Tinh Túy Thực Hành Hàng Ngày Đạo Sư Liên Hoa Sinh An Bình Hiện Thân của Tam Bảo

Đạo Sư Liên Hoa Sinh 
Tên Tạng:  པདྨཱ་ཀ་ར་, པདྨ་འབྱུང་གནས Pemajungné​
Tên Phạn: Padmākara
Tên Anh: Lotus Born
  • Bản văn dòng truyền thừa Kagyü bằng tiếng Tạng, Anh với dịch tiếng Việt dưới đây.
  • Download bằng file PDF.

 

༄༅༅། ། དཀོན་མཆོག་ སྤྱི་འདུས་གུ་རུ་ཞི་བ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་ཉམས་ལེནསྒང་དྲིལ་བཞུགས་སོ།།

The Essential Daily Simple Practice of the Peaceful Guru, The Embodiment of all Jewels (The Könchog Chidu Sādhanā of Guru Rinpoche)
Tinh Túy Thực Hành Hàng Ngày Đạo Sư Liên Hoa Sinh An Bình Hiện Thân của Tam Bảo

Seven Line Prayer to Guru Rinopoche
Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

HUNG! ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM
In the Northwest of the country Uddiyana,
Ở phía Tây Bắc của xứ Uddiyana,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR SAR DONG PO LA
On the calyx of a lotus,
Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE
You attained wondrous, supreme siddhi.
Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAK
Renowned as “Padmakara,”
Lừng danh là Đức Liên Hoa sanh

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO MANG PÖ KOR
You are surrounded by many ḍākinīs.
Bao quanh bởi các Không hành nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUP KYI
I practice following your example.
theo chân Ngài con thực hành.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖL
Please come to engulf me with your splendor.
Xin Ngài đến ban gia trì cho con.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

GURU PEMA SIDDHI HUM

སྔོ་འགྲོ་སྲུང་འཁོར། ཧྲྰིཿ

(Of the preliminaries, the protection circle)
(Tiền hành, quán tưởng ta ngồi trong  vòng tròn bảo vệ)

ཧྲྰིཿབདག་ཉིད་འགྱར་མེད་ཡེ་ནས་རྡོ་རྫེའི་སྐུཿ

HRIH DAG NYI GYUR ME YE NE DORJE KU
HRIH. I am the unchanging, primordial vajra body.
HRIH. Quán tưởng thân mình là thân kim cương nguyên thủy bất biến.

ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་སྐྱེ་འགྲོ་ལྷཿ

CHI NANG NÖ CHÜ ZHAL YE KYE DRO LHA
The outer environment is a palace. Its internal contents (beings) are deities.
Không  gian bên ngoài là một cung điện, chúng sinh bên trong là các Bổn Tôn.

ཕྱིགས་དང་ཕྱིགས་མཚམམ་འཇའ་འོད་མཚོན་ཆས་གཏམསཿ

CHOK DANG CHOK TSAM JA Ö TSÖN CHE TAM
All directions and between them are filled with rainbow light and weapons.
Không  gian giữa họ tràn đầy ánh sáng cầu vồng và vũ khí.

རྡོ་རྫེའི་ས་གཞི་རྭ་གུར་མེ་རིས་བསྐོརཿ

DORJESA ZHI RA GUR ME RI KOR
The vajra ground, fence, and tent are surrounded by mountains of fire.
Mặt đất bằng kim cương, hàng rào, lều được bao quanh bởi các dãy núi lửa.

ཨོཾ་བཛྲ་རཀྴ་ཛྭ་ལ་རཾཿ

OM BENDZA RAKSHA DZOLA RAM
Om Vajra Raksha Jvala Ram.

སྒྱབས་སེམས་ནི།

The refuge and bodhichitta:
Quy y và phát bồ đề tâm:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་

OM AH HUNG

སྐྱབས་གནས་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

KYAB NE DAM PA NAM LA KYAB SU CHI
I go for refuge to the holy sources of refuge.
Con xin quy y các nguồn quy y trân quý.

རྒྱུད་དྲུག་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཕ་རྣམསཿ

GYU DRUK KHOR WAR KHYAM PAY PHA MA NAM
My parents, wandering in the six realms of samsara,
Chúng sinh cha mẹ đang lang thang trong sáu cõi luân hồi,

བཟོད་མེད་གདུང་བས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིརཿ

ZÖ ME DUNG WE SANG GYE THOB JAY CHIR
Are tormented beyond tolerance. So that they may attain Buddhahood,
Họ đang bị dày vò không dứt. Với ước nguyện cho họ đạt được Phật quả,

ཀུན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོཿ

KÜN KYANG JANG CHUB CHOK TU SEM KYE DO
I generate the intention of supreme awakening for all.
Con xin thực hành tâm bồ đề tối thượng.

ལན་གསུམ།

Repeat three times.
Lặp lại ba lần.

དངོས་གཞི་ལ་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམཿ

For the main practice, the generation stage complete in the instant of recollection:
Đối với việc thực hành chính, các giai đoạn phát triển hoàn chỉnh ở ngay trong chánh niệm:

ཧྲྰིཿབདག་ཉིད་ཐ་མལ་རང་སེམས་བཟོ་མེད་འདིཿ

HRIH DAG NYI THA MAL RANG SEM ZO ME DIHRIH.
My ordinary, unfabricated mind
Tâm bình thường chân thật

དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་པདྨ་འོད་འབར་སྐུཿ

KÖN CHOK CHI DU PEMA Ö BAR KU
Is the Embodiment of All Jewels, Pema Obar.
Là hiện thân của Tam Bảo, Ngài Pe-ma O-bar.

དཀར་གསལ་མདངས་མངའ་མཛེས་འཛུམ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲསཿ

KAR SAL DANG NGA DZE DZUM GYEN GYI TRE
White and radiant, he is beautiful, smiling, and adorned with jewelry.
Thân trắng đẹp rạng rỡ và trang hoàng nhiều trang sức quý báu, đang mỉm cười

རྡོ་རྫེ་ཐོད་པ་ཚེ་བུམ་རིན་ཆེན་བརྒྱནཿ

DORJE TÖ PA TSE BUM RIN CHEN GYEN
He holds a vajra and a skullcup containing a life vase ornamented by a jewel.
Giữ chày kim cương và chén sọ người chứa đầy cam lồ được trang trí bằng một viên ngọc quý.

པད་ཞྭ་རྒོད་ལྡེམ་ཁ་ཊྭྰྃ་གཡོན་ནས་འཁྲིལཿ

PE SHA GÖ DEM KHA TAM YÖN NE TRIL
He wears the lotus crown with a vulture feather, and embraces a khatvanga with his left arm.
Đội vương miện hoa sen với một chiếc lông chim kên kên, tay trái cầm cây chĩa ba.

ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་ཟ་འོད་བེར་ཕྱམ་ཅནཿ

PHÖ KA CHÖ GÖ ZA OG BER CHAM CHEN
He wears a robe, a shawl, and a cloak of brocade.
Mặc một chiếc áo choàng, khăn choàng, và một chiếc áo choàng thổ cẩm.

མཆེན་དཔེས་རབ་བརྒྱན་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེསཿ

TSEN PE RAB GYEN Ö KYI KYIL KHOR DZE
He is adorned by the marks and signs. The mandala of his radiance is beautiful.
Trang hoàng bằng các biểu tượng chứng ngộ . Mạn đà la cầu vồng tươi đẹp.

མཉམ་ཉིད་བདེ་ཆེན་འཁྱིལ་བའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགསཿ

NYAM NYI DE CHEN KHYIL WAY KYIL TRUNG ZHUG
He is seated with crossed legs, entwined in the great bliss of sameness.
Ngồi trong  tư thế kiết già đầy hỉ lạc.

