Riwo Sangchö: Cúng Dường Núi Tinh Khiết Từ Thành Tựu Tinh Túy Cuộc Sống Của Trì Minh Vương

 • Update mới nhất 06/11 năm 2019, biên soạn trang này ban đầu 01/01 năm 2018.
 • Newest update 11/06/2019, originally first compiled on 01/01/2018.
 • Download bằng file PDF.

 • Nguồn chính thức bằng tiếng Tạng và Anh với dịch tiếng Việt thêm dưới đây.
 • Văn bản pecha Riwo Sangchö riêng biệt này được sử dụng bởi dòng truyền thừa Kagyü. Có tiêu chuẩn hoàn chỉnh bản văn được viết bởi bậc khám phá kho tàng Lhatsun Namkha Jigme nhưng với thêm một vài hàng nữa vào cuối.
 • This particular Riwo Sangchö pecha text is used by the Kagyü lineage. It has the complete standard text by tertön Lhatsun Namkha Jigme but with addition of a few more lines at the end.
 • Originally in Tibetan and English with addition of Vietnamese translation below. 

Required before proceeding: Hyperlinks below


Cần thiết trước khi tiến hành:
Siêu liên kết ở dưới

 • Phẩm vật bột cúng dường khói (gồm cúng cho người còn sống (Sang) và cúng cho người đã khuất (Sur): trong một bịch 680 gram đã pha trộn sẵn.
 • 2268 gram Bột mì lúa.
 • Nhang Riwo Sangcho (Shechen).
 • Than Swift Lite.
 • Bát nhang Bát Đại Cát Tường Tạng treo hoặc thùng hộp sắt chống cháy sạch với nắp đậy.
 • Kẹp sắt.
 • Đuốc.
 • Bình ga butan 8 oz.
 • Chai nước suối.
 • Dudjom Rinpoche used to say that Riwo Sangchö is one of the most powerful practices for benefiting both the living and the deceased because, in this practice, we make offerings to everyone with whom we have a karmic connection, alive or dead. By making offerings—both real and imagined—we satisfy the needs of all beings and thereby make good the damage caused over many lifetimes to ourselves and others, thereby removing obstacles to our health and life, healing our connections with others and setting them onto the path to enlightenment. Through this practice we also create auspicious circumstances for our spiritual progress.
 • “This Sang practice is one of the quickest ways to repay our karmic debts and it also acts to repair whatever breaches of Samaya we have made knowingly or unknowingly. Sang is also used for purifying the space, environment and personal possessions which may have been contaminated.” – Shenphen Dawa Rinpoche, Dudjom Rinpoche’s son.

 • Ngài Dudjom Rinpoche đã dạy rằng Riwo Sangchö là một trong những cách thực hành có năng lực nhất để lợi ích cả người đang sống và người đã quá cố, vì trong cách thực hành này, chúng ta hồi hướng cho những người có liên hệ đến sự cộng nghiệp, còn sống hay chết. Bằng cách hồi hướng- thực tế và quán tưởng- chúng ta thỏa mãn nhu cầu của tất cả chúng sinh đã từng gây thiệt hại trong nhiều đời cho chính mình và người khác, qua đó diệt trừ những chuớng ngại đối với sức khoẻ và cuộc sống của chúng ta, hoàn thiện mối liên hệ giữa mình với người và đưa họ vào con đường giác ngộ. Thông qua thực hành này, chúng ta cũng tạo ra những điều tốt đẹp cho sự tiến triển tâm linh của chính mình.
 • Pháp thực hành cúng dường khói là một trong những pháp nhanh nhất để trả nợ oan gia trái chủ và cũng là cách phục hồi lại các giới nguyện đã bị phá vỡ bởi chủ ý hay vô ý. Cúng dường khói cũng được dùng để tịnh hóa không gian sống, môi trường và của cải bất tịnh. – Shenphen Dawa Rinpoche, con của Ngài Dudjom Rinpoche.

Listing of ingredients inside a mixture of Riwo Sangchö offering:

1.5 lbs bag Smoke Offering Powder

The ingredients in this bag are:

 • More than 10 kinds of blessing pills, including Karmapa’s black pills, mani pill and purification pills.
 • Tibetan Medicines
 • Blessed Rice
 • Three Whites: Butter, Yogurt and Milk
 • Three Sweets: Sugar, Honey and Brown Sugar
 • A variety of beans and grain powder
 • Fabric in five colors
 • Jewels: Including Pearls, Coral, Agate, Crystal
 • Sandalwood powder
 • Gold leaves

​​
To complete Sang/Sur mixture: Mix a bag of the powder with about 5 pounds of wheat flour.

​Optional: Add incense, fragrant leaves/wood (juniper, cedar chip) to the mixture for Sang.


Liệt kê các thành phần trong hỗn hợp cúng dường khói :

Một bịch 680 gram đã pha trộn sẵn Phẩm vật bột cúng dường khói

Thành phần trong bịch này là:

 • Hơn 10 loại thuốc gia trì, gồm cả thuốc đen của Ngài Karmapa, thuốc được gia trì bởi lục tự minh chú và thuốc tịnh hóa.
 • Thuốc Tây Tạng
 • Gạo Gia Trì (Chú nguyện)
 • Ba loại phẩm vật trắng: bơ, sữa chua và sữa tươi
 • Ba loại phẩm vật ngọt: đường, mật ong và đường nâu
 • Bột từ các loại đậu và hạt
 • Vải 5 màu
 • Đá quý: bao gồm ngọc trai, san hô, mã não và pha lê
 • Bột trầm hương
 • Vàng lá


Để hoàn thành hỗn hợp phẩm vật cúng dường Sang/Sur: trộn một bịch bột cúng dường khói với khoảng 2268 gram bột lúa mạch.

 • Có thể thêm nhang, gỗ thơm, lá thơm (vỏ cây bách xù, cây tuyết tùng) nếu muốn.

༄༅། །རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། རི་བོ་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ།།

Riwo Sangchö: Mountain Cleansing Offering from the Accomplishment of the Life Essence of the Vidyādhara

Riwo Sangchö: Cúng Dường Núi Tinh Khiết Từ Thành Tựu Tinh Túy Cuộc Sống Của Trì Minh Vương

༄༅།   །ཨོཾ་སྭ་སྟི། ལྷ་བཙུན་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་རི་བོ་བསང་མཆོད་ལག་ཏུ་ལེན་པ་ལ། གཙང་མའི་སྣོད་དམ་ཐབ་ཏུ་བཟང་ཤིང་སྤོས་སྨན་དཀར་མངར་བསང་སྣ་ཕྱེ་མར་སོགས་གང་འབྱོར་བཀྲ་ཤིས་པའི་མེར་བསྲེགས་ཤིང་ཆུ་གཙང་བྲན།

OM SWASTI. In order to put a mountain cleansing offering into practice according to the instructions that came through tertön Lhatsun Namkha Jigme, from the accomplishment of the life essence of the Vidyādhara, in a clean container or on a hearth, place good wood and the various sang substances including incense, medicines, the three whites, the three sweets, flour with butter and so forth – whatever you can assemble.
OM SWASTI. Để thực hành việc cúng dường núi tinh khiết theo các hướng dẫn thông qua bậc khám phá kho tàng Lhatsun Namkha Jigme, từ thành tựu tinh túy cuộc sống của Trì Minh Vương Vidyādhara, trong một nồi sạch hoặc trên một lò sưởi, đặt gỗ quý và các phẩm vật cúng dường khác nhau bao gồm hương, thuốc men, ba vật phẩm trắng, ba vật phẩm ngọt, bột mì với bơ v.v – bất kể gì bạn có được.

ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་ནི།

Burn these in the auspicious fire and anoint them with water.
Hãy đốt chúng trong ngọn lửa cát tường và tịnh hóa chúng bằng nước.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔ མཁའ་མཉམ་སྲིད་ཞིའི་སྐྱབས་ཀུན་སྙིང་པོའི་བཅུད༔

OH AH HUNG KHA NYAM SI ZHI’I KYAB KUN NYING PO’I CHU
First, the refuge: OM AH HUNG. The very essence of all sources of refuge throughout space in existence and tranquility, the
Trước tiên, quy y: OM AH HUNG. Tinh túy của tất cả các nguồn quy y trong suốt không gian hiện hữu và tánh không,

དབང་དྲག་རིག་འཛིན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཁྱེད་སྐུར་སྣང་སྲིད་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ལས་བསྒྲལ་ཕྱིར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ།

WANG DRAK RIK DZIN PEMA THO THRENG TSAL KYE KUR NANG SI GYAL WAY KYIL KOR DZOK DRO KUN SI LE DRAL CHIR KYAB SU CHI
powerful and wrathful Vidyādhara, Pema Tötrengtsal, in your body the mandalas of the victors and appearance and existence are complete. I go to you for refuge in order to liberate all beings from cyclic existence.
Trì Minh Vương quyền lực và phẫn nộ, Pema Tötrengtsal, thân Ngài là Mạn đà la của đấng chiến thắng và hiện thân của sự hoàn thiện. Con xin quy y Ngài để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi vòng luân hồi.

སེམས་བསྐྱེད་པནི༔

Generating the Awakened Mind, the Heart of Bodhicitta
Phát Bồ Đề Tâm

༔སེམས་བསྐྱེད་ནི། གསང་མཆོག་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་གཞིར༔ འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གསུམ་དག་ནས་སྐུ་དང་གསུང༌༔ ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ལྷུན་གྲུབ་

SANG CHOK YE SHE O SAL TIK LE’I ZHIR DRO KUN DRIB SUM DAK NE KU DANG SUNG TUK KYI TIK LER LHUN DRUB
Having freed all beings from the obscurations. May I place them in the ground of the drop of luminosity, the supremely secret wisdom, the state of the spontaneous presence of the drops of
Đã giải thoát tất cả chúng sinh khỏi những che chướng. Nguyện con có thể đặt họ dưới ánh quang minh, trí tuệ bí mật tối cao, trạng thái hiện diện tự nhiên của

སྣང་བཞིའི་ངང༌༔ གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གྲོལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ལན་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི། གཤིས་རིག་མ་བཅོས་གཉུག་མར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌༔ གཏིང་

NANG ZHI’I NGANG ZHON NU BUM KUR DROL WAR SEM KYE DO SHI RIK MA CHO NYUK MAR CHAK TSAL ZHING TING
body, speech, and mind, the state of the four appearances. I generate the intention to liberate all beings into the youthful vase body. I pay homage to the natural, fabricated awareness. I offer
Thân, khẩu, ý, trạng thái của bốn hiện tượng. Con thực hành ý nguyện giải phóng tất cả chúng sinh vào thân thể trẻ trung của Ngài. Con xin kính lễ trí tuệ nguyên sơ.

མཐའ་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ འཁོར་བ་མྱང་འདས་མཉམ་ཉིད་ཀློང་དུ་བཤགས༔

བློ་བྲལ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་རྗེས་ཡི་རང༌༔ ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་པ་

TA DRAL WAY O SAL CHO PA BUL KHOR WA NYANG DE NYAM NYI LONG DU SHAK LO DRAL CHO ZE CHEN POR JE YI RANG LHUN DRUB DZOK PA
boundless clear light. I make confession in the expanse of the sameness of saṃsāra and nirvāṇa. I rejoice in the great exhaustion of dharma that transcends conceptual mind. I request that you turn the dharmachakra
Con xin cúng dường vô lượng ánh quang minh. Con nhân biết luân hồi và niết bàn vốn là như nhau. Con xin hoan hỉ với tận cùng của Pháp siêu việt đã vượt qua mọi khái niệm. Xin thỉnh Ngài chuyển Pháp luân

ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

འཁོར་གསུམ་དམིགས་མཐའ་བྲལ་བའི་ཕ་མཐར་བསྔོ༔  རི་བོ་བསང་མཆོད་

CHEN PO’I CHO KHOR KOR KHOR WA DONG NE TRUK PAR SOL WA DEB KHOR SUM MIK TA DRAL WAY PA TAR NGO
of the spontaneously present great perfection. I pray that you stir saṃsāra from the depths. I dedicate this merit in the state beyond the extremes of conceptualization of the three spheres.
của giáo Pháp Đại Hoàn Thiện tự nhiên. Nguyện Ngài khuấy động tận cùng luân hồi. Xin hồi hướng công đức của trạng thái siêu vượt qua mọi biên kiến của nhận thức trong 3 cõi.

རི་བོ་བསངས་མཆོད་ནི༔

Mountain Sang Offering
Cúng Dường Khói Núi

Blessing the Offering Substances
Gia Trì Cúng Phẩm

ནི། བྷྲཱུྃ༔ རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དྭངས་མའི་སྣོད་ནང་ཧུ༔ འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་འདོད་རྒུ་དམ་ཚིག་རྫས༔ འབྲུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་

DRUM RIN CHEN NA TSHOK DANG MAY NO NANG DU JIK TEN SI PAY DO GU DAM TSHIK DZE DRU SUM YE SHE DU TSI JIN LAB DRUM.
DRÜM Inside a precious vessel that is completely pure and made of a variety of precious materials, are all of the things that are delightful and pleasant in the world – the samaya substances. By consecrating them into wisdom
DRÜM Trong dụng cụ đựng hoàn toàn tinh khiết gồm nhiều loại phẩm vật quý giá, là tất cả những thứ làm hoan hỉ và dễ chịu trên thế giới – các phẩm vật của giới nguyện. Bằng cách dâng chúng thành phẩm vật của trí tuệ

པས༔ སྣང་སྲིད་མཆོད་པའི་འདོད་རྒུར་འཁྲིགས་པ་འདི༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཌཱཀྐི་ཆོས་སྲུང་དང༌༔

ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་སྙེད་དང༌༔ འཛམ་གླིང་

PE NANG SI CHO PAY DO GUR GYUR WA DI LA MA YI DAM DA KI CHO SUNG DANG CHOK CHU GYAL WAY KYIL KHOR JI NYE DANG DZAM LING
ambrosia with the three syllables, they become desirable offerings to all that appears and exists. Gurus, yidams, dharmapalas, and all of the mandalas of the victors in the ten directions, local deities of Jambudvīpa,
với ba chủng tự, nguyện đó trở thành phẩm vật như mong muốn cúng dường cho tất cả những ai hiện diện và tồn tại. Bổn Tôn, Hộ Phật, Hộ Pháp, và tất cả các Mạn đà la của những đấng chiến thắng trong mười hướng, các vị thần thế gian của Nam Thiện Bộ Châu.

༔གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་ལན་ཆགས་མགྲོན༔ ཁྱད་པར་བདག་གི་ཚེ་འཕྲོག་སྲོག་རྐུ་ཞིང༌༔ ནད་གདོན་བར་ཆད་རྩོམ་པའི་འབྱུང་པོ་དང༌༔   རྨི་

ZHI DAK RIK DRUK LEN CHAK DRON KHYE PAR DAK GI TSHE TROK SOK KU ZHING NE DON BAR CHE TSOM PAY JUNG PO DANG MI
sentient beings of the six realms, creditors – Especially those who steal my life and take away my vitality, Döns who bring sickness, spirits who bring obstacles, those who bring inauspicious signs in dreams and generally
chúng sinh của sáu cõi, oan gia trái chủ – Đặc biệt là những kẻ ăn cắp sự sống và lấy đi sức sống, những gì mang bệnh tật, tinh linh mang lại những chướng ngại, những gì mang lại những giấc mơ xấu và nói chung là

ལམ་རྟག་མཚན་ངན་དང་ལྟས་ངན་རིགས༔ སྡེ་བརྒྱད་མ་རུངས་ཆོ་འཕྲུལ་བདག་པོ་དང༌༔ ཟས་དང་གནས་དང་ནོར་གྱི་ལན་ཆགས་ཅན༔  གྲིབ་བདག་སྨྱོ་འདྲེ་ཕོ་

LAM TAK TSHAN NGEN DANG TE NGEN RIK DE GYE MA RUNG CHO TRUL DAK PO DANG ZE DANG NE DANG NOR GYI LEN CHAK CHEN DRIB DAK NYO DRE PHO
inauspicious signs, the vicious among the eight classes, those who play nasty tricks, those to whom I owe debts of food, place and wealth, contaminators, madness spirits, male and female ghosts, knifers, terangs, and rakshasi
những dấu hiệu bất hạnh, những điều xấu xa trong số tám giai đoạn, những kẻ lọc lừa, những người mà tôi nợ thức ăn, nhà ở và của cải, những chất gây ô nhiễm, tinh linh điên cuồng, những ma nam và nữ, La Sát

གཤིན་མོ་གཤིན་དང༌༔  གྲི་བོ་ཐེའུ་རང་གྲོང་སྲིན་འདྲེ་མོ་རྣམས༔ ལན་ཆགས་དམར་པོའི་མེ་ལ་བསྲེགས་ཏེ་འཇལ༔ རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་འདོད་རྒུའི་

SHIN MO SHIN DRI WO TH’U RANG DRONG SIN DRE MO NAM LEN CHAK MAR PO’I ME LA SEK TE JAL RANG RANG YI LA GANG DO DO GU’I
demonesses of the town – May my debts to them be burnt and repaid in the red fire. A rain of desirable things, whatever is wished for by each individual abides as long as space exists. I dedicate these things as an
quỷ thần – Nguyện những món nợ của tôi bị đốt cháy và trả cho họ trong lửa đỏ. Cơn mưa những điều mong cầu, bất cứ điều gì được mong cầu bởi mỗi cá nhân đều đạt được như không gian tồn tại. Tôi hồi hướng những thứ này như là một

ཆར༔  ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་ཀྱི་བར་ཉིད་དུ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟད་པ་མེད་པར་བསྔོ༔ བདག་ཅག་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་དང༌༔

CHAR JI SI NAM KHA NE KYI WAR NYI DU DO PAY YON TEN ZE PA ME PAR NGO DAK CHAK DU SUM SAK PAY DIK DRIB DANG
inexhaustible abundance of desirable qualities. May the wrongdoing and obscuration I have accumulated in the three times, and the careless use of the offerings to the Three jewels that were made out of faith for the benefit of
Phẩm vật mong muốn bất tận. Nguyện những việc làm sai trái và che chướng tôi đã tích lũy trong ba thời, và việc sử dụng bất cẩn của các cúng phẩm cho Tam Bảo từ đức tin vì lợi ích của

དཀོན་མཆོག་དད་གཤིན་དཀོར་ལ་སྤྱད་པ་རྣམས༔ སྦྱིན་སྲེག་མེ་མཆོད་འདི་ཡིས་དག་གྱུར་ཅིག༔ མེ་ལྕེ་སྣང་སྲིད་གང་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ཟེར༔  ཀུན་བཟང་མཆོད་

KON CHOK DE SHIN KOR LA CHE PA NAM JIN SEK ME CHO DI YI DAK GYUR CHIK ME CHE NANG SI GANG WAY DUL TREN ZER KUN ZANG CHO
the dead be purified by the fire offering. May the tongues of flame fill all appearance and all existence, each particle of fire becoming an inexhaustible cloud of offerings like those of the Bodhisattva Samantabhadra, and
người chết được thanh tẩy bằng của lễ hỏa tịnh. Nguyện những lưỡi ngọn lửa tràn đầy mọi hiện tượng và sự vật, mỗi hạt lửa trở thành đám mây cúng dường vô tận như cúng dường của Bồ tát Phổ Hiền

པའི་སྤྲིན་ཕུང་མི་ཟད་པ༔ རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག༔ མེ་ལྕེ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་མཆོད་སྦྱིན་ཟེར༔ རིགས་དྲུག་མནར་མེད་གནས་སུ་ཁྱབ་

PAY TRIN PUNG MI ZE PA GYAL WAY ZHING KHAM YONG LA KHYAB GYUR CHK ME CHE YE SHE O NGAY CHO JIN ZER RIK DRUK NAR ME NE SU KHYAB
pervading the pure realms of the buddhas. May the tongues of flame become five-colored offering light-rays that embody the five wisdoms, and pervade sentient beings of the six realms down to the hell of uninterrupted
tràn ngập cõi cõi tịnh độ của chư Phật. Nguyện những ngọn lửa trở thành những tia sáng ngũ sắc cúng dường năm trí tuệ và tràn ngập chúng sinh trong sáu cõi luân hồi đến tận địa ngục vô gián

༔གྱུར་པས༔ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔  །ཞེས་

GYUR PE KHAM SUM KHOR WA JA LU O KUR DROL DRO KUN JANG CHUB NYING POR SANG GYE SHOK OM AH HUNG
suffering. By means of this, may sentient beings of the three realms be liberated from saṃsāra and obtain the body of rainbow light. May all beings attain the essence of enlightenment. OM AH HUNG. After repeating the three
Bằng cách này, nguyện mọi chúng sinh của ba cõi được giải thoát khỏi luân hồi và đạt thân cầu vồng. Xin cho tất cả chúng sinh đạt được bản chất của sự giác ngộ. OM AH HUNG

འབུ་གསུམ་བརྒྱ་སྟོང་སོགསགང་འགྲུབམཐར།  སྐུ་གསུམ་དག་པ་སྣོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་སུ༔ ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་སྣང་སྲིད་གཟུགས་ཕུང་རྣམས༔ བདུད་རྩིར་ཞུ་བས་འཇའ་འོད་

KU SUM DAK PA NO KYI ZHAL YE SU CHO LONG RUL SUM NANG SI ZUK PUNG NAM DU TSIR ZHU WE JA O
syllables a hundred of a thousand times, or whatever. The inanimate universe has been purified into the nature of the trikāya and becomes a precious palace. Sentient beings are the embodiment of the dharmakāya
Sau khi trì tụng ba chủng tự một trăm ngàn lần, hoặc bất cứ cái gì. Vũ trụ vô tri đã được thanh lọc vào bản chất của Ba Thân và trở thành một cung điện quý giá. Chúng sinh là hiện thân của Pháp thân,

Dedication and Aspiration
Hồi Hướng và Phát Nguyện

བར་སྣང་གང༌༔  འཁོར་བ་མྱང་འདས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་དུ༔ སྣང་སྲིད་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔

BAR NANG GANG KHOR WA NYANG DE ZAK ME DU TSI’I CHU TOK ME DU NE DA TA YEN CHE DU NANG SI DRON DU GYU PA YONG LA NGO
nirmāṇakāya, and sambhogakāya. The aggregate of form throughout the entire universe has melted into amrita, and the entire sky is filled with rainbow light. All things within saṃsāra and nirvāṇa become undefiled ambrosia. I
Hóa thân và báo thân. Các hình sắc kết hợp trong toàn bộ vũ trụ đã tan chảy thành cam lồ, và toàn bộ bầu trời đầy ánh sáng cầu vồng. Tất cả mọi thứ trong vòng luân hồi và niết bàn trở thành phẩm vật không thể tách lìa.

ས་ལམ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་ཞིང༌༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔ རྨད་བྱུང་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔   གཞོན་ནུ་

SA LAM DRE BU’I YON TEN TAR CHIN ZHING TA GOM CHO PAY BAR CHE KUN SEL NE ME JUNG KUN ZANG TUK KYI KHA YING SU ZHON NU
dedicate this ambrosia to all that appear and exist, to the recipients of the offering who have been there from beginning less time until now. May I perfect the qualities of the paths, stages, and fruition. May all obstacles to the view,
Con hồi hướng những điều kỳ diệu này cho tất cả những gì hiện hữu và tồn tại, đối với những đối tượng nhận cúng dường từ vô thỉ kiếp cho đến bây giờ. Nguyện con hoàn thiện phẩm chất của các con đường, giai đoạn và kết quả. Nguyện tất cả những chướng ngại cho tri kiến,

བུམ་སྐུའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔ འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྟོངས་པའི་མཐར༔ འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བར་སངས་རྒྱས་ཤོག༔ ཕུང་ཁམས་བསྲེག་རྫས་བཀྲག་

BUM KU’I TEN SI ZIN PAR SHOK KHOR WAY GYAM TSO CHEN PO TONG PAY TAR OG MIN PEMA DRA WAR SANG GYE SHOK PUNG KHAM SEK DZE TRAK
meditation and conduct be removed. In the excellent expanse of the mind of Samantabhadra, may I attain the stable citadel of the youthful vase body. After the emptying of this great ocean of saṃsāra,
thiền định và đạo đức được loại bỏ. Trong sự lan rộng tuyệt vời của tâm thức của Phổ Hiền, nguyện con đạt được trạng thái của thân trẻ trung bền vững. Sau khi biển luân hồi trở nên trống rỗng,

མདངས་གཟི་བརྗིད་འབར༔ དཀར་དམར་བྱང་སེམས་བསྲེག་རྫས་བདེ་སྟོང་འབར༔ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྲེག་རྫས་ཆོས་དབྱིངས་གང༌༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་

DANG ZI JI BAR KAR MAR JANG SEM SEK DZE DE TONG BAR TONG NYI NYING JE’I SEK DZE CHO YING GANG NANG SI KHOR
May Buddhahood be attained in Akanishta, the lotus net. The burnt offering substances of the aggregates and elements blaze with luster and majesty.
Nguyện Phật tánh đạt được ở cõi thuần tịnh tối thượng Liên Hoa Akanishta. Mọi nguyên liệu vật phẩm cúng dường được đốt cháy phát sáng với ánh hào quang rực rỡ.

༔འདས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ལྔའི་གཞིར༔ ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་བསྲེག་རྫས་འབུལ༔ སྔོན་གྱི་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག༔  ད་

DE DOR JE’I O NAY ZHING LHUN DRUB DZOK SANG GYE PAY SEK DZE BUL NGON GYI LEN CHAK TAM CHE JANG GYUR CHIK DA
The burnt offering substances of white and red bodhicitta blaze with bliss and emptiness. The burnt offering substances of emptiness and compassion fill the dharmadhātu. In this realm where all that appears and exists, all of a
Các phẩm vật cúng dường được đốt cháy bởi ánh sáng trắng đỏ của Bồ Đề Tâm và tánh không. Các phẩm vật cúng dường được đốt cháy bởi Bồ Đề Tâm và tánh không lắp đầy Pháp tánh. Trong cõi này nơi mà mọi hiện hữu và tồn tại, tất cả

Five Tathāgatas: Vairocana (White), Amitābha (Red), Amoghasiddhi (Green), Akṣobhya (Blue), Ratnasambhava (Yellow)
Năm Vị Ngũ Trí Như Lai: Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Trắng), A Di Đà Như Lai (Đỏ), Bất Không Thành Tựu Như Lai (Xanh lá), A Súc Bệ Như Lai (Xanh dương), Bảo Sanh Như Lai (Vàng)

ལྟ་རྒྱུད་ལ་མི་གནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ མ་འོངས་སྒྲིབ་པའི་འཁོར་ལོར་མ་གྱུར་ཅིག༔ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི༔  སྡོམ་བཅས་བསླབ་པ་

TA GYU LA MI NE TOL LO SHAK MA ONG DRIB PAY KHOR LOR MA GYUR CHIK SO TAR JANG SEM RIK PA DZIN PA YI DOM CHE LAB PA
saṃsāra and nirvāṇa, is the five vajra lights. I offer the burnt offering substances of spontaneously present Buddhahood. May all past karmic debts be purified. In order that wrongdoing and obscuration not abide within me now,
luân hồi và niết bàn, là năm ánh sáng Kim Cương thừa. Con xin cúng dường các phẩm vật của Phật quả tự nhiên hiện hữu. Nguyện tất cả những nghiệp nợ được thanh tịnh. Nguyện những hành động sai trái và sự che chướng không còn hiện hữu nữa,

གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་རིགས༔ ཚོར་དང་མ་ཚོར་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ནད་གདོན་གྲིབ་དང་མི་གཙང་དག་གྱུར་ཅིག༔ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་

SANG NGAK DAM TSIK RIK TSHOR DANG MA TSHOR NYAM PA TOL LO SHAK NE DON DRIB DANG MI TSANG DAK GYUR CHIK NE MUK TSHON GYI KAL PA
I confess them. May the cycle of obscuration not continue into the future. I admit and confess both conscience and unconscious violations of Prātimokṣa vows, Bodhisattva vows, Vidyādhara vows of secret mantra, and the
Con xin sám hối tất cả tội nghiệp. Nguyện những che chướng không tiếp tục trong tương lai. Con phát lồ sám hối những hành động chủ tâm và không chủ tâm đã phá vỡ ngũ giới Prātimokṣa, bồ tát giới, giới nguyện của bí mật của Trì Minh Vương và

