Nghi quỹ hành trì hàng ngày Đức Liên Hoa Sanh Dược Sư Phật

  • Download file PDF ở đây.
  • Latest update 08/17/2023
  • Orygen Menla empowerment is required to practice.
  • Cần nhận Quán đảnh Orgyen Menla để hành trì.
  • Văn bản gốc Tạng và Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.

 

A very simple practice of Orgyen Menla (o rgyan sman bla), Guru Rinpoche as the Buddha of Medicine, consisting of visualization, mantra recitation and dedication of merit.
Một thực hành giản lược Orgyen Menla, Đức Phật Dược Sư trong hiện tướng Đức Liên Hoa Sanh, gồm quán tưởng, trì tụng minh chú và hồi hướng công Đức.

༄༅། །སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
Daily Practice of Guru Rinpoche, Buddha of Medicine

Nghi quỹ hành trì hàng ngày Đức Liên Hoa Sanh Dược Sư Phật

by Dilgo Khyentse Rinpoche
Bởi Đạo Sư Dilgo Khyentse Rinpoche

Source of Sādhanā: Lotsawa House
Nguồn nghi quỹ: Lotsawa House

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །
rangnyi kechik dren dzok su
Perfect in the instant of recollection,
Hoàn hảo từ khoảnh khắc nhớ nghĩ

ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་མ་ནི། །
orgyen men gyi lama ni
I am the Oḍḍiyāna Buddha of Medicine—
Ta là Phật Dược Sư xứ Oddiyana—

མཐིང་གསལ་སྨན་མཆོག་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །
ting sal men chok lhungzé nam
Bright blue, holding supreme medicine and alms-bowl,
Thân màu xanh dương , giữ bình dược cam lồ trân quý

སྙན་ཞུ་གསང་གོས་ཕོད་བེར་གསོལ། །
nyen shyu sang gö pö ber sol
And wearing hat, undergarment, gown and cloak—
Trang hoàng bởi nội y, ngoại y cùng áo choàng

བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་གསལ། །
jinlab ziji denpar sal
Resplendent with blessings and majestic presence.
Rạng rỡ với ân phước và hiện thân kỳ diệu

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།
om ah hung benza guru pema sambhawa bhekandzé radza samudgaté soha
Oṃ āḥ hūṃ vajra guru padmasambhava bhaiṣajyarājasamudgate svāhā

ཞེས་ཟླ།
Recite this mantra.
Trì tụng câu minh chú trên

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །
gewa di yi nyurdu dak
Through this merit, may I swiftly accomplish the realization
Nhờ bởi công Đức này, nguyện con nhanh chóng đạt được chứng ngộ

ཨོ་རྒྱན་སྨན་བླ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །
orgyen men la drub gyur né
Of Orgyen, Buddha of Medicine,
Của Đức Orgyen, Đức Phật Dược Sư

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །
drowa chik kyang malüpa
And may I bring each and every single living being
Và nguyện con đem từng và tất cả mọi chúng sinh riêng lẻ

དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
dé yi sa la göpar shok
To that perfect state as well.
Vào địa vị toàn thiện đó

མངྒ་ལས་སོ། །
By Maṅgala.
Bởi Maṅgala.


| Translated by Adam Pearcey, 2019.
Dịch sang tiếng Anh bởi Adam Pearcey, 2019

Văn bản gốc với tiếng Tây Tạng và tiếng Anh có thể xem tại Lotsawa House.


 

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt tháng 11 năm 2020.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này tháng 3 năm 2021 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!