A Súc Bệ Như Lai (Bất Động Phật)

A Súc Bệ Như Lai hay gọi là Bất Động Phật: Một trong Năm vị Phật Ngũ Trí Như Lai
Tên Phạn: Akṣobhāya Buddha
Tên Tạng: མི་བསྐྱོད་པ་ Mikyöpa hoặc Mitrugpa
Dù cả hai vị đều có thân xác xanh trời, nếu muốn biết sự khác biệt, chú ý trong tay Phật A Súc Bệ cầm một chày kim cương trong khi Đức Phật Dược Sư giữ bát thuốc.

Trì tụng chân ngôn Đà Ra Ni của Phật A Súc Bệ sẽ giúp phát tâm bồ đề chẳng tức giận, không có phẫn nộ.

Chân ngôn Đà Ra Ni Phạn ngữ phiên âm Việt:

Namo Bhagavate Akṣhobhāya
Nam Mô, Ba Ga Vá Tê, Ắc Sô Ba Da,

Tathāgatāyārhate Saṃyaksaṃbuddhyāya.
Thát Tà Ga Tê, O Há Tê, Săm Dắt Săm Bu Đà Dà,

Tadyathā:
Thát Da Ta:

Oṃ Kaṃkani Kaṃkani,
Ốm, Khầm Khanh Ni – Khầm Khanh Ni,

Rotsani Rotsani,
Rột San Ni – Rột San Ni,

Troṭani Troṭani,
Trồ Tan Nì – Trồ Tan Nì,

Trāsani Trāsani,
Trà San Ni – Trà San Ni,

Pratihana Pratihana,
Phá Tì Han Nà – Phá Tì Han Nà,

Sarva Karma Paraṃparāṇime Sarva Sattvānañcha Svāhā
Soa Và, Khoa Mà – Poa Rằm Poa Rà Ni Mề – Soa Và – Xach Va Nan Trà – Sô Hà

  • Hạnh Tài phiên âm các câu Đà Ra Ni từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.


 

Xem và nghe Đức Pháp Vương Karmapa thứ 17 trì tụng Đà Ra Ni Phạn ngữ của Phật A Súc Bệ trên youTube

play_circle_filled
pause_circle_filled
Akṣobhāya Buddha Dhāraṇī
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng Đà Ra Ni Phạn ngữ của Phật A Súc Bệ.

Chân ngôn Đà Ra Ni chữ Tạng :

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི་ ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི།

ཏྲཱ་ས་ནི་ཏཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་ར་རཱ་ནི་མེ་སྭཱཧཱ།


ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།

NAMO RATNA TRAYĀYA

ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི།

OṂ KAṂKANI KAṂKANI

རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི་

ROCHANI ROCHANI

ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི།

TROṬANI TROṬANI

ཏྲཱ་ས་ནི་ཏཱ་ས་ནི།

TRĀSANI TRĀSANI

པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན།

PRATIHANA PRATIHANA

སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་ར་རཱ་ནི་མེ་སྭཱཧཱ།

SARVA KARMA PARAMPARĀṆI ME SVĀHĀ


Khi còn ở Nhân Địa thời thọ nhận sự khải phát của Đức Đại Mục Như Lai nên phát khởi Thệ Nguyện: “Đối với tất cả chúng sinh chẳng khởi sự tức giận” mà được tên gọi là A Súc.

A Súc tức là ý nghĩ: chẳng tức giận, không có phẫn nộ. Do đó có tên gọi là Bất Động hoặc Vô Động. Như thế có Mật Hiệu là Bất Động Kim Cương. Bất Động này là chỉ sự chẳng động của thân, sự chẳng động của tâm đối với tất cả. Sự chẳng động của Tâm (tâm bất động) chỉ Tâm chẳng thọ nhận nơi dao động của tạp nhiễm, chẳng bị lay động bởi tám loại gió (bát phong); khi mới phát tâm , trong lý Nhân Duyên chẳng bị lay động bởi Tâm sân (giận dữ).

  • Nguồn của bài viết: langadida.com

 

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
  • Chân Thanh Mỹ chỉnh sửa bài.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!