Một Kho Tàng Phát Lộ Được Bởi Ngài

 • Bản văn Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.
 • Download bằng file PDF.
  play_circle_filled
  pause_circle_filled
  Barche Lamsel, The Prayer to Guru Rinpoche that Removes All Obstacles from the Path.
  save_alt
  volume_down
  volume_up
  volume_off
  • Nguồn tụng bài nguyện và thâu âm từ Nidup T.

 

In the practice associated with this prayer, Guru Rinpoche appears as Orgyen Tötreng Tsal, surrounded by his twelve emanations: Gyalwé Dungdzin, Mawé Sengé, Kyéchok Tsulzang, Dükyi Shéchen, Dzamling Gyenchok, Pemajungné, Khyépar Pakpé Rigdzin, Dzutrul Tuchen, Dorjé Drakpo Tsal, Kalden Drendzé, Rakṣa Tötreng, and Dechen Gyalpo.

Trong việc thực hành kết hợp với lời cầu nguyện này, Guru Rinpoche xuất hiện như Orgyen Tötreng Tsal, bao quanh bởi mười hai hóa thân: Gyalwe Dungdzin, Mawe Senge, Kyéchok Tsulzang, Dükyi Shechen, Dzamling Gyenchok, Pemajungné, Khyépar Pakpé Rigdzin, Dzutrul Tuchen, Dorje Drakpo Tsal, Kalden Drendzé, Rakṣa Tötreng,Dechen Gyalpo.

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ནི། །

Barché Lamsel – The Prayer that Removes All Obstacles from the Path

A terma revealed by Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa
Một Kho Tàng Phát Lộ Được Bởi Ngài Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

CHÖKU NANGWA TAYÉ LA SOLWA DEB
To the dharmakāya Amitābha we pray!
Xin khẩn nguyện đến Pháp Thân Phật A Di Đà!

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

LONGKU TUKJÉ CHENPO LA SOLWA DEB
To the saṃbhogakāya—the Great Compassionate One—we pray!
Xin khẩn nguyện Báo Thân Bậc Đại Bi Quán Thế Âm!

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

TULKU PEMA JUNGNÉ LA SOLWA DEB
To the nirmāṇakāya Padmākara we pray!
Khẩn nguyện ứng hóa thân Đức Liên Hoa Sinh!

བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

DAK GI LAMA NGOTSAR TRULPÉ KU
Wondrous emanation, master of mine,
Bậc Đạo Sư với hóa thân kỳ diệu,

རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔

GYAGAR YUL DU KUTRUNG TÖ SAM DZÉ
In India, you were born, you studied and you contemplated;
Ấn Độ, nơi Ngài đã sinh ra, thực hành và suy tưởng;

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔

BÖYUL Ü SU SHYAL JÖN DREKPA TUL
To the heart of Tibet you came, to subjugate its arrogant demons,
Trung tâm Tây Tạng, nơi Ngài đã đến, chinh phục những tinh linh kiêu ngạo,

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔

ORGYEN YUL DU KUSHYUK DRO DÖN DZÉ
In Orgyen you dwell, accomplishing the benefit of beings:
Nơi Xứ Odiyana Ngài đã sống, thành tựu lợi ích cho mọi chúng sinh;

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin ban gia trì cho chúng con!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


 

GYALWÉ DUNGDZIN

སྐུ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚེ༔

KU YI NGOTSAR TONGWÉ TSÉ
When we gaze on the wonder of your perfect form,
Khi con chiêm ngưỡng hiện thân hoàn hạo tuyệt diệu của Ngài,

གཡས་པས་རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔

YEPÉ RALDRI CHAKGYA DZÉ
Your right hand forms the mudrā of the sword,
Tay phải Ngài kết ấn uy quyền,

གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔

YÖNPÉ GUKPÉ CHAKGYA DZÉ
Your left in the mudrā of summoning.
Tay trái kết ấn triệu thỉnh.

ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གྱེན་ལ་གཟིགས༔

SHYAL DRÉ CHETSIK GYEN LA ZIK
Your mouth held open, with teeth bared, you gaze up into the sky.
Miệng mở rộng, nhe răng nanh, nhìn lên bầu trời.

རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་བའི་མགོན༔

GYALWÉ DUNGDZIN DROWÉ GÖN
O Gyalwé Dungdzin, Protector of Beings:
Gyal-we Dung-dzin, Bậc bảo hộ chúng sinh:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


 

KYÉCHOK TSUL ZANG

དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔

DAMCHEN DAM LA TAKPÉ TSÉ
When placing under oath the protectors who abide by their vows
Khi đã tuyên thệ bảo hộ những người tuân theo giáo Pháp

དྲི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔

DRIMÉ NÉ CHOK NYAM RÉ GA
In that supreme place of power, immaculate and enchanting,
Nơi năng lực tối thượng tinh khiết tuyệt diệu,

རྒྱ་གར་བོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔

GYAGAR BÖYUL SATSAM SU
On the very border of India and Tibet,
Nơi ven biên giới Ấn Độ và Tây Tạng,

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔

JINGYI LAB NÉ JÖNPÉ TSÉ
You grant your blessing, and as soon as you arrive
Ngài đã ban gia trì ngay khi Ngài đến

དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔

DRISUNG PÖ NGÉ DENPÉ RI
The mountain becomes fragrant, a sweet scent wafting through the air,
Núi non trở thành hương thơm phảng phất trong không gian,

མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེ༔

METOK PEMA GÜN YANG KYÉ
Even in winter lotus flowers bloom,
Thậm chí hoa sen vẫn nở rộ trong mùa đông,

ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔

CHUMIK CHANGCHUB DÜTSI CHU
And springs cascade with the nectar of bodhicitta.
Mùa xuân tuôn chảy cam lồ của Tâm Bồ Đề.

བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔

DEDEN DÉ YI NÉ CHOK TU
In this supreme and sacred place, inundated with bliss,
Nơi thiêng liêng tối thượng, ngập tràn hỉ lạc,

སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔

KYECHOK TSUL ZANG CHÖGÖ SOL
O Kyéchok Tsul Zang, clad in Dharma robes,
Hỡi Ngài Kye-chok Tsul Zang, trong Pháp y,

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས༔

CHAK YÉ DORJÉ TSÉ GU NAM
Your right hand wielding a nine-spoked vajra,
Tay phải cầm chày kim cang chín chấu,

གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔

YÖNPÉ RINCHEN ZAMA TOK
Your left holding a jewelled casket
Tay trái giữ bình châu báu

རཀྟ་བདུད་རྩིས་ནང་དུ་གཏམས༔

RAKTA DÜTSI NANG DU TAM
Brimful of the elixir of rakta.
đầy cam lồ cúng dường.

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔

KHANDRO DAMCHEN DAM LA TAK
You bind under oath the ḍākinīs and guardians who keep their pledges,
Buộc các Không hành nữ và Hộ Pháp giữ cam kết.

ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YIDAM SHYALZIK NGÖDRUB NYÉ
And you attain the siddhi of beholding the yidam deity face to face
Ngài đạt thành tựu diện kiến các Bổn Tôn và hộ thần

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


DÜKYI SHÉCHEN

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ༔

GYALWÉ TENPA TSUKPÉ TSÉ
When you establish the teaching of the buddhas,
Khi Ngài thiết lập giáo Pháp của Chư Phật,

གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔

YARI NAK LA DRUBPA DZÉ
And practise in the Slate Mountain forest,
Và thực hành trong Rừng Núi Đá,

བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕར༔

NYENPUR NAMKHÉ YING SU PAR
Your ‘phurba of approach’ soars into the wide open sky.
Dao Phổ Ba của Ngài đã bay vọt lên bầu trời rộng mở.

རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔

DORJÉ CHAKGYÉ LANG SHING DRIL
You catch it with the vajra mudrā, roll it
Ngài đã giữ lại chỉ với ấn kim cang,

བསྒྲིལ་ཞིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕང་༔

DRIL SHYING TSENDEN NAK SU PANG
Between your hands and hurl it into the Sandalwood Forest,
và cuộn nó giữa tay Ngài và ném vào rừng đàn hương,

མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐེམ༔

MEBAR TRUK SHING TSO YANG KEM
Which bursts into flames, evaporating its lake.
Nó đã bốc cháy, làm khô cạn hồ nước.

སྲིབ་ཀྱི་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེགས༔

SIB KYI MUTEK SA GANG SEK
In an instant, you burn the land of the tīrthikas to ashes,
Ngay tức khắc Ngài đốt vùng đất Tirthika thành tro bụi,

ཡཀྴ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔

YAKSHA NAKPO DUL DU LAK
And crush their dark yakṣa lords into dust.
Và đè nát Dạ Xoa Vương thành tro bụi.

འགྲན་གྱི་དོ་མེད་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔

DREN GYI DOMÉ DÜ KYI SHÉ
O peerless Dükyi Shéchen:
Hỡi Dukyi Chechen vô song:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


DZAM LING GYEN CHOK

སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚེ༔

SINPÖ KHANÖN DZEPÉ TSÉ
When overpowering the rakṣasas,
Khi đã áp đảo các La Sát,

ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔

KHYÉ’U CHUNG TULKÜ CHALUK CHEN
You appear as a youth in nirmāṇakāya garb,
Ngài xuất hiện trong hóa thân tươi trẻ,

ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔

YATSEN ZUK ZANG KHADOK LEK
Your amazing, beautiful form, with its lovely hue,
Thân tướng xinh đẹp tuyệt vời với màu sắc kiêu sa,

ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་མཛེས༔

TSEM DRIK UTRA SER LA DZÉ
Perfect teeth and golden hair, gorgeous
Răng hoàn hảo và tóc vàng kim tuyệt đẹp,

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔

GUNGLO CHUDRUK LÖNPÉ TSUL
Like a youth of sixteen years,
Ngài hiện thân tướng 16 tuổi tươi trẻ,

 རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔

RINCHEN GYENCHA NATSOK SOL
Wearing all the jewel ornaments.
Trang hoàng đủ loại châu báu.

ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔

CHAK YÉ KHARWÉ PURPA NAM
Your right hand grips a phurba of bronze,
Tay phải mắm dao Phổ Ba bằng đồng,

བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔

DÜ DANG SINPÖ KHANÖN DZÉ
Subjugating māras and rakṣasas.
Hàng phục chúng ma và La sát.

གཡོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔

YÖNPÉ SENGDENG PURPA NAM
Your left hand holds a phurba of teak,
Tay trái cầm Dao Phổ Ba bằng gỗ tếch,

མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད༔

MÖPÉ BU LA SUNG KYOB DZÉ
Granting protection to your devoted sons and daughters,
Ban sự bảo hộ cho con trai con gái tín tâm, 

མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས༔

GUL NA CHAK KYI PURPA NAM
Around your neck you wear a phurba of iron —
Đeo quanh cổ Phổ Ba bằng sắt –

ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔

YIDAM LHA DANG NYISUMÉ
You and the yidam deity are inseparable,
Ngài bất phân với các Bổn Tôn, Hộ Pháp,

གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན༔

NYIMÉ TULKU DZAMLING GYEN
O Dzam Ling Gyen Chok, manifestation of non-duality:
Ôi Ngài Dzam Ling Gyen Chok, hiện thân của sự bất nhị:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


PEMAJUNGNÉ

འདྲེ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ༔

DRÉ YI YUL DU GONGPÉ TSÉ
When you choose to go to the ‘Land of Phantoms’,
Khi Ngài quyết định đến vùng đất của yêu ma,

མེ་དཔུང་ཤོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལ༔

MEPUNG SHÖ KYI SASHYI LA
The ground on which the blazing pyre is lit
Mặt đất cháy sáng bởi lò thêu

མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔

DA GYANG GANG GI TSO NANG DU
Turns into a lake, the width of an arrow shot,
Trở thành hồ nước với chiều ngang bằng 1 mũi tên, 

པདྨའི་སྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔

PEMÉ TENGDU SIL SIL DRA
Where, on a lotus blossom, you appear, cool and sparkling.
Trên hồ đó, Ngài xuất hiện lấp lánh tươi trẻ trên hoa sen.

པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔

PEMÉ NANG NA GONGPA DZÉ
Within the lotus, you display your realization
Từ trong hoa sen, Ngài đã biểu lộ sự chứng ngộ

མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔

TSEN YANG PEMA JUNGNÉ SHYÉ
And win the name of Pemajungné, ‘Lotus-born’.
Danh hiệu là Pema Jungne, Liên Hoa sanh.

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔

DZOKPÉ SANGYE NGÖ SU JÖN
You come in person as a completely realized buddha—
Ngài là hiện thân chư Phật trong thân tướng loài người – 

དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔

DENDRÉ TULKU YATSEN CHEN
O wondrous nirmāṇakāya, such as you:
Hỡi hóa thân kỳ diệu:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


KHYÉPAR PAKPÉ RIGDZIN

བོད་ཀྱི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔

BÖ KYI NYIMA DZEPÉ TSÉ
When you shine as the sun over Tibet,
Khi Ngài tỏa sáng như mặt trời ở Tây Tạng,

དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔

DEDEN DROWA DRENPÉ PAL
An awe-inspiring guide for any with devotion in their hearts,
Sự dẫn dắt kỳ diệu cho những ai sùng mộ từ tận đáy lòng,

གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔

GANG LA GANG DUL KUR TEN NÉ
You display whatever forms each being needs to be tamed.
Ngài thị hiện mọi hình tướng để hàng phục chúng sinh.

གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔

TSANG KHALA YI LA TOK TU
High up on the Khala mountain pass in Tsang,
Cao đến ngọn núi Khala ở Tsang,

དགྲ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔

DRALHÉ GENYEN DAM LA TAK
You place the genyen of the dralas under oath.
Ngài buộc genyen của Drala phải giữ hứa nguyện.

ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔

YUL NI TSAWÉ TSASHÖ DU
Down in the valley of Tsawarong,
Xuống thung lũng Tsawarong,

ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲེགས་པ་ཅན༔

LHA YI GENYEN DREKPACHEN
It was the arrogant genyen of the gods,
Các vị thần Genyen đầy kiêu ngạo 

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔

NYISHU TSACHIK DAM LA TAK
Twenty-one of them, you make swear fealty.
Ngài buộc 21 vị phải thề trung thành.

མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔

MANGYUL DÉ YI JAMTRIN DU
In Mangyul, at Jamtrin,
Cũng vậy, ở Mangyul của Jamtrin,

དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་༔

GELONG SHYI LA NGÖDRUB NANG
You grant siddhis to the four bhikṣus.
Ngài ban thành tựu cho 4 Tỳ Kheo.

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔

KHYEPAR PAKPÉ RIGDZIN CHOK
O supreme Khyépar Pakpé Rigdzin:
Hỡi Ngài Khyepar Pakpe Rigdzin tối cao:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


DZUTRUL THUCHEN

དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔

PALMO TANG GI PAL TANG DU
On Palmotang’s plain of glory
Nơi đồng bằng huy hoàng Palmotang

བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔

TENMA CHUNYI DAM LA TAK
You give the twelve tenma goddesses their binding oath.
Buộc 12 nữ Thần Tenma giữ hứa nguyện.

བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔

BÖYUL KHALÉ LA TOK TU
Up on the Khala pass of Central Tibet,
Đến Khala ở Trung tâm Tây Tạng,

གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔

GANGKAR SHAMÉ DAM LA TAK
You bind the white snow goddess Gangkar Shamé under oath.
Ngài buộc  nữ Thần tuyết Gangkar Shame giữ hứa nguyện.

འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔

DAMSHÖ LHABÜ NYING DRUNG DU
In the marshlands of Damshö before Mount Lhabüi Nying,
Trong vùng đầm lầy Damsho trước núi Habui Nying,

ཐང་ལྷ་ཡར་ཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔

TANGLHA YARSHYÜ DAM LA TAK
You swear Thangla Yarshu to a solemn vow.
Ngài buộc Thangla Yarshu phát lời thệ nguyện trang trọng.

ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ༔

HEPORI YI YANG GONG DU
High up, on the peak of Mount Hépori,
Đến sườn núi Hepori,

ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔

LHASIN TAMCHÉ DAM LA TAK
You place all the devas and rakṣasas under oath:
Ngài buộc Chư Thiên cùng La Sát phát thệ nguyện:

ཆེ་བའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔

CHEWÉ LHA DRÉ TAMCHÉ KYI
And out of all these great gods and demons,
Và một số các Chư Thiên và tinh linh,

ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔

LALÉ SOK GI NYINGPO PUL
Some offer up the very essence of their life force,
đã cúng dường cam lồ sự sống,

ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔

LALÉ TENPA SUNGWAR JÉ
Some are turned into guardians of the teachings,
Một số đã trở thành Bậc bảo hộ giáo,

ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔

LALÉ DREN DU KHELANG JÉ
Others take the pledge to act as your servants.
Pháp Một số trở thành người phụng sự cho Ngài.

