Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni

Phật Vô Lượng Thọ
Tên Phạn: Amitāyus Buddha
Tên Tạng: ཚེ་དཔག་མེད་ Tsepakmé
Nguồn hình ảnh: voluongthophat.com

Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni

  • Tên Phạn: Aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī
  • Tên Anh: Amitāyus Long Life Dhāraṇī

Phật Vô Lượng Thọ là báo thân của Phật A Di Đà. Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại của cái chết bất đắc kì tử.

Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni chữ Tạng Phạn ngữ  phiên âm Việt với (dịch nghĩa):

ༀ་ན༌མོ་བྷ༌ག་ཝ༌ཏེ། ཨ་པ༌རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུ་རྫྙཱ་ན༌སུ་བི༌ནི༌ཤྩི༌ཏ་ཏེ༌ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ།

Namo Bhagavate Aparimitāyurjñānasuviniścitatejorājāya
Nam Mô, Ba Ga Vá Tê, O Pa Rì Mít Tà, Ây Da, Trà Na, Su Vì Nit Tri Tha, Thề Trô, Rà Trà Gia, 
(“Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác.)

ཏ་ཐཱ་ག༌ཏཱ་ཡ། ཨརྷཏེ་སམྱཀྶཾཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ཏ༌དྱ༌ཐཱ།

Tathāgatāyārhate Samyaksaṃbuddhāya,Tadyathā:
Thát Thà Gà Tà Dà, Oa Há Tề, Săm Dắt Giác Săm Bu Đà Da, Thát Dà Tha,
Tathāgatāy: (Một người đã đến và đi: Vượt ra ngoài tất cả những gì đang đến và đi – vượt quá mọi hiện tượng tạm thời),
ārhate: (A La Hán. Một người xứng đáng như một “người hoàn hảo” đã đạt được Niết bàn. Cách khác có nghĩa là “người tiêu diệt ma chướng ” hay là Bậc đáng kính)
Tadyathā: (“Như vậy”): 

ༀ་པུཎྱེ༌པུཎྱེ༌མ༌ཧཱ༌པུཎྱེ། ཨ་པ༌རི་མི་ཏ་པུཎྱེ༌ ཨ་པ༌རི་མི་ཏ་པུཎྱེ༌ཛྙཱ༌ན༌སམྦྷཱ༌རོ་པ་ཙིཏེ།

Oṃ Puṇya Puṇya Mahāpuṇya Aparimitapuṇya Aparimitāyuḥ Puṇyajñānasambhāropacite,
Ốm, Pun Gia, Pun Gia, Ma Ha, Pun Gia, O Pa Rì Mít Ta, Pun Gia, O Pa Rì Mít Thà Du, Pun Gia, Trà Na, Săm Bá Rô Pa Tri Thê,
(OM, Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh).

ༀ་སརྦ་སཾསྐཱ་ར་པ་རི་ཤུ་དྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན༌ས༌མུདྒ༌ཏེ༌

Oṃ Sarvasaṃskārapariśuddhadharmate Gagaṇasamudgate
Ốm, Soa Và, Săm Kha Ra, Poa Rí Sút Đà, Đoa Mát Thề, Gà Ga Nà, Săm Mút Gà Tê,
(Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư Không).

སྭཱ༌བྷཱ༌ཝ༌བི༌ཤུདྡྷེ༌མ༌ཧཱ༌ན༌ཡ༌པི༌ཪི༌བ༌ཪེ༌སྭཱཧཱ༎

Svabhāvaviśuddhe Mahānayaparivāre Svāhā
Soà Ba Và, Vì Sút Để, Ma Ha, Nà Giả Poa Rí Va Rì, Sô Hà
(Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn”).


play_circle_filled
pause_circle_filled
Sukhāvatī-vyūha Dhāraṇī
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • Tâm Tịnh thâu âm trì tụng Đà Ra Ni Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Phạn ngữ.

