Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

  • Update mới nhất 06/12/2019.
  • Bài Nguyện Tạng ngữ Anh ngữ có phiên âm Việt với (dịch nghĩa):
  • Khuyến khích để đọc cả bằng tiếng Tạng và dịch nghĩa Việt

Nghe Ngài Karmapa đời thứ 17 Ogyen Trinley Dorje tụng Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Seven Line Guru Rinpoche Prayer Chanted by the 17th Karmapa
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off


Seven Line Prayer of Guru Rinpoche Padmasmbhava
Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

1. HUNG URGYEN YUL GYI NUB JANG TSAM
HUNG, In the northwest of the country of Oḍḍiyāna

Hung, Ơ Trần, Dô, Gi, Núp Pờ, Trang, Săm, 
(Hung ! Nơi biên giới phía Tây Bắc xứ Orgyen/Oḍḍiyāna),

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

2. PEMA GESAR DONG PO LA
Born on the pistil of a lotus
Pe Ma, Ghê Sà, Đông, Pô Là
(Sinh ra trong nhụy của một đóa sen),

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

3. JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYÉ
Endowed with the most marvelous attainment
Giat Sần, Trô cờ, Gì, Ngô, Trúp pờ, Nì
(Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu, tuyệt hảo nhất).

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

4. PEMA JUNG NA SHÉ SU DRAG
Renowned as the Lotus-Born (Padmasambhava)
Pe Mà, Trung, Na, Si, Su, Troa gà
(Lừng danh là Đức Liên Hoa Sinh)

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

5. KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR
Surrounded by a retinue of many ḍākinīs
Khoá Đù, Khan Trồ, Mang, Pô, Khoà
( Ngài được vây quanh bởi một đoàn tuỳ tùng gồm vô số các Ḍākinī {Không hành nữ}).

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

6. KHYÉ KYI JESU DAG DRUB KYI
Following you I practice.

Khây, Khi, Trê Su, Đa gà, Trúp, Khì
(Khi con thực hành, đi theo dấu chân Ngài).

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

7. JINJI LAB CHIR SHEG SU SOL
Please come forth to bestow blessings!
Trin Trì, Lạp, Trơ, Sê gà, Su, Sồ,
(Nguyện Ngài quang lâm ban truyền ân phước gia trì)!

– GURU PEMA SIDDHI HUNG
– Gu Rù, Pe Mà, Si Đì, Hùng
(Thành tựu Liên Hoa Tất Địa)

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

– Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung _()_
– Ôm, A, Hung, Ben Gia, Gu Ru, Pây Ma, Si Đi, Hùng _()_


Xem clip Ngài Karmapa đời thứ 17 Ogyen Trinley Dorje tụng Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh.


  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!