འོད་ཀྱི་ ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཅནཿ

Ö KYI LÜ LA YESHE NYING PO CHEN
His body of light has the essence of wisdom.
Thân cầu vồng là tinh túy của trí tuệ.

གསལ་སྟོང་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཇེར་ཀུན་ལ་སྙོམསཿ

SAL TONG THUG JEY ÖZER KÜN LA NYOM
His light-rays of clarity, emptiness, and compassion shine equally on all.
Ánh sáng của tánh không, từ bi chiếu rọi tất cả chúng sanh.

མཁའ་འགྲོ་འཇའ་སྤྲིན་རྣམ་མང་འཁྲིགས་པའི་དབུསཿ

KHANDRO JA TRIN NAM MANG TRIG PAY U
He abides amidst many ḍākinīs and rainbow clouds.
Tập hợp các Không hành nữ và những đám mây cầu vồng.

སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབཿ

KU YI TRÜL PE ZHING KHAM YONG LA KHYAB
His emanations pervade all realms.
hóa thân Ngài thấm nhuần tất cả các cõi.

ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་གར་ཡང་ཐོགས་པ་མེདཿ

NAMKHAI LÜ CHEN GAR YANG THOG PA ME
His body is of space, without any impediment anywhere.
Thân Ngài là không gian, không có bất kỳ ngăn trở nào.

བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་བཀོད་པ་སྐུ་ལ་རྫོགསཿ

DE SHEG KÜN GYI KÖ PA KU LA DZOG
The realms of all sugatas are complete in his body.
Thân Ngài là chứng ngộ của tất cả các cõi giới.

ཀུན་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟང་ཐལ་ལཿ

KÜN KYANG GYAL WAY KYIL KHOR ZANG THAL LA
All of them, the interpenetrating mandalas of the victors,
Vì vậy tất cả chúng sinh được bao trùm trong Mạn đà la của Đấng chiến thắng,

བགེགས་དང་བར་ཆད་ཞེས་བྱའི་མིང་ཡང་མེདཿ

GEK DANG BAR CHE ZHE JAY MING YANG ME
Are without even the words “obstructer” and “obstruction.”
Thậm chí các từ như “trở ngại” hay “ngăn trở” cũng không tồn tại.

སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་གསལ་བར་བསྐྱེདཿ

NANG TONG GYU MA TSAM DU SAL WAR KYE
He is generated clearly, as merely illusion, appearance-emptiness.
Ngài hiện ra rõ ràng, nhưng là ảo ảnh, là tánh không.

ཅེས་རང་གསལ་རིག་པའི་ལྷ་སྐུ་དང་ཤེས་དབྱེར་གདོད་ནས་ཡེ་བཞུགས་ཆེན་པོས་པས་བཟླས་པར་འཇུག

Considering the deity of self-cognizant awareness, inseparable body and wisdom, to be primordially a great, innate presence, commence the repetition.
Tự nhận thức rõ ràng các vị Bổn tôn, cơ thể và trí tuệ không thể tách rời, chân như. Thực hiện lặp lại.

གལ་ཏེ་སྤྱོས་པར་དགའ་སྒྱ་མ་ལྟ་བུར་སྤྱན་འབེབ་མཆད་བསྟོད་ཙམ་བྱ་སྟེ།

If you enjoy elaboration, perform the invitation, offering and praise as merely illusions:
Nếu muốn tỉ mỉ hơn, có thể thực hiện triệu thỉnh, cúng dường và tán thán nếu thích (quán tất cả cũng như ảo ảnh).

ཧྲྰིཿ སངོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལཿ

HRIH NGÖN GYI KAL PAY DANG PO LA
HRIH at the beginning of the first kalpa,
HRIH Vào bắt đầu của kiếp đầu tiên,

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAM
In the Northwest of the country Uddiyana,
Ở phía Tây Bắc của xứ Uddiyana,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR SAR DONG PO LA
On the calyx of a lotus,
Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE
You attained wondrous, supreme siddhi.
Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAK
Renowned as “Padmakara,”
Lừng danh là Đức Liên Hoa sanh

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO MANG PÖ KOR
You are surrounded by many ḍākinīs.
Bao quanh bởi các Không hành nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUP KYI
I practice following your example.
theo chân Ngài con thực hành.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖL
Please come to engulf me with your splendor.
Xin Ngài đến ban gia trì cho con.