Requesting Activity
Thỉnh Cầu

ཞི་གྱུར་ཅིག༔ མཐའ་མི་དབུས་སུ་འོང་བའི་སུན་མ་ཟློག༔ ཆོས་མཛད་བླ་མ་གདན་འདྲེན་བར་ཆད་ཟློག༔ བོད་ཡུལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་ངན་ཟློག༔

ZHI GYUR CHIK TA MI U SU ONG WAY SUN MA DOK CHO DZE LA MA DEN DREN BAR CHE DOK BO YUL TRA MI SHI PAY TE NGEN DOK
Samaya of secret mantra. May sickness, döns, contamination and impurity be purified. May warfare, sickness, and famine be pacified. May barbarians entering and invading the central country be averted. May the obstacle of
Thệ nguyện mật chú. Nguyện bệnh tật, cái chết, nhiễm bẩn và những gì chưa thanh tịnh được thanh tịnh. Nguyện chiến tranh, bệnh tật và nạn đói được đẩy lùi. Nguyện những người man rợ xâm chiếm đất nước bị ngăn chặn. Nguyện trở ngại

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་པོས་སྲོག་དབུགས་བསྡུད་པ་ཟློག༔ འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཟློག༔ བདག་ཅགགར་གནས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཟློག༔  དམ་སྲི་འགོང་

ZA LU GYAL PO SOK UK DU PA DOK JIK PA CHEN PO GYE DANG CHU DRUK DOK DAK CHAK GAR NE TRA MI SHI PA DOK DAM SI GONG
ḍākinīs inviting practitioners and lamas to their realms be averted. May all inauspicious signs of the country of Tibet be averted. May the stealing of the vitality and breath by planets, nagas and kings be averted. May the eight and
Cho việc Không Hành Nữ ḍākinīs thỉnh mời các hành giả và các Lạt ma vào cõi của họ được đẩy lùi. Nguyện tất cả những dấu hiệu xấu của đất nước Tây Tạng được ngăn chặn. Nguyện sự đánh cắp sinh lực sống của các hành tinh, cõi rồng và các vị vua được ngăn chặn. Nguyện tám và

པོའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཟློག༔ ས་མ་ཡ༔  །ཅེས་ཤིང་སྣ་ཚོགས་པའི་བསངསྣ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད།  སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟརབྱ།  རི་བོ་བསང་མཆོད་འདིས་འཆི་བ་བསླུ་བདང་དཀོར་སྦྱོང་བར་ཆད་ཀྱི་

PO’I TU TOB NU PA DOK
sixteen dangers be averted. May any inauspiciousness be averted wherever we reside. May the magical power of the samaya broken spirits be averted. Samaya. In that way, with various woods, burn the one hundred and eight varieties of sang substances as is found in the jinsek puja. This mountain cleansing offering will ransom death, purify obscurations from consuming the wealth of the sangha, and dispel all types of obstacles.
mười sáu nguy hiểm được ngăn chặn. Nguyện bất kỳ sự bất hạnh ở bất kỳ nơi nào chúng con cư trú cũng được ngăn chặn. Nguyện sức mạnh ma thuật của các tinh linh làm phá vỡ giới nguyện bị ngăn cản. Giới nguyện, bằng cách đó, với nhiều loại gỗ, hãy đốt cháy một trăm tám loại chất cúng dường như trong puja jinsek. Lễ  núi cúng dường này sẽ chuộc nợ mạng sống, tịnh hóa những chướng ngại từ tiêu thụ của cải của Tăng đoàn, và xua tan tất cả các loại chướng ngại.

། རིགས་སེལ་བ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལྟ་བུ་འདིསྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་གཤོངས་ཀྱི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པའི་ཆ་ལག་ཏུ་མཁའ་འགྲོས་གནང་བ་བཞིན་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་གྲིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།   

སངས་རྒྱས་བསྟན་

SANG GYE TEN
It is there-
Vì vậy,

སྲུངས་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསྟོད།  །དགི་འདུན་སྡེ་སྐྱོང་རྣའ་འབྱོར་ཚེ་དཔའ་སྤེའ། །སྙན་པའི་དར་གྲགས་པའི་དུང་འབུད་འ། །འཁོར་དང་ལོངས་

SUNG KON CHOK U PANG TO GEN DUN DE KYONG NAL JOR TSHE PAL PEL NYEN PAY DAR JOR DRAK PAY DUNG BU LA KHOR DANG LONG
fore like a diamond in it’s worth. It was bestowed by the ḍākinīs as a tool for opening the door to Sikkim, which was a hidden land. In accordance with this, it was written down without mistake or confusion. Sarwa mangalam.
nghi quỹ này giống như một viên kim cương quý giá. Nó được ban cho bởi các ḍākinī như một công cụ để mở cửa cho Sikkim, một vùng đất ẩn dật. Bởi điều này, nó được viết ra không có bất kỳ sai sót nào. Nguyện thành tựu. Sarwa mangalam.

སྤྱོད་རྒྱས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད།   །རྒས་མེད་འང་ཚོ་ལྟན་པའི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས།   །མིག་ལ་ཡ་མཚན་ལྟད་གའ་བ་དང་།   །རྣ་བར་རྟག་ཏུ་སྙན་པའི་གཏམ་ཐོས་

CHO GYE PA NYI DU DZO GE ME LANG TSHO DEN PAY LU TOB GYE MIK LA YA SHEN TE MO GA WA DANG NA WAR TAK TU NYEN PAY TAM TO
Protect the Buddha’s teachings and praise the rank of the Three Jewels. Protect the communities of the sangha and increase the longevity and prosperity of yogins. Unfurl the banner of fame and blow the conch of renown.
Bảo vệ giáo lý của Đức Phật và tán thán Tam Bảo. Bảo vệ các cộng đồng của Tăng đoàn và tăng tuổi thọ và sự thịnh vượng của các vị hành giả. Giương cao ngọn cờ phướn của danh vọng và thổi tiếng ốc của tiếng tăm.

ཤིང་༑ །དྲི་ཞིམ་ངད་པ་སྣ་དང་མི་ལགྲལ་བར། །ཟས་སྐོམ་ལབྱོར་བས་རོ་འཛིན་ཚིམ་བྱེད་ཅིང་།   །ལུས་ལ་རེག་བྱ་བདེ་བ་ཁོ་ནས་འཚི། །ཡིད་ལ་རྣམ་

SHING DRI ZHIM NGE PA NA DANG MI DRAL WAR ZE KOM JOR PE RO DZIN TSHIM JE CHING LU LA REK JA DE WA KHO NE TSHO YI DAM NAM
Cause our retinue and our prosperity to expand. Without again, may the vigor of our bodies expand and way we be youthful. May my eyes see wonderful, joyous spectacles. May my ears continually hear pleasant conversation.
Nhân phồn thịnh về của cải và Đạo tràng được tăng trưởng. Nguyện sức sống tăng trưởng và cơ thể ngày càng trẻ trung, không trở lại như già nua nữa. Nguyện đôi mắt chúng con nhìn thấy những khung cảnh tuyệt vời, vui tươi. Nguyện đôi tai chúng con liên tục nghe thấy cuộc trò chuyện thú vị.

པར་བཀྲ་བའི་ཤེས་རབ་དང་།   །ཟག་མེད་བདེ་བས་ནམ་ཡང་ངོམས་པར་མཛོད། །ཁྱོད་གསོལ་ཁྱོད་བསྟེན་ཁྱོད་མཆོད་རྦད་ན།  །མཐུ་རྩལ་མ་ཆུང་བརྩེ་

PAR TRA WAY SHE RAB DANG ZAK ME DE WE NAM YANG NGOM PAR DZO KHYO SOL KHYO TEN KHYO CHO KHYO BE NA TU TSAL MA CHUNG TSE
May my nose never be separate from delicious smells. May my sense of taste be satisfied through the acquisition of food. May my body only experience pleasant tactile sensations.
Nguyện cho mũi của con không bao giờ được tách biệt với hương vị thơm ngon. Nguyện vị giác của con được thỏa mãn thông qua nhận thực phẩm. Nguyện cơ thể con chỉ cảm thấy xúc giác dễ chịu.

གདུང་ཆེ་བར་མཛོད། །གཞི་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚེགས་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན།  །བྱེས་སྲུ་ལམ་འཕྲང་ཆུ་ལས་སྒྲལ་འདོན་མཛོད།  །འཇིགས་སར་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་

DUNG CHE WAR DZO ZHI LA TRA SHI PUN TSHOK LONG CHO DEN JE SU LAM TRANG CHU LE DROL DON DZO JIK SAR DRA JAK CHOM KUN
May my mind possess lustrous Prajñā. May I be continually satisfied with undefiled happiness. If I pray to you, rely upon you, make offerings to you and urge you, Don’t be weak; be loving. Cause this place to be auspicious,
Nguyện con đạt được trí tuệ bát nhã thông suốt. Nguyện con có thể liên tục hài lòng với hạnh phúc chân thật. Khi con cầu nguyện đến Ngài, tin tưởng Ngài, cúng dường và thúc khẩn cầu Ngài, nguyện con được yêu thương và che chở. Nguyện đây trở thành nhân cát tường,

༄༅།  །འཚེ་བ་སྐྱོབས།  །མདོརན་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད།  །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།  །བླ་མེད་

TSHE WA KYOB DOR NA SAM DON YI ZHI DRUB PAR DZO DAK DANG TA YE SEM CHEN TAM CHE KYI LA ME
full of abundance, and prosperous. If I travel, free me from the dangers of perilous passages and of crossing rivers. If I go to dangerous places, protect me from the harm of enemies, bandits, and thieves. In short, please cause
dồi dào, thịnh vượng. Khi con di chuyển, xin giải thoát con khỏi sự nguy hiểm trên các con sông. Nếu con đi đến những nơi nguy hiểm, xin bảo vệ tôi khỏi sự tổn hại của kẻ thù, kẻ cướp và kẻ trộm. Trước mắt, xin cho con nhân

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒུབ་པ་ལ།  །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི་བ་དང་།  །མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་

DZOK PAY JANG CHUB DRUB PA LA GAL KYEN BAR CHE MA LU ZHI WA DANG TUN KYEN SAM DON LHUN GYI DRUB PAR DZO SI ZHI’I PAL JOR
the accomplishment of whatever I wish. For myself and for all beings who are on the path to the accomplishment of unsurpassable perfect Buddhahood, pacify all adverse conditions and impediments, and cause all conducive
thành tựu bất cứ điều gì con muốn. Đối với bản thân tôi và cho tất cả chúng sinh đang trên con đường đạt đến quả vị Phật toàn hảo vô biên, xin làm yên ổn tất cả những điều kiện bất lợi và những trở ngại,

མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །དེ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུདམ་པ་རྣམས། །དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྒྱན་ཡུན་རིང་ཞབས་

MA LU JUNG WAY ZHI TUB PAY TEN PA YUN RING NE PA DANG DE DZIN JE PAY KYE BU DAM PA NAM PAL JOR GYI GYEN YUN RING ZHAB
conditions to be spontaneously fulfilled. The ground for the arising of all goodness, both in existence and tranquility, is the teachings of the Buddha. May they abide for a long time. May all of the holy individuals who uphold
Và trở thành những điều kiện được thành tựu tự nhiên. Nền tảng cho sự sinh khởi của tất cả sự tốt lành, cả trong sự hiện hữu và trong tánh không, là những lời dạy của Đức Phật. Nguyện họ duy trì trạng thái đó trong thời gian dài. Xin cho tất cả các cá nhân tôn kính duy trì

བརྟན་ཤོག །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ།  །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་

TEN SHOK DAK CHAK YON CHO KHOR DANG CHE PA LA TSHE RING NE ME DE KYI PUN SUM TSHOK DON NAM TAM CHE YI ZHIN DRUB PA
These teachings be adorned with prosperity, and may their lives be long. For myself and my patrons, may there be longevity, freedom from sickness, comfort, happiness, and abundance. May all of our wishes be accomplished
Những giáo Pháp này được trang hoàng với sự phồn thịnh, và nguyện họ được trường thọ. Đối với con và những người bảo trợ của con, nguyện trường thọ, khỏi bệnh tật, thoải mái, hạnh phúc và sự phồn thinh. Nguyện mọi mong muốn của chúng con được thành tựu

དང་༑  །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་མཛོད།  །དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་འདིར་ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་།  །ཞིན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཏ་ལ་ལ། །

DANG DRO WAY DON LA TU DANG DEN PAR DZO KYIL KHOR ZHEL YE DIR YANG TRA SHI SHING NYIN YANG TRA SHI PEL BAR TA LA LA
exactly as we intend them to be. May we be effective in being able to benefit other beings. In this palace of the mandala may there be auspiciousness. May the glory of auspiciousness blaze during the day. May the glory
chính xác như ý nguyện. Nguyện chúng con luôn đem lại lợi lạc cho chúng sinh khác. Nguyện trong cung điện của Mạn đà la này luôn cát tường. Nguyện ngọn lửa cát tường chiếu sáng ban ngày. Nguyện ánh sáng

མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཀྱི་ལི་ལི། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཅམ་གྱིས་ཀྱང་།  །འདོད་པའི་དངོས་

TSHEN YANG TRA SHI PAL BAR KYI LI LI NYIN TSHEN TAK TU TRA SHI DE LEK SHOK GANG ZHIK YI LA DREN PA TSAM GYI KYANG DO PAY NGO
of auspiciousness blaze at night. May there be auspiciousness, happiness and excellence continually, day and night. Those who, merely by being thought of, bestow, without exception, the siddhis that are wished for – You dharma
Huy hoàng vào ban đêm. Nguyện sự sung túc, hạnh phúc và sự tuyệt hảo luôn liên tục, cả ngày lẫn đêm. Những người, chỉ đơn thuần nghĩ đến, cũng được ban cho những điều này, không ngoại lệ, được những thành tựu như mong muốn

༄༅།  །གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བ་དང་། །ཆོས་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་སོགས་བསམ་དོན་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །

DRUB MA LU TSOL WA DANG CHO SUNG YI ZHIN NOR BU KHYE NAM KYI DAK SOK SAM DON DRUB PAY DROK DZO CHIK
protectors who are like wish-fulfilling jewels – Please assist in the accomplishment of the aims of myself and others. May the holy gurus grant their blessings. May the yidams bestow siddhi. May the dharmapālas pacify
Các Hộ Pháp như ngọc như ý – Xin giúp đỡ để hoàn thành mục đích của chính con và những chúng sinh khác. Nguyện cho các Đạo Sư thánh thiện ban phước lành cho họ. Nguyện Bổn Tôn ban cho thành tựu. Nguyện các hộ pháp bạc trừ

བླ་མ་དམ་པས་བྱིནགྱིས་རླབས་པ་དང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་བསྩོལ་མཛད་ཅིང་། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསྟན་པ་དར་ཞིང་

LA MA DAM PE JIN GYI LAB PA DANG YI DAM LHA YI NGO DRUB TSOL DZE CHING CHO KYING SUNG ME BAR CHE ZHI WA DANG TEN PA DAR ZHING
impediments. May the auspiciousness of the flourishing of the teachings and the spreading of the dharma be present. May this world be happy, may crops be excellent, may grains and other crops spread, and may Dharma
chướng ngại. Nguyện những điều cát tường trong việc nuôi dưỡng và phát triển mạnh mẽ của giáo Pháp luôn hiện diện. Nguyện cho thế giới này được hạnh phúc, mùa màng có thể bội thu, có thể ngũ cốc và các cây trồng xum xuê, và giáo Pháp

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་ཤོག །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་།  །འབྲུ་རྣམས་འཕེལཞིང་ཆོས་འཕེལ་བ།  །བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།   ། 

TRA SHI CHO PEL SHOK JIK TEN DE ZHING LO LEK DANG DRU NAM PHEL ZHING CHO PHEL W DE LEK PHUN SUM TSHOK PA DANG
spread. May there be abundant happiness and excellence, and may all of our wishes be accomplished.
lan rộng. Nguyện hạnh phúc và những điều tuyệt hảo dồi dào và nguyện cho ước nguyện của chúng con được thành tựu.

ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད །།      ༐

YI LA DO PA KUN DRUB PA DZO

 དཔ་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀརྤ་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཆེན་པོ་ཡིད་འིང་བསམ་གཏན་གླིང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་དགེས་སྒྲུབ་བསྟན་དར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།    །། 

 


 • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt, 12/25 năm 2017.
 • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này 01/01 năm 2018 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.
 • Original Pecha Text with Tibetan and English translations without the Vietnamese translation can be found here at Namse Bangdzo.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!