việt ngữ 01, 2020 từ bản Tạng ngữ chép từ https://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan-masters/thangtong-gyalpo/outer-inner-secret-refuge-thangtong-gyalpo, tham khảo các bản dịch Anh ngữ và Pháp ngữ cùng nơi, và bản Hoa ngữ của đức Karmapa <tại đây> ,

ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ།
༼ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད།༽

OM Mani Padme Hong
(Recite 108 Times)
(Trì tụng 108 hay nhiều hơn)


Prayer that Saved Sakya
LỜI NGUYỆN TRỪ BỆNH TIÊU TAI

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ་ནི།

The Verses that Saved Sakya from Sickness: A Prayer for Pacifying the Fear of Disease
by Thangtong Gyalpo


Tiếng Lời Kim Cang Tịnh Sạch Nỗi Sợ Tật Dịch Truyền Nhiễm Ở Sakya của Đại Thành Tựu Giả Thangtong Gyalpo

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །

lé dang lobur kyen lé gyurpa yi
May all the diseases that disturb the minds of sentient beings,
Bệnh từ nghiệp cũ

གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

dön dang né dang jungpö tsewa sok
And which result from karma and temporary conditions,
và duyên trước mắt,

སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། །

semchen yi midewé né nam kün
Such as the harms of spirits, illness, and the elements,
Tà ám, ác bệnh, khổ nạn tứ đại, Khiến tâm chúng sinh, không còn an lạc,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik
Never occur throughout the realms of this world.
 Nguyện không xuất hiện, trên cõi thế gian.

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན། །

jitar shemé tripé seja shyin
May whatever sufferings arise due to life-threatening diseases,
Hết thảy khổ bệnh, đe dọa mạng sống,

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། །

kechik chik la lü sem dral jepé
Which, like a butcher leading an animal to the slaughter,
Như bị đồ tể, lôi vào lò thịt,

སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

sok trok né kyi dukngal jinyé pa
Separate the body from the mind in a mere instant,
Chỉ trong phút giây, hồn lìa khỏi xác,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik
Never occur throughout the realms of this world.
Nguyện không xuất hiện, trên cõi thế gian.

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར། །

chidak shen jé kha nang tsüpa tar
May all embodied beings remain unharmed
Nguyện không bao giờ, não hại chúng sinh.

ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། །

né kyi ming tsam töpé trak jepé
By acute, chronic and infectious diseases,
Bệnh dữ cấp tính, mãn tính, truyền nhiễm,

ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས། །

nyin chikpa dang takpé rim sok kyi
The mere names of which can inspire the same terror
Đáng sợ đến nỗi, chỉ thoáng nghe tên

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག །

lüchen kün la nöpar magyur chik
As would be felt in the jaws of Yama, Lord of Death.
Đã như rơi vào, miệng của thần chết,

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །

nöpé gek rik tongtrak gyechu dang
May the 80,000 classes of harmful obstructors,
Quỷ mị hại người, tám mươi ngàn loại,

གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། །

lobur yé drok sumgya druk chu dang
The 360 evil spirits that harm without warning,
Ba trăm sáu chục, loại quỷ thình lình,

བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །

shyigya tsa shyi né lasokpa yi
The 424 types of disease, and so forth
Bốn trăm hai bốn, tật bệnh các thứ,

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

lüchen kün la tsewar magyur chik
Never cause harm to any embodied being!
Nguyện không phương hại, các loài chúng sinh.

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

lü sem dewa malü trok jepé
May whatever sufferings arise due to disturbances in the four elements,
Bao khổ vì loạn, đất nước lửa gió,

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

jung shyi trukpé dukngal jinyé pa
Depriving the body and mind of every pleasure,
Làm cho thân tâm, mất hết niềm vui,

མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་། །

malü shyi shying dang tob denpa dang
Be totally pacified, and may the body and mind have radiance and power,
Nguyện tịnh yên hết, sáng tươi khỏe mạnh,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

tsering nemé dekyi denpar shok
And be endowed with long life, good health, and well-being.
Sống lâu, không bệnh, thoải mái an vui.

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང། །

lama könchok sum gyi tukjé dang
By the compassion of the gurus and the Three Jewels,
Nương lực từ bi, Thượng sư Tam bảo;

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།

khandro chökyong sungmé nütu dang
The power of the ḍākinīs, Dharma protectors and guardians,
Nương đại dũng lực, không hành, hộ pháp;

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

lé dré luwa mepé den tob kyi
And by the strength of the infallibility of karma and its results,
Nương lực chân thật, nghiệp quả không sai;

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ngowa mönlam tab tsé drubpar shok
May these many dedications and prayers be fulfilled as soon as they are made.
Nguyện lời nguyện này, tức thì thành tựu.

ཅེས་པ་འདི་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིམ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར། སྔགས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་མདོས་གཏོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོངས་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མ་ནམ་མཁའ་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་གྱིས། མ་ཎི་སྒྲོངས། སྨོན་ལམ་འདི་ཐོབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྲགས་སོ།། །།

Once, an epidemic was spreading from one person to the next at the great monastery of the Glorious Sakya tradition. Whatever the mantric masters tried—effigies, tormas, medicines, mantras, protection-amulets, and so on—had no effect, and the monastery was in danger of annihilation. At that time, the master mahāsiddha Thangtong Gyalpo performed the refuge prayer which begins, “Sentient beings in number as vast as space”, then recited a number of Maṇi mantras, and said following the Teachers’ words, “These aspirations become reality…”. At that time, the entire epidemic immediately ceased in dependence upon the performance of this prayer. Thereby, it became renowned as the vajra speech radiating cloud-like blessings entitled ‘The Prayer that Saved Sakya from Disease.’

Khi xưa có lần Đại Tu Viện của dòng Sakya Cát Tường gặp nạn dịch truyền nhiễm lan từ người này sang người khác. Chư pháp sĩ cố gắng nhiều cách, lễ tịnh thế thân, thuốc, chú, hộ mạng vân vân, đều không ích lợi gì, tu viện có nguy cơ biến thành chốn không người. Vào lúc ấy, bậc đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo tụng bài pháp quy y bắt đầu với câu, “Hết thảy chúng sinh, mẹ hiền nhiều đời, nhiều như trời rộng,” tụng một số chú Mani. Khi câu cuối “nguyện lời nguyện này tức thì thành tựu” được thốt lên, bệnh truyền nhiễm tức thì chấm dứt. Vì vậy mà lời nguyện này nổi danh là tiếng lời kim cang tỏa rạng mây gia trì, với tên gọi “Lời Nguyện Cứu Sakya Thoát Bệnh Dịch.”

Hồng như chuyển Việt ngữ 01, 2020 từ bản Tạng ngữ https://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan-masters/thangtong-gyalpo/prayer-pacifying-fear-illness, tham khảo với bản Anh ngữ cùng nơi.
02.02.2020: Nhuận văn sau khi tham khảo với bản tiếng Hoa của Đại Bảo Pháp Vương Karmapa XVII.


  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje compiled this page on 03/15/2020 as a supplemental guide and motivational support for others, please forgive him for any errors.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này ngày tháng năm 15/03/2020 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply