Những Lợi Ích Và Ý Nghĩa Trong Việc Trì Niệm Thần Chú Dược Sư Đà Ra Ni

Ảnh Thangka Phật Dược Sư ở trên đã có người thỉnh và không còn nữa. Có thêm đủ loại thangka khac từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn.

Khi bạn muốn giúp đỡ một ai đó đang mang bịnh hiểm nghèo nhưng bạn không có phương tiện hỗ trợ tài chính cho họ để điều trị y tế (ví dụ một số trường hợp bị phá sản và thậm chí không thể giúp đỡ cho gia đình họ hoặc có lẽ họ cũng quá nghèo, nhưng họ thực sự muốn thực hành lòng từ bi và phát triển tâm Bồ Đề ) bạn luôn luôn có thể học cách trì niệm Đà Ra Ni của Phật Dược Sư nhiều lần (từ 3 lần đến 21 lần mỗi thời) và bước cuối cùng quan trọng nhất là hồi hướng công đức cho người bị bệnh nặng. Theo ý kiến cá nhân của tôi, Phật Pháp quí giá hơn cả vàng bạc.


Tôi đã trì niệm Dược Sư thần chú ngắn bằng tiếng Tây Tạng (TADYATHA: OM BHEKHANDZYE BHEKHANDZYE MAHA BHEKHANDZYE RADZA SAMUDGATE SVAHA) trong nhiều năm nay và mặc dù nó đã giúp tôi trong hai lần đầu tiên tôi bị bệnh nặng, nhưng gần đây tôi đã bị bệnh nặng hơn lần thứ ba và tôi đau đớn đến nỗi muốn chết, tôi nghĩ rằng mình cần một năng lực mạnh hơn và tôi đã học Đà Ra Ni Dược Sư thần chú (thần chú dài hơn) bằng tiếng Phạn gốc, một trong ngôn ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Ngài thuyết giảng Đà Ra Ni thần chú trong kinh Dược Sư.

Tôi đã phải chịu đựng đau đớn hơn 21 năm, năm 2009 tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp và biết rõ oai lực của việc trì chú Đà Ra Ni dài. Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ cả tuyến thượng thận trái và phải của tôi, nhưng tôi không bao giờ ngừng niệm Đà Ra Ni vì vậy tôi vẫn còn sống ngày hôm nay để có thể chia sẻ câu chuyện của tôi với tất cả các bạn. Khi nào một người anh em nào đó nói với tôi có người trong gia đình họ đang bị bệnh nặng, tôi cảm thấy rất biết ơn rằng mình vẫn còn sống và có thể niệm Đà Ra Ni và hồi hướng công đức cho người thân bị bệnh trong gia đình của họ và họ có thể chữa lành theo thời gian.

Khi bạn đã biết một vài điều cơ bản về Tu luyện pháp môn và hành trì Nghi Quỹ, chẳng hạn như khi tôi học được câu thần chú ngắn và trì niệm trong 15 năm đầu tiên nhưng một khi tôi biết tôi đã bị ung thư, thì bước kế tiếp là học một điều gì đó thử thách hơn để lợi ích cho Pháp thiền của tôi và tôi đã trì niệm Duợc Sư Đà Ra Ni dài bởi vì tôi vẫn còn đau đớn hơn trước đây.

Khi bạn đang đau đớn và khổ sở quá lâu, cho dù về mặt tinh thần, tình cảm, hay thể chất hoặc thậm chí nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị tấn công tinh thần bằng bùa ngải, quỷ hay ma, Đà Ra Ni sẽ nhắc nhở người trì tụng 12 Lời nguyện của Phật Dược Sư đã được ghi trong kinh của Ngài.

Biết được tất cả điều này sẽ tạo ra những điều kỳ diệu xảy ra cho chính mình và đặc biệt là cho người mà mình muốn giúp chữa lành bệnh, bởi vì mỗi từ của Đà Ra Ni có một ý nghĩa cụ thể và thỉnh cầu Phật Dược Sư từ cõi Tịnh Lưu ly phía đông để mang lại thuốc quý báu để chữa bệnh và Cùng với sự hỗ trợ của 12 Vị Đại Tướng Dược Xoa cũng được giới thiệu trong Kinh Dược Sư vào phần cuối. Nói rằng, mỗi vị tướng có một đội quân gồm 7.000 binh sĩ, tương đương với 84.000 người để xâm nhập vào lỗ chân lông của người bệnh.

Hầu hết niệm A Di Đà Phật được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài sau khi họ chết, nhưng với phương pháp Dược Sư, 12 Lời nguyện của Ngài cho phép người sống bị bệnh để chữa lành và kéo dài cuộc đời của mình để tiếp tục tu hành Phật Pháp và đạt được một trạng thái tinh thần cao hơn trong cuộc sống hiện tại.

12 Đại Nguyện của Đức Dược Sư Như Lai:

1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.

2. Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.

3. Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.

4. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.

6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu sa, đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan

7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.

8. Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.

9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.

10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.

11. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.

12. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc, muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương. Sau khi đức Phật Dược Sư vĩ đại thệ nguyện Bồ-tát hạnh, ngài đã giữ những hạnh nguyện này trong suốt kiếp sống của một vị Bồ Tát. Khi chúng ta thực hành Phật Dược Sư, chúng ta nên nhớ những lời nguyện này và mong muốn làm theo, vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta làm với lòng yêu thương, từ bi, và tâm bồ đề, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta và tất cả chúng sinh khác.

Theo Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức thì khi Phật Dược Sư nhập định tên là định diệt trừ tất cả các khổ não cho chúng sanh thì Ngài nói Đà Ra Ni bằng tiếng phạn:

Thần Chú Chân Ngôn Đà Ra Ni bằng tiếng Phạn

Namo Bhagavate Bhaiṣajyaguru Vaidūryaprabharājāya Tathāgatāya Arhate Samyaksambuddhāya Tadyathā: Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya-Samudgate Svāhā

Phiên Âm Việt

Nam Mô, Ba Ga Va Tê, Bạy Sa Chà Gu Ru, Vài Đoa Dà Phroa Bà Ra Cha Dà, Thát Tà Gách Tha Đà, Or Hất Tê, Sâm Dắt Sâm Buốt Đà Dà, Thát Dza Tha: Ốm, Bạy Sa Trê, Bạy Sa Trê, Bạy Sa Chà, Sâm Muốt Gà Tề, Sô Hà

Nghe cách phát âm tại link này.

Thần Chú Chân Ngôn Đà Ra Ni bằng chữ Tây Tạng​​

༄༅ༀ་ནམོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་གུ་ཪུ་བཻ་ཌཱུརྻ་པྲ་བྷ་ཪ་ཛཱཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་ས་མུ་ངྒ་ཧེ་སྭཱ་ཧཱ།
OM NAMO BHAGAVATE BHEKHANDZYE/ GURU BAIDURYA/ PRABHA RADZAYA/ TATHAGATAYA/ ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA

TADYATHA: OM BHEKHANDZYE BHEKHANDZYE MAHA BHEKHANDZYE (BHEKHANDZYE)/ RADZA SAMUDGATE SVAHA _()_

Phiên Âm Việt

Ôm, Nam Mô, Ba Ga Vá Tề, Bê Khan Giề / Gu Ru, Bai Đu Già / Pa Bà, Ra Trai Già / Thát Tà Gách Tha Đà / Or Hất Tê, Sâm Dắt Sâm, Buốt Đà Dà

Thát Dza Tha: Ôm, Bê Khan Giề, Bê Khan Giề, Ma Hà, Bê Khan Giề (Bê Khan Giề) / Ra Già, Sâm Muốt Gà Tề, Sô Hà


Ý nghĩa của mỗi từ tiếng Phạn thiêng ở dưới

Namo: Có nghĩa là sự tôn kính
Bhagavate: Tương tự như Bhagavān, có nghĩa là ‘Đức Thế Tôn’
Bhaiṣajya hoặc BHEKHANDZYE: Tên của Phật Dược Sư bằng tiếng Phạn cũng có nghĩa là bác sĩ hoặc y sĩ chữa lành khỏi mọi đau khổ.
Guru: Có nghĩa là thầy hoặc sư phụ
Rājā hoặc RADZAYA: Có nghĩa là vua
Vaidūrya hoặc BAIDURYA: Chữa vết thương của các loại thuốc quý từ cõi Tịnh Lưu ly phía đông của Ngài
Prabha: Những tia sáng rực rỡ
Tathāgatāya: Một người đã đến và đi: Vượt ra ngoài tất cả những gì đang đến và đi – vượt quá mọi hiện tượng tạm thời
Arhate: A La Hán. Một người xứng đáng như một “người hoàn hảo” đã đạt được Niết bàn. Cách khác có nghĩa là “người tiêu diệt ma chướng ” hay là Bậc đáng kính ”
Samyakambuddhāya: Hoàn toàn tỉnh thức