གནེས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལཿ

NE CHOK DI RU JIN PHOB LA
Rain down your splendor on this supreme place.
Mưa  gia trì gieo xuống nơi này.

སགྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུརཿ 

DRUP CHOK DAG LA WANG ZHI KUR
Bestow the four empowerments on this supreme practitioner.
Ban cho bốn quán đảnh.

བགེགས་དང་ལེག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལཿ

GEK DANG LOK DREN BAR CHE SÖL
Remove all obstructers, deceivers and obstacles.
Bạt trừ tất cả các che chướng, lừa dối và trở ngại

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྕོལཿ

CHOK DANG THÜN MONG NGÖ DRUP TSÖL
Grant supreme and common siddhis.
Ban cho thành tựu thông thường và tối thắng.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ཨཱཿ

OM AH HUNG BENDZA GURU PEMA TÖ TRENG TSAL BENDZA SAMAYA DZA SIDDHI PHALA HUNG AH

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།

Homage:
Kính Lễ:

ན་མོཿ སྐྱེ་འགག་འགྱུར་མེད་ཕྲན་ལས་རྫོགསཿ

NAMO KYE GAG GYUR ME TRIN LE DZOG
NAMO. Unborn, unceasing, unchanging, perfect activity,
Quy y Bổn Sư, với các hoạt động hoàn hảo không sinh, không ngừng, không đổi,

རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོལ་རྣམས་སྒྲོལཿ

RANG JUNG THUG JE DRO NAM DRÖL
Liberating beings through self-arisen compassion,
Giải thoát chúng sinh thông qua lòng bi tự phát sinh,

ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའིཿ

YI ZHIN NGÖ DRUP CHAR BEB PAY
Raining down wished-for siddhis–
Ban cho mưa thành tựu mọi ước nguyện

པདྨ་འོད་འབར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདཿ

PEMA Ö BAR KU LA CHAG TSAL TÖ
To Pema Öbar I pay homage.
Xin kính lễ Ngài Pema Obar.

མཆོད་པ་འབུལ་བནིཿ

Offering:
Cúng dường:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ མཆོད་འོས་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀུནཿ

OM AH HUNG CHÖ Ö JIN NANG NÖ CHÜ KÜN
OM AH HUNG. All things worthy of offering, of the outer environment and its inner contents,
OM AH HUNG. Tất cả những thứ trân quý, bên ngoài và bên trong,

བློ་ཡིས་སྤྲུལ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབཿ

LO YI TRÜL DANG LHÜN GYI DRUP
Mentally created or already present,
có thật và quán tưởng,

ཏིང་འཛིན་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོ་རུཿ

TING DZIN NYAM NYI CHEN PO RU
I offer to the victor, Embodiment of All Jewels
Con xin cúng dường cho Đấng chiến thắng, hiện thân của Tam Bảo

དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུ་རྒྱལ་བར་འབུལཿ

KÖN CHOK CHI DÜ GYAL WAR BÜL
Within the samadhi of great sameness.
Trong trạng thái chân như tịch chỉ.

བསྟོད་པནིཿ

Praise:
Tán thán:

ཧྲྰིཿ རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་གཅིགཿ

HRIH GYAL WA THAM CHE YESHE LONG DU CHIK
HRIH. All victors are one in the expanse of wisdom.
HRIH. Bản tánh trí tuệ của tất cả các Bậc chiến thắng vốn không khác.

ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་ཆ་ལུགས་མི་མངའ་ཡངཿ

CHÖ NYI DÖN LA CHA LUG MI NGA YANG
Dharmata possesses no particular appearance.
Trong Pháp tánh vốn không xuất hiện đặc biệt

ཐབས་མཁས་གང་འདུལ་སོ་སོའི་སྐུར་སྟོན་པཿ

THAB KHE GANG DÜL SO SOY KUR TÖN PA
However, it displays forms appropriate to tame particular beings.
chỉ hiển thị các hình thức thích hợp để chế ngự từng chúng sinh riêng biệt.

ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འགྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདཿ

 THUG JEY TRÜL GYUR GYE LA CHAG TSAL TÖ
I pay homage to you who emanate compassionately
Con xin kính lễ Đấng hóa thân từ bi.

དེ་ནས་འཛབ་ཀྱི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་སྟེ།

Then, clarify the visualization for the repetition:
Quán tưởng và lặp lại:

རང་གི་ཐུགས་ཀར་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང། །

RANG GI THUG KAR PE KAR DA WAY TENG
In my heart, on a white lotus and moon
Quán tưởng ngay tim là 1 hoa sen trắng, trên đó là 1 đĩa mặt trăng

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཧྰུྃ་དཀར་འོད་འཕྲོས་མཚན། །

SER GYI DORJE HUNG KAR Ö TRÖ TSEN
Is a golden vajra marked with a radiant, white HUNG,
Trên đĩa mặt trăng là 1 chày kim cang bằng vàng gắn với chủng tử HUNG trắng

ཕྱི་རོལ་སྔགས་ཕྲེང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་འཁོར། །

CHI RÖL NGAG TRENG KAR PO YE SU KHOR
Surrounded by the white mantra garland, turning to the right.
Được bao quanh bởi những câu chú màu trắng, theo chiều sang bên phải.

འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས། །

Ö TRÖ GYAL WA KÜN CHÖ JIN LAB DÜ
Light radiates, making offerings to all victors and collecting their blessings;
tỏa ánh sáng cúng dường tất cả các Đấng chiến thắng và thu nhận gia trì;

རླ་སྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཅི་བཅོལ་སྒྲུབ། །

LHA SIN DREG PA WANG DÜ CHI CHÖL DRUP
Overpowering all gods, rakshas and haughty beings, who thus accomplish all that is commanded;
Điều phục tất cả các vị thần, tinh linh và chúng sanh kiêu căng, Ngài đã đạt được mọi thành tựu

འགྲོ་དྲུག་སྒྲིབ་སྦྱངས་གུ་རུའི་གོ་འཕང་ཐོབ། །

DRO DRUK DRIP JANG GU RUI GO PHANG THŌB
And purifying the obscurations of all beings of the six realms, who thus attain the state of the Guru.
Và thanh tịnh những che chướng của tất cả chúng sinh trong sáu cõi, trở thành Đạo Sư của các cõi.

སྣོད་བཅུད་རླ་སྔག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་གྱུར། །

NÖ CHÜ LHA NGAG YE SHE RÖL PAR GYUR
The environment and its contents become the play of deity, mantra, and wisdom.
Môi trường và chúng sinh xung quanh trở thành Bổn Tôn, minh chú và trí tuệ.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OM AH HUNG BENDZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

ཞེས་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་གྲགས་སྟོང་བསམ་བརྗོད་བྲལ་བའི་ངང་དུ་བྱེད།

(Perform whatever repetition you can in the inconceivable, inexpressible state of sound-emptiness.)
(Lặp lại nhiều nhất có thể trong trạng thái âm thanh tánh không)

ཚེ་འགུགས་གསོལ་འདེབས་ནི།

The supplication for summoning life:
Khẩn nguyện cuộc sống lâu dài:

ཧྲྰིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིདཿ

HRIH DŪ SUM SANG GYE KÜN GYI NGO WO NYI
HRIH. Essence of all Buddhas of the three times,
HRIH, Tinh túy ba thời Chư Phật

འགྲོ་རྣམས་མ་ལུས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་མཆོགཿ

DRO NAM MA LÜ DRÖL WAY DE PÖN CHOK
Supreme guide who liberates all beings,
Bậc hướng dẫn tối cao, giải phóng tất cả chúng sinh,

