Trang Thiếu Nhi

Phần đông nguời Việt chúng ta lúc nhỏ rất thích được cha mẹ cho xem những bộ phim hoạt hình. Xin chia sẽ nơi đây những bộ phim hoạt hình Phật giáo với kỹ thuật cao và hình ảnh đẹp. Phim tiếng Hoa có phụ đề tiếng Anh.

Tài liệu tham khảo bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh được dịch từ tiếng Phạn nhằm giúp phụ huynh và con em có thể cùng nhau xem và gần gũi nhau hơn.

 • “Śākyamuni” là tên của Phật Thích Ca
 • “Amitābha Buddha” là tên của Phật A Di Đà
 • “Amitāyus Buddha” (Infinite Life Buddha hay Boundless Life) là tên của Phật Vô Lượng Thọ
 • “Maitreya” (The next future Buddha) là tên của Phật Di Lặc
 • “Bodhisattva” Bồ Tát
 • “Avalokiteśvara Bodhisattva” là tên của Quan Âm Bồ Tát
 • “Great Compassion Mantra”  Chú Đại Bi
 • “Mañjuśrī Bodhisattva” là tên của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
 • “Kṣitigarbha Bodhisattva” (also known as both Earth Store or Bright Eyes Bodhisattva) là tên của Địa Tạng Bồ Tát
 • “Samantabhadra Bodhisattva” là tên của Phổ Hiền Bồ Tát
 • “Virtues” Đức
 • “Vow” Nguyện
 • “Sūtra” Kinh
 • “Bhikṣuṇī” (Nun) Tỳ Kheo Ni
 • “Brahman”  Đại Ngã
 • “Offerings”  Cúng Dường
 • “Dhāraṇī” (thần chú dài) Đà-La-Ni hay Đà-Ra-Ni và Chân Ngôn
 • “Maha (Great)” Ma Ha Tát

Tập đầu tiên cũng như một vài tập khác của phim Địa Tạng Vương Bồ Tát có tiêu đề về địa ngục, trong đó sẽ diễn tả những cảnh đau khổ nơi địa ngục. Những tập phim này chỉ có thể thích hợp cho trẻ em từ 13 tuổi trở lên.

Có thêm 4 bộ sưu tập với nội dung hoạt hình bổ sung:

 1. Truyền Thuyết Về Đức Phật A Di Đà (trong bộ có nói về Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền)
 2. Truyền Thuyết Về Quan Âm Bồ Tát (trong bộ có nói về Chú Đại Bi câu chuyện nói về thần chú OM MANI PADME HUM)
 3. Truyền Thuyết Về Địa Tạng Bồ Tát (trong bộ có nói về Nghiệp Báo, Tam Thập Tam Thiên, Đất Diêm Phù)
 4. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!