In Praise of Mañjuśrī: Bài Nguyện Tán Thán Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Manjushri Bodhisattva
Sanskrit: Mañjuśrī
Tibetan: འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ Jampalyang
Vietnamese: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  • Bản văn Pecha dòng truyền thừa Kagyü bằng tiếng Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.
  • Download bằng file PDF ở đây.

༄༅། །བླ་མ་དང་མགོན་པོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་བློ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །ཇི་སྙེད་དོན་ཀུན་ཇི་

LAMA DANG GÖN PO JE TSUN JAM PAY YANG LA CHAK TSEL LO. GANG GI LO DRÖ DRIB NYI TRIN DREL NYI TAR NAM DAG RAB SEL WAY. JI NYE DÖN KUN JI
I prostrate to the Lama and protector, the noble Manjushri. Like the sun free of clouds, your mind is brilliantly clear and utterly free of the two obscurations. Holding a text at your
Kính lễ Đạo Sư, đấng bảo hộ, Đức Văn Thù cao quý. Trí tuệ của Ngài sáng tỏ rực rỡ và hoàn toàn vượt khỏi hai che chướng, như mặt trời không gợn chút mây. Giữ bản kinh nơi

བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །གང་དག་སྲིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐུམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟེར་བཞི །འགྲོ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་

ZHIN ZIK CHYIR NYI KYI THUK KAR LEG WAM DZIN. GANG DAK SI PAY TSÖN RAR MA RIG MUN THOM DUK NGAL GYI ZER WAY; DRO TSHOK KUN LA BU CHIK TAR
heart, you see all the phenomena just as they are. Caught in the prison of samsaric existent, all being are tormented by suffering and the darkness of ignorance; With pure love you care for them as you would an only
tim, Ngài nhìn tất cả mọi hiện tượng như như (như nó vốn có) Trong ngục tù của sinh tử luân hồi, tất cả chúng sinh đều bị dày vò bởi đau khổ và bóng tối vô minh, với lòng từ ái thanh tịnh, Ngài chăm sóc cho họ như

བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང༌། །འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོགས་ཉོན་མོངས་གཉིད་སློང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོགས་འགྲོལ་མཛད་ཅིང༌། །མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་

TSE YEN LAK DRUK CU YANG DEN SUNG. DRUK TAR CHER DROK NYÖN MONG NYI LONG LE KYI CHAK DROK DROL DZE CHING. MA RIK MUN SEL DUK NGEL NYU GU JI NYE CHÖ
child, reaching them through your melodious speech with its sixty qualities. Your thunder roar wake them from the sleep of ignorance and free them from the iron chains of karma. You hold aloft of sword to dispel the dark-
đứa con duy nhất của Ngài, bằng Pháp âm du dương đủ 60 phẩm tính. Tiếng sấm gầm của Ngài đánh thức họ khỏi giấc ngủ của vô minh và giải thoát họ khỏi những xiềng sắt của nghiệp quả. Giữ thanh kiếm trên cao,

༄༅། །མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །གདོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་སྐུ། །བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་

DZE REL DRI NAM. DÖ NAY DAK CHING SA CHUI THAR SON YON TEN LU DZOK GYAL SE THU WOI KU. CHU TRAK CHU DANG CHU NYI GYEN DRE DAK
ness of ignorance and cut off every seeding of suffering. With the form of Boshisattva perfectly embodying all qualities, you are pure from the beginning and have travelled to the end of the tenth level. I bow to Manjushri, who
Ngài xua tan bóng tối vô minh và cắt đứt mọi hạt giống khổ đau. Ngài hóa thân thành 1 vị Bồ Tát hoàn hảo đủ mọi phẩm tính, thanh tịnh từ nguyên sơ và đã đạt được thập địa (quả vị thập địa Bồ Tát). Con xin cúi đầu trước Đức Văn Thù

བློའི་མུན་སེལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འདུད། །བརྩེ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས། །བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། ། བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་

LOI MUN SEL JAM PEL YANG LA DU. TSE DEN KHYE KYI KHEN RAB ÖZER GYI, DAK LOI TI MUK MUN PA RAB SEL NAY, KA DANG TEN CHÖ
is endowed with 112 ornaments, and who clear away the darkness of my mind. Kind One, with the rays of your perfect wisdom clear away the dark of ignorance of my mind. That I may know the scriptural tradition, the
với trang hoàng 112 trang sức, Ngài đã xóa đi bóng tối trong tâm trí con. Vương Tử Văn Thù, những tia sáng trí tuệ hoàn hảo của Ngài xóa đi bóng tối vô minh trong tâm con. Giúp con hiểu được giới luật,

གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡི། །བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ།།

ZHUNG LUK TOK PA YI, LO DRÖ POP PAY NANG BA TSEL DO SÖL.
teaching of the Buddha and their commentaries, grant your illumination that makes my mind courageous.
giáo Pháp Đức Phật và luận giải. Ban sự sáng tỏ giúp tâm con trở nên dũng mãnh.


  • Translated from English to Vietnamese by པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon.
  • Compiled by ཀརྨ་རྡོ་རྗེ Karma Dorje to provide motivational support practice, please forgive him for any mistakes found.

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply