Vãng Sanh Chú Đà Ra Ni

Tây Phương Tịnh Độ Cực lạc
Nguồn hình ảnh: voluongthophat.com
 • Update mới nhất 10/03/2020.
 • Tên Phạn: Sukhāvatī-vyūha Dhāraṇī
 • Tên Anh: Pure Land Rebirth Dhāraṇī

Chú Đà Ra Ni Phạn phiên âm Việt và Âm Hán với (dịch nghĩa):

Namo Amitābhāya
Nam Mô, A Mì Tha Bà Già,
Nam Mô A Di Ða Bà Dạ
(Quy mệnh Vô Lượng Quang {A Di Đà})

Tathāgatāya
Thát Thà Ga Tà Già,
Ða Tha Dà Ða Dạ
(Như Lai)

Tadyathā:
Tha Gia Thà,
Ða Ðiệt Dạ Tha,
(Như vậy, liền nói Chú là)

Amṛtabhave
Am Rich Tà Bà Quệ,
A Di Rị Ðô Bà Tỳ
(Cam Lộ hiện lên)

Amṛtasaṃbhave
Am Rich Tà Sằm Bà Quệ,
A Di Rị Ða Tất Ðam Bà Tỳ
(Cam Lộ phát sinh)

Amṛtavikrānte
Am Rich Tà Vi Cran Tề,
A Di Rị Ða Tì Ca Lan Ðế
(Cam Lộ dũng mãnh)

Amṛtavikrāntagāmini
Am Rich Ta Vi Cran Ta Gà Mi Nì,
A Di Rị Ða, Tì Ca Lan Ða
(Đạt đến Cam Lộ Dũng mãnh)

Gagana Kīrtīchare
Gà Ga Nà, Krit Tì Kho Rề,
Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ Ða Ca Lệ
(Rải đầy Hư Không)

 Svāhā
Sô Hà
Ta Bà Ha
(Ta Bà Ha)

play_circle_filled
pause_circle_filled
Amitāyus Long Dhāraṇī
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
 • Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú Đà Ra Ni Vãng Sanh Phạn ngữ của Phật A Di Đà.

  Thần Chú Vãng Sanh Âm Hán:

  Nam Mô A Di Ða Bà Dạ
  Ða Tha Dà Ða Dạ
  Ða Ðiệt Dạ Tha
  A Di Rị Ðô Bà Tỳ
  A Di Rị Ða Tất Ðam Bà Tỳ
  A Di Rị Ða Tì Ca Lan Ðế
  A Di Rị Ða, Tì Ca Lan Ða
  Dà Di Nị Dà Dà Na
  Chỉ Ða Ca Lệ
  Ta Bà Ha.

  play_circle_filled
  pause_circle_filled
  Chú Vãng Sanh Âm Hán
  save_alt
  volume_down
  volume_up
  volume_off
  • Minh Hạnh thâu âm trì tụng Chú Vãng Sanh Âm Hán.

Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch đời Ngụy Tấn). ”bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni” còn gọi là ”A Di Đà Phật Căn Bổn Bí Mật Thần Chú”, thông thường gọi là ”Vãng Sinh Chú Công dụng: Chú lực Thần chú vãng sanh có công năng, thì sẽ được tiêu tội trong muôn ngàn ức kiếp, tất cả phiền não ma chướng không dám đến khuấy nhiễu. Chú vãng sanh biến người tu Tâm Bồ Đề sáng tỏ như mặt trăng tròn đầy, khi mệnh chung thấy Vô Lượng Thọ Như Lai cùng vô lượng Câu Chi Bồ Tát đến nghinh đón, thân tâm vui vẻ, liền được vãng sanh Cực Lạc Thượng Phẩm Thượng sanh, chứng Bồ Tát Vị.

Theo Kinh Niệm Phật Ba La Mật của Hoà Thượng Thích Thiền Tâm dịch, phẩm thứ 7, Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng Chơn Ngôn: Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát vì thương tưởng chúng sanh thời Mạt Pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành ít. Nên Ngài đã ban thêm cho người niệm Phật bài chú Vãng Sanh, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực Lạc.

 • Nguồn bài

 • Tâm Tịnh biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!