Minh Chú 100 Âm Kim Cang Tát Đỏa

Phật Kim Cang Tát Đỏa
Tên Phạn: Vajrasattva
Tên Tạng: རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ Dorje Sempa
  • Update mới nhất 01/05/2020.
  • Minh chú 100 âm Phạn: Hành trì để sự tịnh hóa nghiệp chướng.

Minh chú 100 âm Phạn ngữ:

Oṃ Vajrasattva Samaya
Manupālaya Vajrasattva
Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava
Sutoṣyo Me Bhava
Supoṣyo Me Bhava
Anurakto me bhava
Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha
Sarvakarmasu Ca Me
Cittaṃ Śreyaḥ Kuru Hūṃ
Ha Ha Ha Ha Hoḥ
Bhagavan Sarvatathāgata Vajra Mā Me Muñca
Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Āḥ

Thần chú ngắn:
Oṃ Vajrasattva Hūṃ

Minh chú 100 âm Phạn ngữ phiên âm Việt với (dịch nghĩa ngắn):

Oṃ Vajrasattva Samaya
Ôm, Va Troa Xach Va, Xằm May Già,
(OM. Kim cang tát đỏa, Bậc hộ trì giới nguyện), 

Manupālaya Vajrasattva
Ma Nu, Pờ Lai Dà, Va Troa Xach Va,
(Như Ngài Kim Cang Tát đỏa, xin an trụ trong con).

Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava
Thê Nồ Pà Thi Tà, Truỳ, Đồ, Mề, Ba Và,
(Xin kiên định trong con.)

Sutoṣyo Me Bhava
Xút Tồ, Khai Dồ, Mề, Ba Và,
(Xin hoan hỉ nơi con).

Supoṣyo Me Bhava
Sup Pồ, Khai Dồ, Mề, Ba Và,
(Xin hoàn toàn hài lòng nơi con).

Anurakto me bhava
A Nù, Roắc Tô, Mề, Ba Và,
(Xin từ ái với con).

Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha
Xoa Va, Xít Đum, Mề, Brà Dách Xà,
(Xin ban cho con tất cả những thành tựu).

Sarvakarmasu Ca Me
Xoa Va, Khoa Mà, Xut Sa Mề,
(Xin ban gia trì để các hành động của con)

Cittaṃ Śreyaḥ Kuru Hūṃ
Xít, Tâm, Srùy, Dằm, Ku Ru, Hùng,
(đều trở nên thanh tịnh và tâm trí con trở nên thiện lành).

Ha Ha Ha Ha Hoḥ
Hà, Hà, Hà,Hà, Hồ,

Bhagavan Sarvatathāgata Vajra Mā Me Muñca
Ba Gà Vanh, Xoa Va, Thát Tà Ga Tà, Va Troa, Ma Mê, Mún Xà,
(Đấng Như Lai, bản tánh kim cang của tất cả các Như Lai, đừng rời bỏ con).

Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Āḥ
Va Troa, Ba Và, Ma Ha, Xằm May Già, Xach Va, A
(Nguyện các giới nguyện đều vững mạnh như bản tánh kim cang, AH)

Thần chú ngắn:

Oṃ Vajrasattva Hūṃ
Ôm, Va Troa Xach Va, Hùngplay_circle_filled
pause_circle_filled
HH Karmapa teaching how to recite 100 Syllable Vajrasattva Sanskrit Mantra
volume_down
volume_up
volume_off
  • Nghe Đức Pháp Vương Karmapa thứ 17 dạy trì tụng minh chú Phạn ngữ 100 âm của Phật Kim Cang Tát Đỏa. (Có thể xem video giảng dạy tại đây)

play_circle_filled
pause_circle_filled
100 Syllable Vajrasattva Sanskrit Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng minh chú Phạn ngữ 100 âm của Phật Kim Cang Tát Đỏa .


Minh Chú 100 âm
Phạn ngữ phiên âm Việt với (dịch sâu rộng).

Oṃ Vajrasattva
Ốm, Va Troa Xach Va,
(Sự tán thán tuyệt diệu nhất, phẩm chất thân, khẩu, ý thiêng liêng, cao quý và tốt lành của Chư Phật. Ngài Kim cang tát đỏa, trí tuệ của Ngài không tách rời khỏi hỉ lạc và tánh không).

 Samaya Manupālaya
Xằm May Già, Ma Nu, Pờ Lai Dà,
(Không vi phạm thệ nguyện , xin Ngài dẫn dắt con trên con đường giác ngộ của Ngài).

Vajrasattva Tvenopatiṣṭha
 Va Troa Xach Va, Thê Nồ Pà Thi Tà,
(Gia trì con gìn giữ giới nguyện như bản tâm kim cang của Ngài)

Dṛḍho Me Bhava
Truỳ, Đồ, Mề, Ba Và,
(Xin ban cho con chứng ngộ vững chắc và ổn định bản chất tối hậu của các hiện tượng).

Sutoṣyo Me Bhava
Xút Tồ, Khai Dồ, Mề, Ba Và,
(Xin ban gia trì để được hoan hỉ và hài lòng).

Supoṣyo Me Bhava
Sup Pồ, Khai Dồ, Mề, Ba Và,
(Gia trì con phát triển toàn diện bản chất của đại lạc)

Anurakto Me Bhava
A Nù, Roắc Tô, Mề, Ba Và,
(Gia trì cho con bằng lòng từ ái và dẫn con đến quả vị như Ngài)

Sarva Siddhiṃ Me Prayaccha
Xoa Va, Xít Đum, Mề, Brà Dách Xà,
(Xin ban cho con thành tựu mọi năng lực)

Sarvakarmasu Ca Me Citta śriyaḥ Kuru
Xoa Va, Khoa Mà, Xut Sa Mề, Xít, Tâm, Srùy, Dằm, Ku Ru,
(Xin ban con con những phẩm tính huy hoàng và mọi hoạt động thiện lành của Ngài).

Hūṃ
Hùng,
(HUM, chủng tự  tâm kim cang, hạt giống Kim cang tát đỏa)

Hā Hā Hā Hā Hoḥ
Hà, Hà, Hà,Hà, Hồ,
(Hạt giống của bốn vô lượng tâm, bốn quán đảnh, bố hỉ lạc, bốn thân và năm loại trí tuệ {ngũ minh})

Bhagavan Sarva Tathāgata Vajra
Ba Gà Vanh, Xoa Va, Thát Tà Ga Tà, Va Troa,
(Ngài là kim cang của những ai đã phá hủy mọi chướng ngại, đạt được mọi chứng ngộ, vượt khỏi phiền não, chứng ngộ tánh không và chân như)

Mā Me Muñca
Ma Mê, Mún Xà,
(Xin đừng rời bỏ con).

Vajra Bhava
Va Troa, Ba Và,
(Xin ban cho con sự chứng ngộ bản tánh kim cang không thể hủy diệt như Ngài).

Mahāsamaya Sattva
Ma Ha, Xằm May Già, Xach Va, 
(Thệ nguyện rộng lớn với tâm kim cang bất hoại)

Āḥ
A
(Xin cho con được hòa nhập với Ngài {Chủng tự của sự bất nhị})

Hūm
Hùng
(Chủng tự của trí tuệ của đại lạc phat {Chủng tự của trí tuệ sáng tỏ và không tách rời giữa hỉ lạc và tánh không, phá bỏ tâm nhị nguyên là chướng ngại của sự chứng ngộ}).