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རིག་འཛིན་ཚེདཔག་མེདཿ

ORGYEN PEMA RIG DZIN TSE PAG ME
Padma of Uddiyana, Vidyadhara, Amitayus,
Ngài Liên Hoa của xứ Odiyana, Trì Minh Vương, Vô Lượng Thọ,

བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་རློབས་ལཿ

DAG GI LÜ NGAG YI SUM JIN LŌB LA
Please bless my body, speech, and mind.
Xin gia trì cho thân, khẩu và ý.

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྕལ་དུ་གསོལཿ

CHI ME TSE YI NGÖ DRUP TSAL DU SÖL
Please grant the siddhi of deathless life.
Xin ban thành tựu của cuộc sống lâu dài.

ཧྲྰིཿ ཕྱི་ནི་བུམ་པ་ནང་བདུད་རྩིས་གངཿ

HRIH CHI NI BUM PA NANG NI DU TSI GANG
HRIH. Externally, it is a vase. Internally, it is filled with ambrosia.
HRIH. Bên ngoài, là một chiếc bình. Bên trong, đầy cam lồ.

གསང་བའི་དོན་ནི་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེདཿ

SANG WAY DÖN NI PEMA TSE PAG ME
The secret meaning is Padma Amitayus.
Bản tánh bí mật là Liên Hoa – Vô Lượng Thọ.

གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་ཡིག་འགྲུ་ལྔཿ

NE NGAR CHAG TSEN NGA DANG YIG DRU NGA
In his five places are the five scepters and the five syllables.
Trong năm nơi là năm vương trượng và năm âm tiết.

འོད་ཇེར་དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲསཿ

ÖZER PAG YE NAM KHA GANG WAR TRÖ
Innumerable rays of light radiate, filling all space.
Vô số tia sáng phóng chiếu lấp đầy tất cả không gian.

ཧྲྰིཿ ཤར་ཕྱོག་དྲི་ཟའི་ལག་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་ཁུགཿ

HRIH SHAR CHOK DRI ZAY LAG NE CHAG KYU KHUK
HRIH. It is summoned with hooks from the hands of ghandarvas to the east.
HRIH. từ chiếc móc trên tay của Càn Thát Bà ở phía đông.

ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིནརྗེའི་ལག་ནས་ཞགས་སྒྲོགས་ཁུགཿ

LHO CHOK SHIN JEY LAG NE ZHAG PE KHUG
summoned with lassoes from the hands of yamas to the south.
Dây thừng từ tay của Dạ ma ở phía nam.

ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་བདུད་ལག་ནས་ལྕགས་སྒྲོགས་ཁུགཿ

NUB CHOK LU DÜ LAG NE CHAG DROG KHUG
It is summoned with chains from the hands of nagamaras to the west.
Chuỗi từ tay của loài rồng phía tây.

བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་ལག་ནས་དྲིལ་བུས་ཁུགཿ

JANG CHOK NÖ JIN LAG NE DRIL BÜ KHUG
It is summoned with bells from the hands of yakshas to the north.
Chuông  từ tay của Atula ở phía bắc.

སྟེང་ཕྱོགས་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ལག་ནས་ཁུགཿ

TENG CHOK TSANG PA GYA JIN LAG NE KHUG
It is summoned from the hands of Brahma and Indra above.
Trên tay của Phạm Thiên và Đế Thích

འོག་ཕྱོགས་དགའ་བོ་འཇོག་པོའི་ལག་ནས་ཁུགཿ

OG CHOK GA WO JOK POI LAG NE KHUG
It is summoned from the hands of Gawo and Jokpo below.
Từ tay của Gawo và Jokpo.

