Bhaiṣajyaguru (Medicine Buddha)

Medicine Buddha (Mahāyāna form)
Sanskrit: Bhaiṣajyaguru
Tibetan: སངས་རྒྱས་སྨན་བླ། Sangyé Menla
Vietnamese: Đức Phật Dược Sư

Longer Dhāraṇī in Tibetan script: 

༄༅ༀ་ནམོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་གུ་ཪུ་བཻ་ཌཱུརྻ་པྲ་བྷ་ཪ་ཛཱཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱ་ས་མུ་ངྒ་ཧེ་སྭཱ་ཧཱ།

OM NAMO BHAGWATE BHEKANDZYE / GURU BEDURYA PRABHA RADZAYA TATAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TADYATHA OM BHEKANDZYE BHEKANDZYE / MAHA BHEKANDZYE BHEKANDZYE / RADZA SAMUGATE SOHA

and Sanskrit:

Namo Bhagavate Bhaiṣajyaguru Vaidūryaprabharājāya Tathāgatāya Arhate Samyaksambuddhāya Tadyathā: Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya-Samudgate Svāhā


play_circle_filled
pause_circle_filled
Medicine Buddha Bhaiṣajyaguru Dhāraṇī
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

(Listen to a recording of Tâm Tịnh reciting the Medicine Buddha Sanskrit Dhāraṇī)


play_circle_filled
pause_circle_filled
Imee Ooi- Medicine Buddha Bhaiṣajyaguru Dhāraṇī
volume_down
volume_up
volume_off

(Listen to Imme Ooi beautifully sing Medicine Buddha’s Dhāraṇī )


Short Mantra in Sanskrit:

Tadyathā: Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Bhaiṣajya-Samudgate Svāhā

play_circle_filled
pause_circle_filled
Medicine Buddha Bhaiṣajyaguru Sanskrit Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • Listen to a recording of Tâm Tịnh reciting the Medicine Buddha Sanskrit Mantra

Short Mantra in Tibetan:

ཏདྱཐཱ།ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ།མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ།ཪཱ་ཛ་ཡེ་ས་མུ་ངྒ་ཧེ་སྭཱ་ཧཱ།

TADYATHA: OM BHEKHANDZYE BHEKHANDZYE MAHA BHEKHANDZYE RADZA SAMUDGATE SOHA

play_circle_filled
pause_circle_filled
Medicine Buddha Bhaiṣajyaguru Tibetan Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • Listen to a recording of Tâm Tịnh reciting the Medicine Buddha Tibetan Mantra

  • Tâm Tịnh compiled this page as a supplemental guide and motivational support for others, please forgive him for any errors.
Bhaiṣajyaguru: Medicine Buddha (Vaiḍūrya Blue Vajrayāna form)
Medicine Buddha thangka photo courtesy of Anil Thapa owner of Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California. Check out their gallery and let Anil know we sent you.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!