Đà Ra Ni hoàn thành chữ Tạng:

ༀ་ན༌མོ་བྷ༌ག་ཝ༌ཏེ། ཨ་པ༌རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུ་རྫྙཱ་ན༌སུ་བི༌ནི༌ཤྩི༌ཏ་ཏེ༌ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ།

ཏ་ཐཱ་ག༌ཏཱ་ཡ། ཨརྷཏེ་སམྱཀྶཾཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ཏ༌དྱ༌ཐཱ།

ༀ་པུཎྱེ༌པུཎྱེ༌མ༌ཧཱ༌པུཎྱེ། ཨ་པ༌རི་མི་ཏ་པུཎྱེ༌ ཨ་པ༌རི་མི་ཏ་པུཎྱེ༌ཛྙཱ༌ན༌སམྦྷཱ༌རོ་པ་ཙིཏེ།

ༀ་སརྦ་སཾསྐཱ་ར་པ་རི་ཤུ་དྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན༌ས༌མུདྒ༌ཏེ༌

སྭཱ༌བྷཱ༌ཝ༌བི༌ཤུདྡྷེ༌མ༌ཧཱ༌ན༌ཡ༌པི༌ཪི༌བ༌ཪེ༌སྭཱཧཱ༎

Đà Ra Ni hoàn thành Phạn ngữ:

Namo Bhagavate Aparimitāyurjñānasuviniścitatejorājāya Tathāgatāyārhate Samyaksaṃbuddhāya, Tadyathā: Oṃ Puṇya Puṇya Mahāpuṇya Aparimitapuṇya Aparimitāyuḥ Puṇyajñānasambhāropacite, Oṃ Sarvasaṃskārapariśuddhadharmate Gagaṇasamudgate Svabhāvaviśuddhe Mahānayaparivāre Svāhā

Toàn Đà Ra Ni ở trên dịch nghĩa là:

“Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác. Như vậy:

OM, Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh. Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư Không. Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn”.

Thần chú chữ Phạn ngữ ngắn với phiên âm Việt, chữ Tạng và kịch bản Siddhaṃ:

ओं अमरणि जीवन्तये स्वाहा
Oṃ Amaraṇi Jivanatiye Svāhā
Ôm, Ê Moa Ra Ni, Tri Van Na Ti Dê, Sô Hà

ༀ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛི་ཝནྟ་ཡེ་སྭཱཧཱ༎

Oṃ Ā Ma Ra Ṇi Dzi Wan Te Ye Svā Hā

Kịch bản Siddhaṃ
Nguồn hình ảnh: visiblemantra.org

  • Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú Phạn ngữ ngắn của Phật Vô Lượng Thọ.
 

Kinh Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai ghi rằng: “Nếu có chúng sinh được thấy Đà La Ni này với nghe danh hiệu mà chí tâm viết chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, lễ bái thời người đoản thọ lại tăng thêm trường thọ, sống đủ trăm tuổi.

Nếu lại có người, hoặc tự mình viết hoặc dạy người viết thời sau này chẳng bị rơi vào Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh, cõi Diêm La Vương, Nghiệp Đạo Minh Quan… vĩnh viễn chẳng ở trong các nẻo ác đó chịu quả báo ác ấy.

Nếu viết Chú này liền đồng với viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng, liền đồng với việc tu sửa tám vạn bốn ngàn cái Tháp báu.

Nếu có nghiệp Địa Ngục thuộc năm tội Vô Gián. Do sức công đức đó cho nên nhóm nghiệp chướng ấy thảy đều tiêu diệt. Lúc lâm chung thời 99 câu chi Phật hiện ngay trước mặt đến nghênh đón người đó vãng sinh ở trong quốc độ Phật ấy.

Lại viết Chú này thì sau này vĩnh viễn chẳng thọ nhận thân nữ, hàng Tứ Thiên Vương âm thầm hộ vệ.

Nếu nghe Chú này, vĩnh viễn chẳng thọ nhận thân của nhóm chim bay, loài có bốn chân, loài có nhiều chân…mau thành Vô Thượng Bồ Đề.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Già Đà (Gāthā: Kệ) đó là

Nếu vào trong tinh thất Đại Bi
Tai tạm nghe qua Đà La Ni
Giả sử sáu Độ chưa viên mãn
Người đó mau chứng Thiên Nhân Sư.

  • Nguồn bài:
  • Tâm Tịnh biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Phật Vô Lượng Thọ (Kim cương thừa)

Ảnh Thangka Phật Vô Lượng Thọ ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là hành giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!