Bài Nguyện Tán Thán Diệu Âm Thiên Nữ

Diệu Âm Thiên Nữ
Tên Phạn: Sarasvatī
Tên Tạngདབྱངས་ཅན་མ་ Yangchenma
Tên Anh: Saraswati

Ảnh Thangka Diệu Âm Thiên Nữ ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là hành giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn.

 

༄༅།  །ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན་བཞུགས།

The Sweet Sound of Perfect Joy: In Praise of the Goddess Sarasvatī
Diệu Âm hỉ lạc: Bài Nguyện Tán Thán Diệu Âm Thiên Nữ

 

ཧྲཱིཾཿ  ཚངས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲས་མོ་ནི།  །

hring tsangpé yi kyi semo ni
Hrīṃ! Daughter of the mind of Brahmā
HRI! nữ tâm tử của Đấng Phạm Thiên,


རོལ་པའི་མཚོ་ཆེན་ལས་བྱུང་བ།  །

rolpé tso chen lé jungwa
Arisen from the great lake of enjoyment,
Khởi sinh từ hồ đại hỉ lạc,


ཟླ་ལྟར་དཀར་བའི་ཞལ་མངའ་མ།  །

da tar karwé shyal nga ma
With your face as pure and white as the moon—
Mặt Ngài trắng trong như trăng


དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།  །

yangchen lhamor chaktsal tö
Goddess Sarasvatī, to you I pay homage!
Xin đảnh lễ Ngài, Diệu Âm Thiên Nữ!


རིག་བྱེད་གསང་ཚིག་འཛད་མེད་གཏེར།  །

rikjé sang tsik dzemé ter
Unending treasury of the secret words of the Vedas,
Kho tàng bất tận mật ngữ kinh Vệ Đà


དེ་བཞིན་གཤེགས་གསུང་ཆོས་ཕུང་ཆེ།  །

deshyin shek sung chö pung ché
And the vast collection of the buddhas’ Dharma,
huân tập rộng lớn giáo Pháp Đức Phật,


འཆི་མེད་ལམ་ཡང་མཐར་ཁྱབ་བྱེད།  །

chimé lam yang tar khyabjé
Reaching to the end of the path of deathlessness —
cho đến hết con đường bất tử


དབྱངས་ཀྱི་དཔལ་མོར་གུས་པས་བསྟོད།  །

yang kyi palmor güpé tö
Glorious Lady of Melodies, to you I bow in devotion!
Đức Diệu Âm huy hoàng, xin kính lễ Ngài!


ཏམྦུ་ར་ལ་འཁྱུད་བྱས་ཏེ།  །

tambura la khyü jé té
Clasping a ‘tambura’ lute in your hands,
Ôm đàn tỳ bà trong tay

སོར་རྩེས་དལ་གྱིས་བསྒྲེངས་པ་ཡིས།  །

sor tsé dal gyi drengpa yi
And gently playing it with the tips of your fingers.
khảy bằng vũ điệu ngón tay


འཇིག་རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་ཀུན།  །

jikten dé dang ma dé kün
To you who captivate the minds of all, both beyond
Đấng nhất thiết nhiếp tâm thượng thường,


ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ལ་འདུད།  །

yi kyi tenpa trok la dü
And still within this worldly realm, I bow!
Xin kính lễ Ngài, trên cõi thường


ངེས་དོན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན།  །

ngedön sherab parol chin
In reality you are the Perfection of Wisdom herself,
Tự tánh Trí Tuệ Toàn Hảo


རྣམ་པ་ལྷ་མོའི་གཟུགས་སུ་སྒྱུར།  །

nampa lhamö zuk su gyur
Yet you appear in the form of a goddess,
Hiện trong hình tướng Thiên Nữ


ངོ་མཚར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ།  །

ngotsar gyutrul sam mikhyab
A wondrous and inconceivable manifestation,
hóa thân kỳ diệu không thể nghĩ bàn


ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོར་འདུད།  །

sa chü wangchuk chenmor dü
Great Lady who has mastered the ten bhūmis, to you I bow!
Con xin kính lễ đến Đấng thập địa!


དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་རྗེས་ཆགས་ཀྱིས།  །

deshyin shek kün jé chak kyi
To all the buddhas who regard you with their love,
Đến các Chư Phật từ ái tán thán,


ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་ཟུར་མདའ་གཡོ།  །

yeshe chen gyi zur da yo
And glance at you with their eyes of wisdom,
ngắm Ngài với tuệ nhãn


སྙོམས་འཇུག་བདེ་ཆེན་མཆོད་སྤྲིན་བསྟོབས།  །

nyom juk dechen chötrin tob
You offer great cloud-like gifts of blissful union,
Ngài dâng cúng mây đại lạc


དགྱེས་ཡུམ་ཆེན་མོར་གུས་པས་འདུད།  །

gyé yum chenmor güpé dü
To you, the great mother of joy, respectfully I bow!
Con xin kính lễ Đức Ngài đại lạc!


བློ་ལྡན་གང་གི་མགྲིན་སྙིང་ལ།  །

loden gang gi drin nying la
As you enter the throats and hearts of the intelligent,
Khi Ngài tan vào khẩu và tâm tuệ chúng


ཞུགས་པ་དེ་ཡི་མོད་ཉིད་དུ།  །

shyukpa dé yi mö nyi du
In that very instant, they become transformed,
Ngay tức khắc họ được chuyển hóa


སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བསྒྱུར།  །

mawé wangchuk chenpor gyur
And are made powerful masters of speech —
thành Bậc thầy thuyết Pháp uy hùng


བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་མ་ལ་བསྟོད།  །

lodrö chok tsol ma la tö
To you, bestower of supreme intelligence, I offer praise!
Đấng ban trí tuệ tối thượng, con xin tán thán


དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།  །

detar töpé jinlab kyi
Through the blessings of praising you in this way,
Nguyện nhờ công đức tán thán


བདག་ཡིད་དད་པའི་འོ་མཚོ་རུ།  །

dak yi depé o tso ru
May you enter the milky lake of my devoted mind,
Thỉnh Ngài chứng tâm sùng mộ của con


བཞུགས་ནས་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི།  །

shyuk né khyen nyi yeshe kyi
And grant me the brilliant light of wisdom,
Nguyện Ngài ban con trí tuệ sáng tỏ

སྣང་བ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ།  །

nangwa chenpo tsal du sol
Complete with the twofold knowledge, I pray!
Nguyện con thành tựu hai trí tuệ!


ཨོཾ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲ་ཛྙཱ་ཝཱརྡྷ་ནི།  ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷི་ཝཱརྡྷ་ནི།  དྷི་རི་དྷི་རི་བུདྡྷི་ཝརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ

om pitsu pitsu prajna vardhani dzala dzala medhi vardhani dhiri dhiri buddhi vardhani soha
Oṃ picu picu prajñā vardhani jvala jvala medhivardhani dhiri dhiri buddhi vardhani svāhā

ཞེས་བཟླས་བློ་གྲོས་འཕེལ་བར་བྱེད།

Recite this and your intelligence will increase.
Hãy trì tụng với tín tâm để tăng trưởng trí tuệ.


ཅེས་ པའང་སྐུ་ཞབས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབོན་བསམ་གཏན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལྷ་ རྫས་བཅས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་མིང་གཞན་འཇམ་དཔལ་དགའ་ བའི་གོ་ཆར་འབོད་པས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་ དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།  །།


In response to the requests of Samten Tulku Rinpoche, the nephew of the noble Palpung Situ Rinpoche, given together with the gift of a silken scarf, I, Chökyi Lodrö, also known as Jampal Gawé Gochar, wrote this in the Joyful Grove Delighting the Goddess Sarasvatī in Palpung Monastery. Siddhirastu!
Để đáp lại thỉnh cầu của Samten Tulku Rinpoche, cháu trai của Đức Palpung Situ Rinpoche cao quý, với cúng dường khăn Khata, ta, Chokyi Lodro, còn được biết là Jampal Gawe Gochar, đã viết bài nguyện này trong “Khu vườn hỉ lạc làm hoan hỉ Diệu Âm Thiên Nữ” tại tu viện Palpung.

Nguyện mau chóng thành tựu.

| Translated by Adam Pearcey, 2005
Dịch bởi Adam Pearcey, 2005


  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ tiếng Anh sang Việt – tháng 8 năm 2016.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!