Tỉnh thức từ giấc ngủ vô minh

Karma Lingpa

Awakening from the Sleep of Ignorance
(A Terma of Karma Lingpa)
Tỉnh thức từ giấc ngủ vô minh
(Một kho tàng của Karma Lingpa)

༄༅ །ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁོ་དགོངས་པ་རང་གོལ་ལས། སོན་འགོ་རང་རྒྱུད་སོང་བྱེད་འད་ི བཞིན་བྱེད་ན་ལྱེགས།
From the Profound Dharma: Natural Liberation Through the Peaceful and Wrathful Deities, this preliminary is the best method to purify one’s mindstream.
Từ Giáo Pháp thậm thâm: Tự giải thoát thông qua các Bổn Tôn an bình và phẫn nộ, pháp thực hành ban đầu này là phương pháp tốt nhất để tịnh hóa dòng tâm thức của hành giả

ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀི་བུ།
KYE MA KYE HÜ KAL DEN RIG KYI BU
Hey! Alas, you fortunate child! Này!
Hỡi con, đứa trẻ may mắn

།མ་རིག་ཏིག་མུག་དབང་གིས་མ་ནོན་པར།
MA RIG TI MUK WANG GIY MA NÖN PAR
Don’t be sedated in a fog of delusion!
Đừng để bị mê đắm trong màn sương ảo giác

བརོན་འགྲུས་ངར་བསྱེད་ད་ལྟ་ཡར་ལོངས་དང།
TSÖN DRÜ NGAR KYË DA TA YAR LONG DANG
Come to your senses right now, and get to work!
Hãy quay về nơi chân tâm con bây giờ, và hãy thực hành đi!

ཐགོ་མྱེད་དུས་ནས་ད་ལ་ཐུག་གི་བར།
T’HOK MË DÜ NAY DA LA T’HUK GI BAR
From beginningless time, up to this moment,
Từ vô thỉ kiếp cho đến nay

མ་རིག་དབང་གིས་ཉལ་ཡུན་དྱེས་ཆོག་གི།
MA RIG WANG GIY NYAL YÜN DEY CHHOK GI
You’ve let yourself sleep in the bed of ignorance. Enough!
Con đã để bản thân ngủ quên trên chiếc giường vô minh. Đã đủ rồi!

ད་ནི་མ་ཉལ་སོ་གསུམ་དགྱེ་ལ་འབད།
DA NI MA NYAL GO SUM GE LA BE
Now, sleep no more and diligently commit your three doors to virtue.
Từ giờ, đừng ngủ nữa và hãy tinh tấn cam kết ba giới hạnh thiện nghiệp

སྱེད་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་མི་ཤྱེས་སམ།
KYË GA NA CHHII DUK NGAL MI SHEY LAY
Don’t you understand the suffering of birth, old age, sickness and death?
Không lẽ con không hiểu những khổ đau của sinh, lão, bệnh và tử?

དྱེ་རིང་ཙམ་ཡང་རྟག་པའི་གོ་སྐབས་མྱེད།
DE RING TSAM YANG TAK PAI GO KAP MË
Nothing is permanent, even for as long as a day.
Không có gì là thường tồn, dù chỉ trong một ngày

སྒྲུབ་ལ་བརོན་འགྲུས་བསྱེད་པའི་དུས་ལ་བབས།
DRUP LA TSÖN DRÜ KYË PAI DÜ LA BAP
The time has come to arouse diligence in your practice!
Giờ đã đến lúc đánh thức sự tinh tấn thực hành!

ད་རྱེས་གཅིག་པུས་གཏན་བདྱེ་སྒྲུབ་དུས་འདིར།
DA REY CHIK PÜ TEN DE DRUP DÜ DIR
This moment right here: it’s your one and only chance to accomplish lasting happiness,
Giây phút này và ngay đây: đây là cơ hội một lần và duy nhất để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu

སོམས་ལས་རང་ལ་སོད་པའི་དུས་མ་ཡིན།
NYOM LAY RANG LA DÖ PAI DÜ MA YIN
Not the time to sit around being lazy.
Giờ không phải lúc để ngồi một chỗ lười biếng

འཆི་བ་སོམས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་སོལ།
CHHI WA SOM LA DRUP PA T’HA RU KYÖL
Reflect on death, and bring your practice to completion!
Hãy quán chiếu về cái chết, và hoàn thành thực hành của con!