Phần này của Đà Ra Ni, được dịch đơn giản là:
Tôn kính vị thầy thuốc phước đức, vị vua của những viên ngọc rạng rỡ, người như vậy, người cao quý, bậc giác ngộ, do đó:
Và sau đó tiếp tục phần còn lại bên dưới của Đà Ra Ni là thần chú ngắn của Phật Dược Sư.
Lama Zopa Rinpoche dạy về ý nghĩa của câu thần chú ngắn hơn bên dưới rằng,
“Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm giải thích rằng câu đầu tiên diễn tả những gì Đức Phật Dược Sư và nói về những phẩm hạnh.”
Tadyathā: Có nghĩa là “Như thế này”
Oṃ: Được cấu thành từ ba âm thanh thuần túy A U và MA, nghĩa là cơ thể, lời nói và tâm trí của chính mình chuyển hóa thành cơ thể, lời nói và trí tuệ của Kim Cương thừa.
Bhaiṣajye Bhaiṣajye hoặc BHEKHANDZYE BHEKHANDZYE: Có nghĩa là “loại trừ đau đớn, “. Điều làm giảm đau là thuốc. Sự đau này không phải là bình thường – ngay cả động vật cũng không muốn trải nghiệm điều đó. Sự đau thứ nhất là đau khổ thực sự, thứ hai là nguyên nhân thực sự của đau khổ. Thuốc giảm đau là bước đi đầu tiên của những người có khả năng thấp hơn, và thứ hai là con đường tiến triển của những người có khả năng trung bình .
Mahābhaiṣajya hoặc MAHA BHEKHANDZYE: Có nghĩa là “diệt trừ tuyệt đối sự đau đớn ” là con đường tiến triển của những người có khả năng cao hơn, giúp loại bỏ những phiền não vi tế. Vì vậy,
Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya hoặc BHEKHANDZYE BHEKHANDZYE MAHA BHEKHANDZYE chứa toàn bộ con đường dẫn đến giác ngộ, vị thuốc tối thắng.
RADZA: Có nghĩa là vua.
SAMUDGATE: nghĩa là đại dương của sự tốt lành.
Svāhā hoặc SOHA: Có nghĩa là tốt hay là như vậy. Nó cũng có nghĩa là thiết lập nền tảng trong trái tim, sự gia trì, sự thành tâm đến từ nhận biết.


Và sau đó tiếp tục phần còn lại bên dưới của Đà Ra Ni là thần chú ngắn của Phật Dược Sư.
Lama Zopa Rinpoche dạy về ý nghĩa của câu thần chú ngắn hơn bên dưới rằng,
“Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm giải thích rằng câu đầu tiên diễn tả những gì Đức Phật Dược Sư và nói về những phẩm hạnh.”


Tadyathā: Có nghĩa là “Như thế này”
Oṃ: Được cấu thành từ ba âm thanh thuần túy A U và MA, nghĩa là cơ thể, lời nói và tâm trí của chính mình chuyển hóa thành cơ thể, lời nói và trí tuệ của Kim Cương thừa.
Bhaiṣajye Bhaiṣajye hoặc BHEKHANDZYE BHEKHANDZYE: Có nghĩa là “loại trừ đau đớn, “. Điều làm giảm đau là thuốc. Sự đau này không phải là bình thường – ngay cả động vật cũng không muốn trải nghiệm điều đó. Sự đau thứ nhất là đau khổ thực sự, thứ hai là nguyên nhân thực sự của đau khổ. Thuốc giảm đau là bước đi đầu tiên của những người có khả năng thấp hơn, và thứ hai là con đường tiến triển của những người có khả năng trung bình .
Mahābhaiṣajya hoặc MAHA BHEKHANDZYE: Có nghĩa là “diệt trừ tuyệt đối sự đau đớn ” là con đường tiến triển của những người có khả năng cao hơn, giúp loại bỏ những phiền não vi tế. Vì vậy,
Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya hoặc BHEKHANDZYE BHEKHANDZYE MAHA BHEKHANDZYE chứa toàn bộ con đường dẫn đến giác ngộ, vị thuốc tối thắng.
RADZA: Có nghĩa là vua.
SAMUDGATE: nghĩa là đại dương của sự tốt lành.
Svāhā hoặc SOHA: Có nghĩa là tốt hay là như vậy. Nó cũng có nghĩa là thiết lập nền tảng trong trái tim, sự gia trì, sự thành tâm đến từ nhận biết.


Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật _()_Lưu ý: Trì tụng chú Duợc Sư có thể chữa được sự đau khổ do nghiện ma túy.


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo


Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát _()_

Download bằng file PDF ở đây.

Viết bởi: Pháp Danh; Tâm Tịnh
Chuyển ngữ từ Anh sang Việt: Con gái Đức Phật Dược Sư
Người Phiên âm Việt: Nancy Chung
Hôm nay thứ sáu, ngày 2 tháng 6, năm 2017 (ngày 8 tháng 8 âm lịch của tháng.) đặc biệt là ngày vía Phật Dược Sư theo lịch âm tây tạng. _()_

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

0 thoughts on “Những Lợi Ích Và Ý Nghĩa Trong Việc Trì Niệm Thần Chú Dược Sư Đà Ra Ni

  1. Diệu xin cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân và ý nghĩa của Chú được Sư.
    Chúc Bạn sức khỏe tốt và tiếp tục việc làm ý nghĩa này.

Leave a Reply