 

Minh chú 100 âm Tạng phiên âm Việt với (dịch nghĩa):

ཨོཾ་

OM
Ốm,
(OM, chủng tự là âm thanh tán dương tối thượng)

བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་

BENZAR SATO SA MA YA
Ben Gia Xat Tô, Xà Ma Dà
(Giới nguyện Kim cang tát đỏa)

མ་ནུ་པ་ལ་ཡ།།  བཛྲ་སཏྭ་

MA NU PA LA YA BENZAR SATO
Ma Nu, Pờ Lai Dà, Ben Gia Xat Tô
(Bậc hộ trì giới nguyện, Kim cang tát đỏa)

ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ།  དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ།

TE NO PA TISHTHA DRI DHO ME BHA WA
Tê Nô Pa Thít Xà, Truy Đô Mề Ba Quà,
(Xin Ngài an trụ vững chắc trong con)

སུ་ཏོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ།

SU TO KA YO ME BHA WA
Xút Tồ, Khai Dồ, Mề Ba Quà,
(Xin ban cho con sự hài lòng).

སུ་པོ་ ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ།

SU PO KA YO ME BHA WA
Sup Pồ, Khai Dồ, Mề Ba Quà,
(Làm tăng trưởng các thiện hạnh nơi con)

ཨ་ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ།

ANU RAKTO ME BHA WA
A Nù, Roắc Tô, Mề Ba Quà,
(Xin từ ái với con)

ས་རྦ་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།

SARVA SIDDHI ME PRA YATSA
Xoa Va, Xi Đi Mề, Brà Dách Xà,
(Xin ban cho con mọi thành tựu)

ས་རྦ་ཀ་རྨ་སུ་ཙ་མེ

SARVA KARMA SU TSA ME
Xoa Va, Khoa Mà, Xut Sa Mề,
(Và tất cả mọi hành động).

ཙི་ཏྟཾ༌ཤེ་ཡཿ་ཀུ་རུ་

TSITTAM SHRE YAM KU RU
Xít, Tâm, Srùy, Dằm, Ku Ru,
(Làm tâm con thiện lành)

ཧཱུྂ།

HUNG
Hùng,
(HUNG, chủng tự tâm, hạt giống Kim cang tát đỏa)

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་

HA HA HA HA
Hà Hà Hà Hà
(Chủng tự của bốn vô lượng tâm, bốn quán đảnh, bốn hỉ lạc, bốn thân).

ཧོཿ

HO
Hồ
(HO, âm thanh của tiếng cười hoan hỉ)

བྷ་ག་བ་ན་  ས་རྦ་  ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

BHA GA WAN SARVA TA THA GA TA
Ba Gà Quanh, Xoa Va, Thát Tà Ga Tà
(Bhagawan, hiện thân của Như Lai Kim cang)

བཛྲ་མཱ་མེ་མུ་ཉྩ།

BENZRA MA ME MUNTSA
Ben Gia, Ma Mê, Mún Xà,
(Xin đừng bỏ mặc con)

བཛྲཱི་བྷ་ཝ་

BENZRI BHA WA
Ben Gia, Ba Quà,
(Xin ban cho con chứng ngộ bản tánh kim cang)

མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ

MA HA SA MA YA SATO
Ma Ha, Xà Ma Dà, Xat Tô
(Đấng hộ trì giới nguyện vĩ đại, Xin cho con hòa nhập với Ngài)

ཨཱཿ །།

AH
A
(AH, chủng tự của bản thể bất nhị)


play_circle_filled
pause_circle_filled
100 Syllable Dorje Sempa-Vajrattva Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng minh chú Tạng ngữ 100 âm của Phật Kim Cang Tát Đỏa .


Minh chú Tạng ngắn với phiên âm Việt:

Om Benza Sato Hum
Ốm, Ben Gia Xat Tô, Hùng


 

Minh chú 100 âm chữ Tạng:

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་ར་ཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། ས་རྦ་སི་དྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། ས་རྦ་ཀ་རྨ་སུ་ཙ་མེ ཙི་ཏྟཾ༌ཤྲེ་ཡཿ་ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན། ས་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུ་ཉྩ། བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ །།

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
Kịch bản Siddhaṃ minh chú 100 âm

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!