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔

TU DANG DZUTRUL TOBPO CHÉ
O mighty Dzutrul Thuchen:
Hỡi Ngài Dzutrul Thuchen hùng mạnh:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


DORJÉ DRAKPO TSAL

དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི༔

DAMPA CHÖ KYI TENPA NI
When you plant the teachings of the sublime Dharma,
Khi Ngài gieo trồng giáo Pháp siêu việt,

རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔

GYALTSEN TABUR TSUKPÉ TSÉ
As if hoisting a victory banner,
Như nâng phướn chiến thắng,

བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

SAMYÉ MASHYENG LHÜN GYI DRUB
Samyé is completed spontaneously, with no need to be built,
Samye thành tựu tự nhiên, không cần dụng công,

རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔

GYALPÖ GONGPA TARCHIN DZÉ
And the entire vision of the king is fulfilled.
Trong tri kiến của Bậc Vua.

སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཡང་གསོལ༔

KYECHOK SUM GYI TSEN YANG SOL
Then, you bore the names of three supreme beings—
Ngài mang tên của ba Bậc tối thượng – 

གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔

CHIK NI PEMA JUNGNÉ SHYÉ
One was Padmākara, ‘Lotus-born’,
Là Padma kara, Liên Hoa Sinh,

གཅིག་ནི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔

CHIK NI PEMA SAMBHAVA
One was Padmasambhava,
Và Padma Sambhava,

གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔

CHIK NI TSOKYÉ DORJÉ SHYÉ
And one was Tsokyé Dorjé, ‘the Lake-born Vajra’.
Là Tsokye Dorje, Bậc kim cang sinh từ hồ sen.

གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔

SANG TSEN DORJÉ DRAKPO TSAL
O Dorjé Drakpo Tsal, now we invoke you by your secret name:
Hỡi Dorje Drakpo Tsal, con khẩn nguyện tên bí mật của Ngài:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


KALDEN DRENDZÉ

བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔

SAMYÉ CHIMPUR DRUBPA DZÉ
When you practise at Samyé Chimphu,
Khi Ngài thực hành tai Samye Chimphu,

རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང་༔

KYEN NGEN DOK CHING NGÖDRUB NANG
You repel all harmful circumstances, and grant siddhis.
Ngài đã bạt trừ mọi chướng ngại, và đạt thành tựu.

རྗེ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔

JELÖN TARPÉ LAM LA KÖ
You set the king and ministers on the path to liberation,
Ngài giúp nhà Vua và Tể Tướng đạt giải thoát,

གདོན་གཟུགས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔

DÖN ZUK BÖN GYI TENPA NUB
Destroying those teachings of the Bönpos that conjure evil spirits,
Phá hủy giáo lý phù thủy của Đạo Bon,

ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔

CHÖKU DRIMÉ RINCHEN TEN
And showing the dharmakāya, precious and immaculate.
Hiện Pháp thân tối thượng thanh tịnh.

སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔

KALDEN SANGYE SA LA KÖ
O Kalden Drendzé, you lead us fortunate ones to buddhahood:
Hỡi Kalden Drendze, dẫn dắt những chúng sinh may mắn đến với Phật Quả:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


RAKSA TÖTRENG

དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན༔

DENÉ ORGYEN YUL DU JÖN
Then you leave, and for the land of Orgyen,
Khi Ngài đi đến vùng đất Odiyana,           

ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔

DANTA SINPÖ KHANÖN DZÉ
Where now you subjugate the rakṣasa demons;
Nơi Ngài đã hàng phục La Sát và tinh linh;

མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཆེ༔

MI LÉ LHAK GYUR YATSEN CHÉ
Great wonder—surpassing any human being,
Đại tuyệt diệu, vượt qua mọi chúng sinh thông thường,

སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔

CHÖPA MEJUNG NGOTSAR CHÉ
Great marvel—in your phenomenal enlightened actions,
Đại kỳ diệu mọi hoạt động giác ngộ của Ngài,

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔

TU DANG DZUTRUL TOBPO CHÉ
Great might—with all your miraculous powers:
Đại phi thường, năng lực kỳ diệu của Ngài:

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG


GURU DECHEN GYALPO

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔

KU SUNG TUKDEN DROWA DRENPÉ PAL
Endowed with wisdom body, speech and mind, you are our glorious guide;
Trang hoàng với trí tuệ thân khẩu ý, Ngài là Bậc hướng dẫn huy hoàng;

སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན༔

DRIBPA KÜN PANG KHAM SUM SALER KHYEN
You have freed yourself of obscurations, and so know the three realms with vivid clarity;
Giải thoát mọi che chướng, Ngài nhận biết ba cõi một cách rõ ràng sống động;

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ༔

NGÖDRUB CHOK NYÉ DECHEN CHOK GI KU
You have attained the supreme siddhi, and so possess the supreme body of great bliss;
Đạt được đại thành tựu và sợ hữu thân đại lạc tối thượng;

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔

CHANGCHUB DRUBPÉ BARCHÉ NGEPAR SEL
All the obstacles to our enlightenment—eliminate them for good!
Bạt trừ mọi chướng ngại trên con đường giác ngộ!

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

TUKJÉ DAK LA JINGYI LOB
With your compassion, inspire us with your blessing!
Với lòng bi mẫn, xin Ngài ban gia trì!

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔

TSEWÉ DAK SOK LAM NA DRONG
With your love, guide us and others along the path!
Với lòng từ ái, xin dẫn mọi chúng sinh con đường giải thoát!

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

GONGPÉ DAK LA NGÖDRUB TSOL
With your realization, grant us siddhis!
Với sự chứng ngộ, xin ban cho chúng con mọi thành tựu!

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔

NÜPÉ DAK SOK BARCHÉ SOL
With your power, dispel the obstacles facing us all!
Với năng lục của Ngài, xin bạt trừ mọi chướng ngại của chúng con!

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔

CHI YI BARCHÉ CHI RU SOL
Outer obstacles—dispel them externally,
Với chướng ngại bên ngoài, xin Ngài xua tan nó bên ngoài,

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔

NANG GI BARCHÉ NANG DU SOL
Inner obstacles—dispel them internally,
Với chướng ngại nội, bạt trừ chúng bên trong,

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

SANGWÉ BARCHÉ YING SU SOL
Secret obstacles—dispel them into space!
Đối với chướng ngại bí mật, xin xua tan chúng vào không gian!

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

GÜPÉ CHAKTSAL KYAB SU CHI
In devotion, I pay homage and take refuge in you!
Con xin kính lễ và quy y Ngài với lòng sùng mộ!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA TÖTRENG TSAL BENZA SAMAYA DZA SIDDHI PALA HUNG A

ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་ དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁོལ་ དུ་ཕྱུངས་པ་སྟེ།

Without any question, the great treasure revealer Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa manifested specifically for this time. From below the foot of the Great Awesome One at the door of Danyin Khala Rong, he revealed the ‘Quintessential Manual of Oral Instructions: the Wish-fulfilling Jewel’ from the ‘The Heart Practice of the Master: Dispelling All Obstacles’—Lamé Tukdrup Barché Kunsel. This prayer forms the outer practice of this revelation.

Không nghi ngờ gì, đại kho tàng được phát lộ bởi Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa hóa thân đặc biệt trong thời đại này. Dưới chân Đấng tối thượng tại cửa Danyin Khala Rong, Ngài tiết lộ ‘ khẩu truyền tinh túy: “Bảo Châu Như Ý” từ “Thực hành tâm của Đạo Sư: xua tan tất cả chướng ngại”-Lame Tukdrup Barché Kunsel. Bài nguyện này tạo thực hành bên ngoài của kho tàng này.

འདིས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་བར་ཆད་དང་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

May this prayer become the cause for pacifying completely all the obstacles and degeneration for both the teachings and beings, and accomplishing all the aims of virtue and goodness! Maṅgalaṃ!

| Rigpa Translations, 2013. Revised 2016.

Nguyện cho bài nguyện này trở thành nhân bạt trừ hoàn toàn tất cả các chướng ngại và suy đồi của các giáo lý và chúng sinh, và thành tựu tất cả các mong muốn đức hạnh và sự tốt lành! Nguyện may mắn cát tường.


 • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt, tháng 9, năm 2016.
 • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn, tháng 10, năm 2016.
 • Original Source Text with Tibetan and English translations without Vietnamese can be found here at Lotsawa House.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!