Bài Nguyện Cúng Dường Đèn

Tổ Sư Atiśa tại Tushita Meditation Centre
  • Download file PDF ở đây.
  • Latest update 08/15/2023

༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ། །

Light Offering Prayer
Bài Nguyện Cúng Dường Đèn

by Atiśa Dīpaṃkara
bởi
 Atiśa Dīpaṃkara

མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །

MARMÉ NÖ NI TONGSUM GYI TONGCHENPO JIKTEN KHAM KYI KHORYUK DANG NYAMPAR GYUR CHIK
May this vessel become as vast as the entire billionfold universe!
Nguyện các đèn trở nên rộng lớn gấp hàng tỷ lần vũ trụ!

སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

DONGBU NI RI GYALPO RIRAB TSAM DU GYUR CHIK
May its wick grow as large as Sumeru, the king of mountains!
Nguyện tâm nó phát triển lớn như núi Tu Di, vua của các ngọn núi!

མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

MARKHU NI TÉ GYATSO TSAM DU GYUR CHIK
May the oil within become as vast as the great ocean at the edge of the world!
Nguyện dầu bên trong trở nên nhiều như đại dương trên thế giới!

གྲངས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

DRANG NI SANGYE RERÉ DÜNDU DUNGCHUR RERÉ JUNGWAR GYUR CHIK
And may a billion such lamps appear before each and every buddha!
Nguyện hàng tỷ ngọn đèn thế này suất hiện bên cạnh mỗi vị Phật!

འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས།

Ö KYI SIPÉ TSEMO MENCHÉ NÉ
Their light banishing the darkness of ignorance everywhere,
Nguyện ánh sáng đèn đẩy lùi tối vô ở tất tả mọi nơi, 

མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །

NARMÉ PÉ NYALWA YENCHÉ KYI MARIKPÉ MÜNPA TAMCHÉ SAL NÉ CHOK CHÜ SANGYE DANG CHANGCHUB SEMPÉ SHYINGKHAM TAMCHÉ NGÖNSUM DU TONG SHYING SALWAR GYUR CHIK
From the very peak of existence down to the lowest hell, may they reveal all the realms of buddhas and bodhisattvas throughout the ten directions!
Từ cõi cao đến cõi thấp nhất của luân hồi, nguyện trở thành cõi của chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương!


tiếp tục dưới đây…

Tổ Sư Atiśa tại Tushita Meditation Centre

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

OM VAJRA ALOKÉ AH HUNG
Phiên Âm Việt:
Ốm, Va Trà, A Lô Kề, A, Hùng

ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི། །

EMAHO NGOTSAR MEJUNG NANGSAL DRÖNMÉ DI
Emaho! This wondrous and amazing light, burning brightly,
Ê ma hô! Tuyệt diệu thay ánh sáng tuyệt vời đang cháy sáng,

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་པའི། །

KALZANG SANGYE TONG TSA LASOKPÉ
I offer to the thousand buddhas of this fortunate age,
Con xin cúng dường cho hàng ngàn chư Phật trong thời đại may mắn này,

རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། །

RABJAM CHOK CHÜ SHYINGKHAM MALÜPÉ
Gurus, yidam deities, ḍākinīs and dharmapālas,
Chư Đạo Sư, Hộ Phật, Bổn Tôn, Không Hành Nữ và Hộ Pháp,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །

LAMA YIDAM KHANDRO CHÖKYONG DANG
And the deities of all the mandalas,
Cùng với Bổn Tôn của các Mạn Đà La,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

KYILKHOR LHATSOK NAM LA BULWAR GYI
In all the infinite realms of the ten directions.
Cùng khắp tất cả các cõi trong mười phương.

ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

PAMÉ TSO JÉ SEMCHEN TAMCHÉ KYI
May all beings, with my own parents foremost among them,
Nguyện cho tất cả chúng sinh cha mẹ,

ཚེ་རབས་འདི་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །

TSERAB DI DANG KYENÉ TAMCHÉ DU
In this and in all lives to come, whatever our place of birth,
Trong kiếp này và trong tất cả các kiếp, bất cứ tái sinh nào,

རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོངས་ནས། །

DZOKSANG GYEPÉ SHYINGKHAM NGÖN TONG NÉ
Always see directly the perfect buddhas’ realms,
Điều được nhìn thất trực tiếp cõi Phật,

འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

ÖPAKMÉ GÖN NYI DANG YERMÉ SHOK
And remain forever inseparable from Amitābha, ‘Lord of Boundless Light’—
Và không bao giờ xa rời Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật A Di Đà —

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །

KÖNCHOK SUM DANG TSA SUM LHATSOK KYI
Grant your blessings so that, through the power of the truth
Xin ban gia trì cho con, nhờ bởi năng lực trí tuệ

བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ། །

DENPÉ TU YI MÖNLAM DI TAB TÉ
Of the Buddha, Dharma and Sangha, and the deities of the Three Roots,
của Chư Phật, Pháp và Tăng, cùng Bổn Tôn của tam căn,

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

NYURDU DRUBPAR JINGYI LAB TU SOL
This prayer of aspiration may swiftly be fulfilled!
Xin cho nguyện ước này được nhanh chóng thành tựu!

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཏཱ།

TADYATHA PANCANDRIYA AVABODHANAYE SVAHA
Phiên Âm Việt:
Tha Da Thà, Pan Chán Rì Giá, A Vá Bô Đà Han Na Dê, Sô Hà

ཞེས་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་དབུས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་རྣམས་ལ་དཔོན་སློབ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་འུར་འདོན་མཛད་ཅེས་གྲགས་སོ།། །།

It is said that the precious Lord, glorious Atiśa, and seventeen of his disciples would chant this in unison as they made offerings in the shrines of Ü and Tsang.
Bài nguyện này đã được Đấng vinh quang, tổ Atisa cùng với 17 đệ tử của Ngài đã cùng trì tụng khi thực hiện cúng dường tại chính điện ở tỉnh Ü Tsang.Dịch sang tiếng Anh bởi Adam Pearcey, Nhóm dịch thuật Rigpa, 2010.

Văn bản gốc với tiếng Tây Tạng và tiếng Anh có thể xem tại Lotsawa House.


 

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt, 11/2016
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này 12/2016 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ. 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!