Bài Cầu Nguyện Khẩn Khoản Bảy Dòng Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

  • Bản văn Pecha dòng truyền thừa Kagyü Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.
  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang Việt.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje  biên soạn.

HUNG ORGYEN YÜL GYI NUP JANG TSHAM, PEMA GESAR DONG PO LA, YA TSHEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE, PEMA JUNG NAY ZHE SU DRAK, KHOR DU KHANDRO MANG PÖ KOR,

Hung! Nơi biên giới phía bắc xứ Orgyen, Trong nhụy của một đóa hoa sen, Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu, tuyệt hảo nhất. Lừng danh là Đức Liên Hoa Sanh, Ngài được vây quanh bởi một đoàn tuỳ tùng rộng lớn gồm các Không Hành Nữ (Dakini).

KHYE KYI JE SU DAK DRUP KYI, JIN GYI LAP CHIR SHEK SU SÖL. NAY CHOK DI RU JIN PHOP LA; DUP CHOK DAK LA WANG ZHI KUR.

Theo chân Ngài con thực hành, Con cầu nguyện Ngài quang lâm ban rải những ân phước. Từ nơi tột cùng thiêng liêng; xin Ngài đến ban cho con những thành tựu tối cao của bốn quán đảnh.

GEK DANG LOK DREN BAR CHE SÖL, CKOK DANG THÜN MONG NGO DRUP TSÖL.

Bạt trừ tất cả những tinh linh xấu ác, trở ngại và cả những ám chướng, Ban cho thành tựu thông thường và tối thắng.

Trì tụng thần chú ở dưới nhiều như có thể:

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG BENZA GURU PEMA TO TRENG TSAL BENZA SA MA YA DZA DZA SARWA SIDDHI PALA HUNG AH HRI MA HA RI NI SA RATSA HRI YA TSITTA HRING HRING DZA DZA

GURU KHAN DRÖ TSHOK CHE KYI, DAK CHAK MÖ PAY BU NAM LA.

Guru với đoàn tùy tùng các Dakini, Xin nhìn vào chúng con như là đứa con duy nhất của Ngài.

LÜ LA KU YI JIN GYI LOP, NGAK LA SUNG GI JIN GYI LOP, YI LA THUK KYI JIN GYI LOP, WANG ZHI KUR WAR JIN GYI LOP.

Ở nơi thân của chúng con xin ban sự gia trì linh thiêng về thân, Nơi giọng nói của chúng con xin ban sự gia trì linh thiêng về khẩu, Nơi tâm của chúng con xin ban sự gia trì linh thiêng về ý, Xin ban cho chúng con 4 quán đảnh.

GYÜ ZHI DAK PAR JIN GYI LOP, LAM ZHI JONG PAR JIN GYI LOP, KU ZHI THOP PAR JIN GYI LOP.

Làm thanh tịnh mọi nền tảng nhận thức, Xin hãy ban gia trì cho chúng con, nhờ sự gia trì này, nguyện cho chúng con đạt được 4 con đường, Nguyện cho chúng con đạt được thành tựu bốn thân và thành tựu của Bậc Giác Ngộ.

Trì tụng thần chú ở dưới nhiều như có thể:

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA DEWA DHAKINI KAYA ABHIKENTSA OM WAKKA ABHIKENTSA AH TSITTA ABHIKENTSA HUNG SARWA ABHIKENTSA HRI

PEMA JUNG NE KYÖ KU CHI DRA WA, KHOR DANG KU TSHE TSHE DANG ZHING KHAM SOG, KHYÖ KYI TSHEN CHOG ZANG PO CHI DRA WA, DE DRAR KHO NA DAG SOG GYUR WAR SHOG,

Pema Jungnye (Liên Hoa Sanh – Đấng hóa sinh từ hoa sen), Nguyện chúng con đạt được thân cầu vồng như Ngài và đoàn tùy tùng, tuổi thọ, cõi và những tên gọi tuyệt vời nhất, tất cả đều giống như của Ngài.

KHYÖ LA TÖ CHING SÖL WA TAB PAY THU, DAG SOG GANG DU NE PAY SA CHOG SU. NE DANG ÜL PHONG THAB TSÖ ZHI WA DANG, CHÖ DANG TRA SHI PHEL WAR DZE DU SÖL.

Nhờ năng lực của sự tán thán và cầu nguyện đến Ngài, nguyện mọi ốm đau, nghèo đói, xung đột và chiến tranh ở tất cả mọi nơi đều được đẩy lùi. Nguyện Ngài luôn là nguồn gốc cho sự hưng thịnh của Phật Pháp và mọi điều tốt lành.


Văn bản Pecha gốc với bản dịch tiếng Tạng và Anh không có dịch tiếng Việt có thể được thỉnh tại đây.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!