ཚེ་སྲོག་ཆད་པ་འཐུད་ལ་ཡར་བ་ཁུགཿ

TSE SOG CHE LA THÜ LA YAR WA KHUG
Damaged vitality is augmented. That which has wandered is summoned.
Tập hợp và tăng cường tất cả sức sống bị hư hỏng và bị phân tán

གས་པ་སྦྱོར་ལ་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་གསོསཿ

GE PA JOR LA NYAM PA THAM CHE SÖ
The broken is mended. All that has been impaired is healed.
Phục hồi những gãy đổ và chữa lành những hư giảm.

འོད་ཇེར་དགར་ལ་འཚེར་ཞིང་སྣུམ་ལ་འདྲིལཿ

ÖZER KAR LA TSER ZHING NUM LA DRIL
Shining, radiant spheres of white light Konchog
Ánh sáng trắng rạng rỡ quý báu chiếu sáng khắp không gian.

སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་ལུས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམཿ

CHI WÖ TSUK NE LÜ LA SIB SIB THIM
Dissolve again and again into my body through the crown of my head
Hòa tan nhiều lần vào cơ thể từ đỉnh đầu ta.

འོད་འབར་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོགཿ

Ö BAR CHI ME TSE YI WANG THŌB SHOG
May I obtain the empowerment of deathless life from Pema Öbar.
Để trao quyền cho cuộc sống trường thọ từ Pema Öbar.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨྰ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲི་ཛཿ

OM AH HUNG BENDZA GURU PEMA SIDDHI AYU KHE HUNG NRI DZA
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Ayuke Hung Nri Ja.

ཅེས་བཟླའོ།

Repeat that
Lập lại

རྗེས་ལ་བསྔོ་སྨོན།

For the conclusion, the dedication and aspiration:
Kết thúc bằng hồi hướng và phát nguyện:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ  སྐྱསབ་མེད་མགོན་མེད་སྐྱེ་འགྲོ་འདི་དག་ཀུནཿ

OM AH HUNG KYAB ME GÖN ME KYE DRO DI DAG KÜN
OM AH HUNG. For all these beings without refuge or protection,
OM AH HUNG. Đối với tất cả những chúng sinh không nơi nương tựa hoặc bảo vệ,

འཁོར་བའི་འཁྲལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ལཿ

KHOR WAY TRÜL KHOR KÜN GYI ZHI TEN LA
May the foundation of all samsara’s devices,
là biểu hiện cơ bản của luân hồi,

རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཤིང་རྟ་ལྟ་བུ་ཡིཿ

TEN DREL CHU NYI SHING TA TA BU YI
The twelve links of interdependence that are like a chariot’s wheel.
Mười hai duyên khởi phụ thuộc nhau như bánh xe

འཕང་ལོ་འདྲ་བ་མྱུར་དུ་ཞིག་གྱུར་ཅིགཿ

PHANG LO DRA WA NYUR DU ZHIK GYUR CHIK
Be quickly destroyed.
Nguyện chúng nhanh chóng bị phá hủy.

བླ་མེད་རྗོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོགཿ

LA ME DZOG PAY JANG CHUB NYUR THŌB SHOG
May they quickly attain unsurpassable, complete enlightenment.
Để chúng sinh nhanh chóng đạt được giác ngộ hoàn toàn không thể nghĩ bàn.

རྫོགས་རིམ་བསྟུ་བ།

Withdrawal into the completion stage:
Giai đoạn hoàn thành:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿ  སྣོད་བཅུད་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཀུནཿ

OM AH HUNG NÖ CHÜ NANG SI THAM CHE KÜN
OM AH HUNG. The environment and its contents—all that appears and exists—
OM AH HUNG, không gian cùng những  gì bên trong xuất hiện trở lại

སྒྱུ་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྡུཿ

JU LÜ ZHAL YE KHANG DU DU
Dissolve into the palace of the illusory body.
Hòa tan vào cung điện của thân ảo ảnh.

དེ་ཡང་ཡས་མར་འོད་དུ་ཞུཿ

DE YANG YE MAR Ö DU ZHU
That melts into light from above and below.
Rồi tan thành ánh sáng bên trên và bên dưới.