ཚེ་ལ་ལོངས་མྱེད་འཆི་རྱེན་བསམ་མི་ཁྱབ།
TS’E LA LONG MË CHHI KYEN SAM MI KHYAP
The conditions that lead to death are inconceivably vast.
Những điều kiện dẫn đến cái chết thì rộng lớn không thể nghĩ bàn

དྱེ་ཚེ་མི་ཚེར་གདིངས་ཤིག་མ་ཐོབ་ན།
DE TS’E MI TS’ER DING SHIK MA T’HOP NA
At that moment, if you haven’t gained confidence,
Và giây phút này, nếu con chưa đạt được sự tự tin

སསྱེ་བུ་ཁྱྱེད་ཉིད་གསོན་པས་ཙི་ཞིག་རུང།
KYEY BU KHYË NYÏ SÖN PAY CHI ZHIK RUNG
Then, what will have been the point of living?
Thì, đâu là ý nghĩa của kiếp sống này?

ཆོས་རྣམས་བདག་མྱེད་སོང་ཞིང་སོས་དང་བྲལ།
CHHÖ NAM DAK MË TONG ZHING TRÖ DANG DRAL
All phenomena are selfless, empty and free of elaboration.
Vạn pháp thì vô ngã, trống không và vô tạo tác

སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་རི་ལམ་གཟུགས་བརྙན་དང།
GYU MA MIK GYU MI LAM ZUK NYEN DANG
View them as though they are magical creations, mirages, dreams, reflections,
Hãy xem như chúng như những sáng tạo kỳ ảo, ảo ảnh, giấc mơ, phản chiếu

དི་ཟའི་གོང་ཁྱྱེར་བྲག་ཆ་ལྟ་བུར་སོད།
DRI ZAI DRONG KHYER DRAK CHHA TA BUR CHÖ
The cities of gandharvas, echoes, and likewise,
Thành trì của Càn Thát Bà, tiếng vang và tương tự

ཆུ་ཟླ་ཆུ་བུར་མིག་ཡོར་སྤྲུལ་པ་སོགས།
CHHU DA CHHU BUR MIK YOR TRÜL PA SOK
As the moon’s reflection in water, water bubbles, optical illusions, phantoms, and so forth.
Như phản chiếu của mặt trăng trong nước, bóng nước, ảo giác, mơ ảo, vân vân

ཤྱེས་བ་སྒྱུ་མའི་དཔྱེ་བཅུ་དྱེ་བཞིན་དུ།
SHEY JA GYU MAI PE CHU DE SHIN DU
Bear in mind these ten known examples of the illusoriness
Hãy ghi nhớ mười ví dụ đã biết về những ảo tưởng này

འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཁྱོད་ཀིས་ཤྱེས་པར་གིས།
KHOR DAY CHHÖ NAM KHYÖ KYIY SHEY PAR GYIY
Of the phenomena of samsara and nirvana.
Của vạn pháp trong luân hồi và niết bàn

ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་སྱེ་བ་མྱེད་པ་སྱེ།
CHHÖ NAM RANG ZHIN KYE WA MË PA TE
All phenomena are by nature unborn,
Vạn pháp vốn bản tánh vô sinh

གནས་མྱེད་འགགས་མྱེད་འགོ་འོང་མྱེད་པའོ།
NAY MË GAK MË DRO ONG MË PA-O
Abiding nowhere, unobstructed, neither coming nor going.
Vô trụ, vô ngại, không đến cũng không đi

དམིགས་མྱེད་མཚན་མ་མྱེད་ཅིང་བསམ་བརོད་བྲལ།
MIK MË TS’EN MA MË CHING SAM JÖ DRAL
They are without any external referent, without characteristics, beyond thought and expression.

Không có tham chiếu bên ngoài, không có hình tướng, vượt qua ý nghĩ và biểu hiện

དོན་དྱེ་རྟོགས་པར་བ་བའི་དུས་ལ་བབ།
DÖN DE TOK PAR JA WAI DÜ LA BAP
The time has come to realize the ultimate meaning of this!
Đã đến lúc nhận ra ý nghĩa rốt ráo này!

At the request of Tulku Orgyen Phuntsok Rinpoche, this was translated by Pema Tsultrim (Aaron Joseph) and Konchok Wangmo (Marilyn Avenali) on October 13, 2021.
Theo yêu cầu của Tulku Orgyen Phuntsok Rinpoche, được dịch sang tiếng Anh bởi Pema Tsultrim (Aaron Joseph) và Konchok Wangmo (Marilyn Avenali) ngày 13, tháng mười, 2021.
Odiyana Institute 

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ bài dưới đây tháng 2, ngày 23, năm 2023.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này tháng 8, ngày 13, năm 2023 để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply