Chữa Lành bằng Phật giáo và Senge Dongma (Sư Diện Phật Mẫu) Lễ Quán Đỉnh Được ban bởi H.E. Tulku Yeshi Rinpoche

Chữa Lành bằng Phật giáo và Senge Dongma (Sư Diện Phật Mẫu) Lễ Quán Đỉnh Được ban bởi H.E. Tulku Yeshi Rinpoche

Thứ Bảy & Chủ Nhật, 04-05/11/2023

Thứ Bảy, 04/11/2023
* 2:00 pm – 5:00 pm: Chữa lành bằng Phật giáo, Gia trì, và Thuyết giảng

Chủ Nhật, 05/11/2023
* 10:00 am – 12:00 pm: Lễ Quán Đỉnh Sư Diện Phật Mẫu
* 2:00 pm – 4:00 pm: Thực Hành cùng nghi quỹ và cúng thọ thực Tsog

-Lễ quán đỉnh này có công năng bảo hộ, và phản hồi các tà thuật của hắc đạo, các sinh linh tác hại và năng lượng xấu, sự tấn công của ma quỷ, những bệnh về da liễu, và trầm cảm.
-Lễ quán đỉnh và thuyết giảng sẽ bằng tiếng Anh và được thông dịch sang tiếng Việt

Thứ Hai, 06/11/2023
Gia trì nhà cửa, doanh nghiệp: Xin vui lòng liên lạc Yeshi Dawa (Heruka San Jose) để đăng kí

(more…)

Buddhist Healing and Senge Dongma (Lion-Faced Dakini) Empowerment Bestowed by H.E. Tulku Yeshi Rinpoche

Buddhist Healing and Senge Dongma (Lion-Faced Dakini) Empowerment Bestowed by H.E. Tulku Yeshi Rinpoche

Saturday, November 4’th to Sunday, November 5’th, 2023

Saturday, November 4’th
* 2:00 pm – 5:00 pm: Buddhist Healing, Blessing and Teaching

Sunday, November 5’th
* 10:00 am – 12:00 pm: Senge Dongma Empowerment
* 2:00 pm – 4:00 pm: Sadhana practice and Tsog offering

-This empowerment is known to protect and reverse black magic, bad spirits and negative energy, demon attacks, skin diseases, and depression.
-The empowerment and teaching will also be in English and translated in Vietnamese.
Monday, November 6’th

House/Bussiness Blessings: Please contact Yeshi Dawa (Heruka San Jose) for registration.
 

(more…)