སྔགས་ཕྲེང་གསེར་གྱི་རྡོར་བསྡུཿ

NGAG TRENG SER GYI DOR JER DU
The mantra garland dissolves into the golden vajra,
Vòng minh chú tan vào chày kim cang bằng vàng,

དེ་ཡང་འཇའ་འམ་ཆུ་བུར་ལྟརཿ

DE YANG JA AM CHU BUR TAR
That dissolves like a rainbow or a water-bubble.
Sau đó tan biến như một cầu vồng, bóng nước.

དམིགས་མེད་རྒྱ་ཡན་ལྷུག་པར་བཞགཿ

MIG ME GYA YEN LHUG PAR ZHAG
I rest without focus, relaxed and expansive.
Ta an trụ trong trạng thái tâm tự nhiên, hoan hỉ và rộng mở.

རང་བཞིན་དབྱིངས་རིག་མ་བུ་འདྲེསཿ

RANG ZHIN YING RIG MA BU DRE
Natural space and awareness, the mother and child, mix
không gian tự nhiên và nhận thức trộn lẫn vào nhau như mẹ và con

གདོད་མའི་ཀུན་བཟང་མཇལ་བར་གྱུརཿ

DÖ MAY KÜN ZANG JAL WAR GYUR
I meet primordial Samatabhadra.
Thiền định trạng thái nguyên thủy của Phổ Hiền.

སླར་ཝལ་གྱིས་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ངོ།  །ཞེས་ཡང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་གསལ་བྱད་དུ་གསུངས་པའི་དོན་གསལ་བར།  དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོ་རྡོ་རྫེ་གཙུག་ལག་གའ་བས་བསྒྲིགས་པ་ལ་འཚོགས་འདོན་གྱི་ཆེད་དགོངས་པ་ཚང་ཕྱིར་བསྣོན་འཕྲི་ཅུང་ཟད་སི་ཏུ་པདྨའི་མིང་གིས་བགྱིས་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་སུ་པར་དུ་བསྒྲུབས་པ་སརྦ་མངྒལཾ།། །།

Arise from that suddenly as the deity.
Tự sinh khởi như Bổn Tôn.

These slight alterations to the liturgy edited by the glorious Pawo Dorje Tsuklak Gawa were made by Situ Pema Nyingjay in order that the intentions of the original text (as clearly set forth in the terton’s commentary “Clarification of the Essence”) be represented in communal recitation. This (the original) was printed at Palpung. Sarva Mangalam.

Những sửa đổi nhỏ từ Ngài Pawo Dorje Tsuklak Gawa vinh quang đã được thực hiện bởi Situ Pema Nyingjay nhằm ý định bản văn gốc (như thiết lập rõ ràng nêu trong bình luận của terton “Sự sáng tỏ của tinh túy”) được sử dụng trong buổi thực hành chung. Bản gốc được in ở Palpung.

Nguyện công đức tăng trưởng. Sarva Mangalam.
 

The English translation was done by Lama Yeshe Gyamtso in New York City in December of 1995 at the explicit and repeated request of Khenchen Thrangu Rinpoche. It may only be reproduced with the translator’s permission, and may only be distributed to persons who have been personally authorized to receive it by either Khenchen Thrangu Rinpoche or the translator.

Dịch tiếng Anh đã bởi Lama Yeshe Gyamtso ở thành phố New York vào tháng Mười Hai năm 1995 theo yêu cầu rõ ràng và lặp đi lặp lại của Khenchen Thrangu Rinpoche. Chỉ có thể được sao chép với sự cho phép của người dịch, và chỉ có thể được phân phối bởi những cá nhân được ủy quyền cho phép nhận bởi Khenchen Thrangu Rinpoche hay người dịch.


  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang Việt – Tháng Tám, Năm 2016. 
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn Tháng Chín, Năm 2016. 
  • Original Sādhanā in Tibetan and English only can be downloaded here from Namo Buddha Publications.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!